Överprövning av en upphandling

En leverantör kan begära att en förvaltningsdomstol överprövar en pågående upphandling om den anser att den upphandlande myndigheten eller enheten har gjort fel under upphandlingen.

Två förutsättningar måste vara uppfyllda: 

  • Att upphandlingen strider mot den aktuella upphandlingslagen, och
  • att leverantören har lidit, eller kan komma att lida, skada på grund av att upphandlingen strider mot lagstiftningen.

Vad kan en överprövning av en upphandling leda till?

Rätten kan besluta att 

  • upphandlingen ska göras om
  • upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts
  • ansökan om överprövning avslås

Tidsfrist för att ansöka om överprövning av en upphandling

Leverantörer kan ansöka om överprövning av en upphandling fram tills avtalsspärren har löpt ut.

Ibland finns det inte någon avtalsspärr, t.ex. vid direktupphandling. Då kan man ansöka om överprövning fram tills ett avtal har ingåtts. Därefter kan man bara ansöka om överprövning av avtalets giltighet.

Frivillig avtalsspärr

I vissa situationer där det inte löper någon avtalsspärr kan den upphandlande myndigheten eller enheten själv välja om den vill följa en frivillig avtalsspärr, och informera leverantörer om detta. Detta gäller vid

  • "direktupphandling (genom en annons om avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling)"
  • vid avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning samt
  • vid tilldelning av kontrakt i ett dynamiskt inköpssystem.

På så sätt får leverantörerna möjlighet att begära överprövning även i dessa fall. Om den upphandlande myndigheten inte väljer att följa en frivillig avtalsspärr kan en leverantör inte begära överprövning av upphandlingen efter det att avtal tecknats. Det leverantören kan göra i dessa fall är att begära att det ingångna avtalet ogiltigförklaras.

Kontakt innan man ansöker om överprövning

Uppmana leverantören att kontakta er upphandlande myndighet eller enhet för att undvika överprövning på grund av missförstånd om någon omständighet. Var dock uppmärksam på att en sådan kontakt aldrig får medföra en begränsning av leverantörens möjlighet att ansöka om överprövning.

20 kap. 6 § LOU/LUF – Förutsättningar för överprövning av en upphandling
20 kap. 7 § LOU/LUF – Ingående av avtal i strid med avtalsspärr
20 kap. 8 § LOU/LUF – Förlängd avtalsspärr
20 kap. 9 § LOU/LUF – Interimistiskt beslut vid överprövning av upphandling
20 kap. 10 § LOU/LUF – Tiodagarsfrist vid överprövning av upphandling
20 kap. 11 § LOU/LUF – Tidsfrist för att ansökan om överprövning av upphandling

Det gäller motsvarande bestämmelser enligt 16 kap. LUFS. I 16 kap. LUK är reglerna något mindre detaljerade eftersom LUK inte innehåller regler om olika förfaranden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information