Överprövning av ett avtals giltighet

En leverantör kan ansöka hos domstol om ogiltigförklaring av ett avtal som en upphandlande myndighet eller enhet har ingått med en leverantör.

Om en leverantör redan har ansökt om en överprövning av en upphandling innan avtalet skrivs, kan leverantören ändra denna ansökan till att gälla en ogiltigförklaring av avtalet för det fall avtal ingås under domstolens prövning.

Ett avtals giltighet får överprövas i följande situationer:

 • vid otillåtna direktupphandlingar
 • felaktigt slutna avtal, överträdelse av avtalsspärr, en princip har överträtts
 • slutit avropsavtal i strid med villkoren för förnyad konkurrensutsättning eller ramavtalet.

Otillåtna direktupphandlingar

Om den upphandlande myndigheten eller enheten ingått ett avtal med en leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlingslagstiftningen kan detta utgöra en så kallad otillåten direktupphandling. Ett sådant avtal kan ogiltigförklaras av en domstol efter begäran från en leverantör. Det finns emellertid vissa situationer när en leverantör inte kan ansöka om att avtalet ska ogiltigförklaras eller där avtalet inte ogiltigförklaras.

Fel vid avtalstecknande, överträdelse av avtalsspärr eller av upphandlingsprinciperna

Ett avtal får även ogiltigförklaras om en leverantör lidit skada eller kan komma att lida skada på grund av den upphandlande myndigheten eller enheten överträtt de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna eller någon annan bestämmelse i LOU samt:

 • slutit ett avtal innan underrättelse om tilldelningsbeslut skickats
 • slutit ett avtal i strid med ett interimistiskt beslut
 • slutit ett avtal i strid med en avtalsspärr eller en tiodagarsfrist.

Avropsavtal i strid med villkoren

Överprövning får ske om en leverantör har lidit skada eller kan komma att lida skada för att den upphandlande myndigheten brutit mot bestämmelserna om

 • avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning eller brutit mot villkoren i ramavtalet eller
 • tilldelning av kontrakt i enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i det har följts.

Detta gäller inte om den upphandlande myndigheten har skickat en underrättelse om tilldelningsbeslut och iakttagit en frivillig avtalsspärr. I dessa fall finns det inte någon möjlighet att begära att avtalet ogiltigförklaras utan leverantören kan enbart överpröva själva upphandlingen.

När överklagar man senast ett avtals giltighet?

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 6 månader från det att avtalet slöts.

Det finns dock två undantag från denna regel. En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska istället ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från det att:

 • en efterannonsering har publicerats i TED om resultatet av upphandlingen eller
 • den upphandlande myndigheten den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 § LOU/LUF, 10 kap. 13 § LUK och 10 kap. 10 § LUFS.

Tidsfristen kan bara förkortas om kraven på utformningen av efterannonser respektive upplysningarna är uppfyllda.

Vad händer om avtalet är ogiltigt?

Följden av att ett avtal ogiltigförklaras är att avtalet blir civilrättsligt ogiltigt. Det innebär att alla prestationer som hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå, till exempel ska varor som levererats till den upphandlande myndigheten återgå till leverantören och den upphandlande myndigheten ska återfå erlagd betalning. Om detta inte är möjligt ska det förmögensläget återställas.

När får ett avtal inte ogiltigförklaras?

Ett avtal får inte ogiltigförklaras: 

 • När upphandlande myndighet eller enhet publicerat en annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering.
 • Om den upphandlande myndigheten har iakttagit en frivillig avtalsspärr efter avtalstilldelning med förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal.
 • Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse (t.ex. skydd av människors liv och hälsa).

I dessa fall kan domstolen besluta att avtalet får bestå, även om avtalet har tillkommit genom en otillåten direktupphandling eller har tecknats i strid med något av de olika förbuden mot att ingå avtal som angetts ovan.

I de fall ett avtal får bestå till följd av tvingande hänsyn till ett allmänintresse har Konkurrensverket en skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift.

20 kap. 4 § LOU/LUF – Allmänna bestämmelser om överprövning
20 kap. 13 § LOU/LUF – Förutsättningar för överprövning av ett avtals giltighet
20 kap. 14 § LOU/LUF – Undantag från ogiltighet på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
20 kap. 15 § LOU/LUF – Undantag från ogiltighet i vissa fall
20 kap. 16 § LOU/LUF – Interimistiskt beslut vid överprövning av avtals giltighet
20 kap. 17 § LOU/LUF – Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
21 kap. 1 § LOU/LUF – Upphandlingsskadeavgift
21 kap. 2 § LOU/LUF – Tillsynsmyndighetens skyldighet respektive möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift
Det gäller motsvarande bestämmelser enligt 16 kap. LUFS. I 16 kap. LUK är reglerna något mindre detaljerade eftersom LUK inte innehåller regler om olika förfaranden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information