Talerätt vid överprövning
av upphandling

Ansökan om överprövning i förvaltningsrätt

En leverantör som anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot upphandlingsreglerna och på grund av överträdelsen anser sig ha lidit skada eller riskerar att lida skada, kan ansöka om överprövning av upphandlingen eller avtalets giltighet. Ansökan om överprövning lämnas till allmän förvaltningsdomstol. 

Vilka leverantörer kan ansöka om överprövning av en upphandling?

En leverantör är den som tillhandahåller varor eller tjänster på marknaden eller utför byggentreprenader. För att få väcka talan krävs det inte att leverantören har lämnat in ett anbud eller en anbudsansökan i den aktuella upphandlingen. Det krävs dock att den leverantör som vill överpröva en upphandling har eller har haft ett intresse av att tilldelas det aktuella kontraktet. Andra leverantörer, personer eller organisationer som är missnöjda med en upphandling kan alltså inte ansöka om överprövning. Underleverantörer har inte heller bedömts kunna ansöka om överprövning av en upphandling.

Vidare krävs att leverantören anser sig ha lidit eller riskerar att lida skada på grund av att den upphandlande myndigheten eller enheten har överträtt upphandlingsreglerna. Det krävs alltså inte att skadan redan har uppstått för att en leverantör anses ha talerätt. Den skada eller risk för skada som främst avses är att det ekonomiska värde som ett vunnet avtal skulle innebära har uteblivit på grund av att reglerna har överträtts. Skaderekvisitet är subjektivt genom att den klagande leverantörens egen uppfattning om skadan är det som avgör om denne har rätt att ansöka om överprövning. Leverantören måste även beskriva på vilket sätt denne har lidit skada eller kan komma att lida skada på grund av överträdelsen. När domstolen prövar målet görs sedan en bedömning om den klagande leverantören rent objektivt lidit eller kunnat komma att lida skada av överträdelsen.

Vilka leverantörer får delta i processen?

Om den leverantör som ansökt om överprövning har begärt att en annan leverantörs anbud av något skäl inte ska tas hänsyn till vid en ny utvärdering och förvaltningsrätten överväger att vidta en rättelse med innebörden att den senare leverantörens anbud ska uteslutas, har den leverantören rätt att yttra sig innan förvaltningsrätten avgör målet. Skulle domstolen döma enligt den klagande leverantörens begäran och utesluta den andra leverantörens anbud har den andra leverantören även rätt att överklaga domen till kammarrätten.

Att överklaga förvaltningsrättens eller kammarrättens dom

En leverantör eller en upphandlande myndighet eller enhet som förlorat ett mål i förvaltningsrätten eller i kammarrätten kan överklaga domen. En dom från förvaltningsrätten överklagas till kammarrätten och en dom från kammarrätten överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För att ett mål ska tas upp i kammarrätt eller i Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd.

Ett överklagande ska lämnas till den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas. Den som vill överklaga en dom från förvaltningsrätten till kammarrätten ska alltså lämna in överklagandet till den förvaltningsrätt som har meddelat domen. På samma sätt ska överklagandet lämnas in till den kammarrätt som har meddelat dom, om domen ska överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Vem får överklaga en dom?

Vem som får överklaga en dom anges inte i upphandlingsreglerna. Det framgår istället av förvaltningsprocesslagen (1971:291). Ett beslut från en förvaltningsrätt eller en kammarrätt får överklagas av den som det berör om beslutet är negativt för honom eller henne. Det innebär att den part som vill överklaga förvaltningsrättens eller kammarrättens avgörande måste ha förlorat målet i förvaltningsrätten eller i kammarrätten.

En leverantör anses ha förlorat ett mål om leverantören får avslag på en ansökan om överprövning. En leverantör anses dock inte ha förlorat ett mål om domstolen väljer en annan åtgärd än den som leverantören begärt. Om en domstol beslutar att en upphandling ska göras om trots att den klagande leverantören begärt rättelse, anses därför inte leverantören ha förlorat målet och kan alltså inte överklaga en sådan dom.

En upphandlande myndighet eller enhet anses ha förlorat ett mål när domstolen beslutat att en upphandling ska göras om eller rättas eller när ett ingånget avtal ska ogiltigförklaras.

När kan andra leverantörer än den klagande överklaga en dom?

I vissa fall kan andra leverantörer än den som ursprungligen ansökte om överprövning av upphandlingen vilja överklaga en dom från förvaltningsrätten eller från kammarrätten. Detta kan vara fallet när en domstolsprövning av en upphandling lett till en rättelse som innebär att anbudet från en annan leverantör ska uteslutas ur utvärderingen eller när en domstolsprövning lett till en rättelse som innebär att den klagande leverantören ska få delta i en ny utvärdering.

Om domstolen beslutar att rätta en upphandling där den klagande leverantören ska få delta i upphandlingen, har ingen annan leverantör rätt att överklaga domen. Däremot har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att en annan leverantör har rätt att överklaga en dom när domstolen beslutat om en rättelse som innebär att den leverantören uteslutits från att delta i den aktuella upphandlingen. Innan domstolen beslutar om en sådan rättelse har den leverantören även rätt att yttra sig. Att leverantören har klagorätt i detta fall beror på att en sådan situation där en leverantör utesluts anses vara negativt för honom eller henne.

20 kap. 4 § LOU/LUF & 16 kap. 4 § LUK/LUFS: allmänna bestämmelser om överprövning
6 a § förvaltningsprocesslagen: måls anhängiggörande med mera
33 § förvaltningsprocesslagen: överklagande

Se även följande domstolsbeslut:
EG-domstolens dom i mål C-26/03 Stadt Halle
HFD 2017 ref. 62
HFD 2013 ref. 53
HFD 2013 ref. 24
HFD 2012 ref. 2
HFD 2011 ref. 85
HFD 2011 ref. 29
RÅ 2002 ref. 5
Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1414–06

Senast uppdaterad:

Relaterad information