Överprövning och skadestånd

Överprövning av beslut att inte godkänna en leverantör

Om en upphandlande myndighet beslutat att inte godkänna en leverantör kan denna ansöka om rättelse i förvaltningsdomstol. En leverantör kan inte klaga på att en annan leverantör fått sin ansökan godkänd.

Ansökan om rättelse ska vara skriftlig och lämnas in till den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist inom tre veckor från den dag då leverantören meddelats om att denne inte blivit godkänd.

Domstolen gör en prövning om leverantören uppfyller de krav som ställts i upphandlingsdokumentet. Om prövningen visar att leverantören uppfyller kraven, och inte kan uteslutas enligt 7 kap. 1 § LOV, ska domstolen besluta om rättelse. Den upphandlande myndigheten ska därefter rätta sig efter domstolens beslut. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten. För detta krävs dock prövningstillstånd.

Överprövning av överträdelser av LOV

En leverantör som anser att en upphandlande myndighet brutit mot en bestämmelse i LOV kan ansöka om rättelse i förvaltningsdomstol. Även en potentiell leverantör har möjlighet att begära rättelse. Ansökan om rättelse ska vara skriftlig och ges in till den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist. En sådan ansökan kan göras så länge som valfrihetssystemet existerar.

Domstolen gör en prövning om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse i LOV, och om domstolen finner att leverantören till följd av detta har lidit eller kan komma att lida skada, ska domstolen besluta om rättelse. Den upphandlande myndigheten ska därefter rätta sig efter domstolens beslut. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten. För detta krävs dock prövningstillstånd.

Skadestånd

En upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i LOV ska ersätta den skada som en leverantör förorsakats på grund av detta. Avser en skadeståndstalan ett beslut att inte godkänna en leverantör ska talan väckas inom ett år från det att beslutet meddelades. Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol, det vill säga tingsrätt.

Senast uppdaterad: