Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

En leverantör kan även begära överprövning av den upphandlande myndighetens eller enhetens beslut att avbryta en upphandling. I dessa fall avgör domstolen om den upphandlande myndigheten eller enheten haft sakliga skäl för sitt beslut.

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling lämnas till förvaltningsrätten. En ansökan måste ske inom 10 dagar från att den upphandlande myndigheten eller enheten med ett elektroniskt medel har skickat underrättelsen om avbrytandebeslutet.

Om underrättelsen skickas på annat sätt än med ett elektroniskt medel är tidsfristen istället 15 dagar.

För att tidsfristen ska börja löpa ska den upphandlande myndigheten eller enheten ange skälen för beslutet i underrättelsen.

Läs mer om avbrytande av upphandling

12 kap. 12 § LOU/LUF, 10 kap. 9 § LUFS/LUK – Underrättelse till anbudssökandena och anbudsgivarna vid avbrytande av upphandling
20 kap. 12 § LOU/LUF, 16 kap. 12 § LUFS/LUK – Tidsfrist för överprövning av beslut att avbryta en upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information