Miljöspendanalys

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Syftet är att undersöka vilken miljöpåverkan inköp inom offentlig sektor kan ha. Men också att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

Den inköpsanalys vi använder är en så kallad spendanalys. En spendanalys visar hur mycket som spenderats på (betalats ut till) olika leverantörer. Utbetalningarna kan motsvara olika inköp. I spendanalysen bygger man en struktur med olika typer av inköp som kallas för kategorier eller inköpskategorier.

Olika typer av miljöpåverkan från offentliga inköp

Underlaget till miljöbelastningen kommer från internationella miljödatabaser. Miljöspendanalysen har gjorts genom att använda statistik från så kallade input/output-analyser över miljöbelastningar.

I analysen har vi integrerat olika typer av miljöpåverkan och kopplat dem till varor, tjänster och entreprenader. Vi redovisar tre typer av påverkan:

  • klimatpåverkan mäts som utsläpp av växthusgaser. Uttrycks i koldioxidekvivalenter (CO2-eq), det vill säga olika utsläpp räknas om till den påverkan motsvarande utsläpp av koldioxid skulle ha.
  • utsläpp av inandningsbara hälsoskadliga partiklar. Anges i PM 2,5 mikrometerekvivalenter (PM2,5 eq). Partiklar mindre än 10 mikrometer kan orsaka hälsoproblem.
  • förändring av landanvändning. Hur land används påverkar den biologiska mångfalden och hur ekosystemtjänster fungerar. Mäts i kvadratmeter.

Miljöanalysen tar hänsyn till den miljöpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. 

Några av de svenska miljömålen riktar in sig på den miljöpåverkan som analysen mäter. Därför kan miljöspendanalysen användas som ett stöd för att ta inköpsbeslut på strategisk nivå.

Mål 12 i FN:s Agenda 2030 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Ett av delmålen (12.7) är att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. Miljöspendanalysen är en metod för att följa upp de offentliga inköpen inom Agenda 2030-arbetet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar