Valfrihetssystem steg för steg

Valfrihetssystem ska utformas i enlighet med EU-rättens grundläggande principer om likabehandling och icke-diskriminering samt principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Det innebär bland annat att alla leverantörer i valfrihetssystemet ska behandlas lika och att kraven som ställs på leverantörerna ska vara rimliga.

Upphandlande myndigheter

Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas av Arbetsförmedlingen vad gäller vissa tjänster samt de kommuner och landsting som beslutat att införa valfrihetssystem i sin verksamhet. Dessa myndigheter kallas i LOV för upphandlande myndigheter. Även så kallade offentligt styrda organ kan under vissa förutsättningar ingå i begreppet upphandlande myndighet. Detta gäller exempelvis vissa bolag och stiftelser.

Lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska tillämpas när en upphandlande myndighet har beslutat att tillämpa e-legitimation av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster. För att lagen ska tillämpas krävs också att upphandlande myndighet anslutit sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av E-legitimationsnämnden.

Tjänster som omfattas av LOV

LOV omfattar vissa tjänster som tidigare var upptagna som B-tjänster i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) samt övriga tjänster inom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Som exempel kan nämnas

  • äldreomsorg
  • social omsorg för personer med funktionsnedsättning
  • barnmorsketjänster
  • tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
  • jobbcoacher
  • tjänster för elektronisk identifiering

Senast uppdaterad:

Relaterad information