Skadestånd

En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet brutit mot upphandlingslagstiftningen kan kräva skadestånd. Skadestånd kan betalas ut om den upphandlande myndigheten inte följt upphandlingslagstiftningen och det därigenom uppkommit skada för en leverantör.

Reglerna för skadestånd är utformade på samma sätt enligt LOU, LUF, LUFS och LUK, och är desamma över och under tröskelvärdena.

Tidsfrist och skadeståndets storlek

En leverantör som vill begära skadestånd måste väcka tala om detta hos tingsrätten. Ansökan måste ha kommit in inom ett år från den tidpunkt då avtalet slöts eller förklarades ogiltigt genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

Skadeståndets storlek beror på överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikterna till vinst. Anbudsgivare kan få ersättning för kostnader i samband med att förbereda anbud och i övrigt delta i en upphandling (så kallat negativt kontraktsintresse). Förutsättningen är att den upphandlande myndigheten har brutit mot upphandlingslagstiftningen och att detta har påverkat anbudsgivarens möjligheter att tilldelas avtalet negativt. Flera anbudsgivare kan få skadestånd samtidigt.

Anbudsgivare kan dessutom få skadestånd för utebliven vinst (så kallat positivt kontraktsintresse). Förutsättningarna är att den upphandlande myndigheten har brutit mot upphandlingslagstiftningen och att anbudsgivaren ”sannolikt” hade tilldelats avtalet om den upphandlande myndigheten hade följt upphandlingslagstiftningen.

Vad kostar en domstolsprocess?

Vanligtvis får den förlorande parten även stå för motpartens rättegångskostnader, exempelvis kostnad för advokat eller annat ombud.

Hur går domstolsprocessen till?

Domstolen avgör oftast frågan efter en muntlig förhandling. Rätten beaktar bara omständigheter som har tagits upp i förhandlingen. Det är därför viktigt att tydligt bemöta de invändningar som leverantören framför.

20 kap. 20 § LOU/LUF, 16 kap. 20 § LUK/LUFS – Regler om skadestånd
20 kap. 21 § LOU/LUF, 16 kap. 21 § LUK/LUFS – Tidsfrister för att begära skadestånd

Senast uppdaterad:

Relaterad information