Upphandlingsskadeavgift

En upphandlingsskadeavgift är en offentligrättslig sanktionsavgift som upphandlande myndigheter eller enheter kan behöva betala om de gjort sig skyldiga till vissa särskilda överträdelser av upphandlingslagarna. Med andra ord är en upphandlingsskadeavgift en slags böter som tillfaller staten.

Vem kan ansöka om upphandlingsskadeavgift?

Det är enbart tillsynsmyndigheten för den offentliga upphandlingen som kan ansöka om upphandlingsskadeavgift. Enligt förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket är de utsedd till tillsynsmyndighet. Leverantörer kan inte ansöka om upphandlingsskadeavgift.

En ansökan om upphandlingsskadeavgift handläggs av allmän förvaltningsdomstol. Domstolen kan besluta om en upphandlingsskadeavgift vid tre olika överträdelser av upphandlingsregelverken.

När kan ansökan om upphandlingsskadeavgift bli aktuell?

Konkurrensverket är skyldigt att ansöka om en upphandlingsskadeavgift när en allmän förvaltningsdomstol beslutat att ett avtal inte ska förklaras ogiltigt trots att det tecknats i strid med bestämmelserna om avtalsspärr. Detta kan vara fallet när den klagande leverantören inte lidit skada eller riskerar att lida skada av överträdelsen.

Konkurrensverket är också skyldigt att ansöka om upphandlingsskadeavgift om en allmän förvaltningsdomstol i en lagakraftvunnen dom har funnit att en upphandling varit en otillåten direktupphandling men beslutat att inte ogiltigförklara avtalet på grund av en tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Till exempel kan det inträffa om domstolen i den lagakraftvunna domen bedömt att en myndighet inte kan vara utan varan eller tjänsten under den tid det skulle ta att genomföra en annonserad upphandling.

En ansökan om upphandlingsskadeavgift måste i dessa fall lämnas in senast sex månader efter att domen i upphandlingsmålet vunnit laga kraft.

Det är frivilligt för Konkurrensverket att ansöka om upphandlingsskadeavgift om en myndighet eller enhet har tecknat ett avtal utan föregående annonsering trots att det var förbjudet, det vill säga när en upphandlande myndighet eller enhet genomfört en otillåten direktupphandling. Det krävs inte att en domstol har slagit fast att det varit en otillåten direktupphandling. En ansökan om upphandlingsskadeavgift ska lämnas in till domstolen inom ett år från det att den upphandlande myndigheten eller enheten tecknat det aktuella avtalet. Denna tidsfrist gäller dock enbart om ingen leverantör ansökt om överprövning av avtalets giltighet. Om en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet får inte Konkurrensverket väcka fråga om upphandlingsskadeavgift förrän alla beslut i den processen vunnit laga kraft. Konkurrensverket har därefter sex månader på sig att lämna in en ansökan om upphandlingsskadeavgift.

För de överträdelser som kan medföra upphandlingsskadeavgift gäller ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att det inte krävs att den upphandlande myndigheten medvetet eller av oaktsamhet handlat i strid med LOU.

Upphandlingsskadeavgiftens storlek

Upphandlingsskadeavgiften kan uppgå till lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr, men avgiften får inte överstiga tio procent av den aktuella upphandlingens kontraktsvärde. När avgiften fastställs ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. I mindre allvarliga fall ska någon avgift inte beslutas. Ett sådant mindre allvarligt fall kan vara i en situation då en upphandlande myndighet eller enhet genomfört en annonserad upphandling som blivit överprövad och därefter gjort en otillåten direktupphandling för att genomföra täckningsköp av varor eller tjänster som ansetts nödvändiga. Domstolen får även besluta att avstå från att döma ut en upphandlingsskadeavgift om det föreligger synnerliga skäl.

Att en upphandlande myndighet eller enhet döms att betala en upphandlingsskadeavgift innebär inte att det upphandlade avtalet blir ogiltigt.

När en upphandlande myndighet eller enhet ska betala en upphandlingsskadeavgift ska avgiften betalas till Konkurrensverket inom 30 dagar från det att domstolsbeslutet om avgiften har vunnit laga kraft. Om betalningen av avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att avgörandet vunnit laga kraft faller upphandlingsskadeavgiften bort.

Läs mer om Upphandlingsskadeavgift på Konkurrensverkets webbsida

21 kap. 1–2 §§ LOU/LUF & 17 kap. 1–2 §§ LUFS/LUK: allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift.
21 kap. 3 § LOU/LUF & 17 kap. 3 § LUFS/LUK: behörig domstol för ansökan om upphandlingsskadeavgift.
21 kap. 4–5 §§ LOU/LUF & 17 kap. 4–5 §§ LUFS/LUK: upphandlingsskadeavgiftens storlek.
21 kap. 6–7 §§ LOU/LUF & 17 kap. 6–7 §§ LUFS/LUK: tidsfrister för ansökan om upphandlingsskadeavgift.
21 kap. 8–10 §§ LOU/LUF & 17 kap. 8–10 §§ LUFS/LUK: betalning av upphandlingsskadeavgift.

Se även följande domstolsbeslut:
HFD 2014 ref. 49

Senast uppdaterad:

Relaterad information