Brukarens val av leverantör

Den upphandlande myndighetens informationsansvar

Den upphandlande myndigheten är skyldig att informera brukare av tjänster i ett valfrihetssystem om vilka leverantörer de kan välja mellan. Brukaren bör till exempel få information om:

  • vilka tjänster leverantörerna tillhandahåller
  • kompetens hos personalen
  • leverantörens verksamhetsmål och speciella inriktningar.

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Detta innebär bland annat att informationen inte ska gynna eller missgynna någon leverantör och att informationen ska utformas utifrån de behov brukaren har. Den upphandlande myndighetens informationsansvar kan inte överprövas enligt LOV.

Omval av leverantör

I den upphandlande myndighetens informationsansvar ingår en skyldighet att informera brukarna om hur de kan byta leverantör, till exempel uppsägningstider och var brukaren ska vända sig för att göra ett omval. Den upphandlande myndigheten bör även ange villkor för omval i upphandlingsdokumenten.

Ickevalsalternativ

För den brukare som inte vill eller kan välja leverantör ska den upphandlande myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Detta ska vara ett kvalitativt fullgott alternativ.

Den upphandlande myndigheten måste i förväg bestämma vad som ska gälla i det fall en brukare inte väljer leverantör. Myndigheten kan därför inte slumpvis välja bland de leverantörer som den tecknat avtal med. Det regleras dock inte i LOV på vilket sätt ickevalsalternativet ska utformas, utan de upphandlande myndigheterna ska själva avgöra vad ickevalsalternativet ska vara.

Exempel på ett ickevalsalternativ är den upphandlande myndighetens egenregiverksamhet eller där det skett en fördelning av ”ickeväljare” mellan samtliga leverantörer i valfrihetssystemet efter en i förväg uppställd turordning. Den upphandlande myndigheten kan också välja att fördela de brukare som inte väljer leverantör efter närhetsprincipen, vilket innebär att brukaren får den leverantör som ligger närmast dennes bostadsadress.

Det finns ingen möjlighet att överpröva den upphandlande myndighetens val av ickevalsalternativ.

Läs Konkurrensverkets beslut:

Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter dnr 446/2009
Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång dnr 451/2009

Senast uppdaterad: