Kommunernas miljöpåverkan

År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser till följd av inköp till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den förändrade globala landanvändningen beräknas till drygt 10 miljarder kvadratmeter och utsläppen av inandningsbara partiklar till 16 408 ton.

Mark och byggnad påverkar miljön mest

Mark och byggnad är den största inköpskategorin. Den består av bland annat energi, avlopp, bygg- och anläggningsentreprenader, gatu- och fastighetsskötsel och mark. Där finns också konsulttjänster som har att göra med bygg och anläggning, exempelvis arkitekter och tekniska konsulter. Kommunernas inköp inom mark och byggnad uppgick år 2016 till cirka 91 miljarder kronor och bidrog till utsläpp på nästan 3 197 tusen ton CO2-e. Omvandlingstrycket på land, förändrad landanvändning, uppgår till nästan 320 miljoner kvadratmeter och utsläppen av hälsoskadliga partiklar till cirka 5 317 ton.

Utrustning och material påverkar klimatet

Utrustning och material omfattar inköp av allt från fordon, bränslen, möbler till kontorsartiklar. Här ingår även trycksatta gaser och drivmedel till fordon. Inköpen uppgår till cirka 27,6 miljarder kronor. Sett till klimatpåverkan är kategorin näst störst och bidrar till uppsläpp på cirka 2,8 miljoner ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på land, förändrad landanvändning, på drygt 1 069 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsoskadliga partiklar på cirka 3 062 ton.

Köp av drift av verksamhet ger mest utsläpp av partiklar

Kategorin drift av hela verksamheter och driftentreprenader innehåller tjänster som är av sådan omfattning att det skulle motsvara drift av hela verksamheter om köparen valde att utföra det i egen regi istället för att köpa in. Exempel är tjänster som drift av kollektivtrafik, sjukvård, olika boenden eller tjänster i form av driftentreprenader av boenden och liknande. Inköpen uppgår till cirka 81 miljarder kronor och utsläppen av växthusgaser till 2,6 miljoner ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landytan på drygt 1 938 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsoskadliga partiklar på cirka 3 554 ton.

Material och tjänster till brukare påverkar landanvändning mest

Kategorin material och tjänster till brukare är varor och tjänster som används mer eller mindre direkt av medborgarna och brukarna. Det är olika tjänster och insatser inom vård- och omsorgsområdet, läkarbesök, proteser och hjälpmedel. Men också livsmedel, kök och måltider återfinns i denna kategori. I analysen står kategorin för 39 miljarder kronor och en klimatpåverkan om 1,5 miljoner CO2-e. Kategorin medför en beräknad förändrad landanvändning på drygt 3 129 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsoskadliga partiklar på cirka 2 218 ton.

Inköp för interna behov har mindre miljöpåverkan

Inköp som görs för att hålla den egna organisationen igång har vi sorterat in under material och tjänster för egna organisationen. Det är saker som IT och telekommunikation, personalresor, frakt och post, banktjänster, PR och kommunikation. Inköpen beräknar vi till cirka 37 miljarder kronor och klimatpåverkan till nästan 1,2 miljoner CO2-e. Kategorin medför en beräknad förändrad landanvändning på drygt 868 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsoskadliga partiklar på cirka 1 767 ton.

Små utsläpp från konsulter och inhyrd personal

Inom kategorin stödjande tjänster, främst kompetens återfinns övriga konsulter och inhyrd personal. Kategorin stod för 15 miljarder kronor år 2016 och bidrar till utsläpp på 0,3 miljoner ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landanvändning på drygt 185 miljoner kvadratmeter utsläpp av hälsoskadliga partiklar på cirka 490 ton.

Inköps-kategorier

Inköp inkl. moms
(miljoner SEK)

Klimat-
påverkan
(ton CO2-eq)

Förändrad
land-använd-ning
(1000 m2 per år)

Partiklar
(ton PM2.5-eq)

Mark och byggnad

91 082  

3 977 679  

3 196 611  

5 317  

Energi, vatten och avlopp

11 579  

1 883 378  

1 805 046  

2 306  

Entreprenader & tekniska konsulter

53 085  

1 451 499  

965 429  

2 129  

Fastighetsdrift

21 467  

503 784  

292 574  

742  

Land och vattenfastigheter, skötsel mm.

1 973  

74 620  

84 459  

60  

Gata, trafik, renhållning, avfallshantering

2 978  

64 399  

49 103  

80  

Utrustning och material

27 645  

2 758 207  

1 069 839  

3 062  

Fordon

7 940  

1 422 813  

255 616  

1 258  

Förbruknings-materiel

6 498  

569 891  

407 463  

750  

Inventarier och möbler

4 999  

353 210  

211 193  

472  

Övrigt material

2 772  

135 115  

51 120  

176  

Kontorsmaskiner, labb, mätutrustning

1 800  

123 829  

38 406  

193  

Sjuk- och hälsovårdsmaterial

1 484  

61 562  

45 125  

77  

Maskiner, pumpar, verktyg

636  

41 202  

12 646  

69  

Kläder och textiler

1 050  

40 399  

43 598  

55  

Reparation och underhåll

465  

9 892  

4 520  

12  

Sprängämnen, ammunition, vapen

2,3  

293  

153  

0,3  

Hela verksamheter och drift-entreprenader

81 301  

2 599 510  

1 938 328  

3 554  

Hela verksamheter och driftentreprenader

80 038  

2 566 680  

1 918 732  

3 508  

Stöd, bidrag och ersättningar

1 262  

32 830  

19 596  

46  

Material och tjänster (som går indirekt, i stort) till brukare

39 332  

1 506 126  

3 129 521  

2 218  

Livsmedel, måltider, catering

9 560  

840 907  

2 611 777  

1 252  

Brukarstöd

29 772  

665 219  

517 744  

966  

Material och tjänster för egna organisation

37 521  

1 188 367  

868 309  

1 767  

IT och tele

15 315  

449 698  

206 150  

672  

Personalresor med mera

6 699  

306 295  

408 899  

469  

Ekonomi och administration

7 991  

178 869  

111 222  

265  

Kultur och information

4 187  

131 326  

100 407  

176  

Frakt och post

3 329  

122 179  

41 632  

186  

Stödjande tjänster, främst kompetens

15 054  

332 321  

185 567  

490  

Kompetensstöd

13 718  

302 948  

169 639  

447  

Bemanning

1 334  

29 342  

15 894  

43  

Övriga tjänster

2,4  

31  

34  

0,0  

Källa: Upphandlingsmyndighetens egna beräkningar

Få poster står för hälften av miljöpåverkan

Det går också att studera de drygt 120 inköpskategorier som ingår i miljöspendanalysen utan att gruppera dem. Då blir det tydligt att det är få poster som står för en stor del av påverkan på miljön.

Drivmedel har störst klimatpåverkan

Av inköpkategorierna står 9 stycken för 50 procent av klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser, 29 kategorier står för 80 procent och 45 kategorier står för 90 procent.

Typ av inköp Klimatpåverkan (ton CO2-eq)
Drivmedel 1 142 415
Elektricitet 914 497
Fjärrvärme 716 644
Social- och vård verksamhet 689 214
Skolverksamhet 593 320
Livsmedel, blandat och grossister 581 061
Äldreomsorgsverksamhet 574 925
Byggentreprenader 568 766
Logi och lokalhyra 417 204

Källa: Upphandlingsmyndighetens egna beräkningar

Drivmedel, som står för 9 procent av totalen, har störst klimatpåverkan följt av elektricitet och fjärrvärme. Inköp av boenden, behandlingshem har också stor påverkan. Det gäller även livsmedel, äldreboenden och byggentreprenader samt logi och lokalhyra. Även skolverksamhet hamnar högt.

I påverkan från boenden, behandlingshem och äldreboenden ingår bland annat livsmedel och uppvärmning av fastigheter. I tjänster som kan sorteras under skolverksamhet ingår också i dessa bland annat livsmedel och uppvärmning av fastigheter.

Livsmedel påverkar förändrad landanvändning mest

Hur land (och vatten) används påverkar den biologiska mångfalden och hur väl ekosystem och ekosystemtjänster fungerar. Omvandlingstrycket som olika verksamheter utsätter land för mäts i förändrad landanvändning. Av kommunernas inköp står 15 kategorier för 51 procent av förändrad landanvändning, 33 kategorier står för 80 procent och 49 kategorier står för 90 procent.

Typ av inköp Förändring av landanvändning (1000 kvadratmeter per år)
Livsmedel, blandat och grossister 166 816  

Elektricitet

1 341 832  
Skolverksamhet 551 754  
Social- och vård verksamhet 533 818  
Äldreomsorgsverksamhet 444 318  
Övriga tjänster livsmedelshantering 396 212  
Byggentreprenader 376 389  
Hotell och konferens 328 727  
Logi och lokalhyra 282 020  
Fjärrvärme 265 558  
Måltider, catering och representation 264 429  
Primärvård- och sjukhusinsatser 188 217  
Lokalhyra 179 622  
Vatten och avlopp 169 358  
Hantverkstjänster, snickeri, Installationer 167 398  

Källa: Upphandlingsmyndighetens egna beräkningar

Livsmedel är störst med 5 procent och därpå följer inköp av elektricitet. Därefter kommer skolverksamhet inköp av boenden och behandlingshem samt äldreboenden.

Inköpen som påverkar emissioner av partiklar

Små partiklar kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Av kommunernas inköp står 11 kategorier för 52 procent av den påverkan som medför utsläpp av hälsoskadliga partiklar, 30 kategorier står för 80 procent och 45 kategorier står för 90 procent.

Typ av inköp Inandningsbara partiklar (ton PM2.5-eq)
Elektricitet 1 363  
Social- och vård verksamhet 891  
Skolverksamhet 862  
Byggentreprenader 843  
Livsmedel, blandat och grossister 840  
Drivmedel 822  
Äldreomsorgsverksamhet 743  
Fjärrvärme 678  
Logi och lokalhyra 614  
Lokalhyra 441  
Juridik, organisation ekonomiskonsulter 383  

Källa: Upphandlingsmyndighetens egna beräkningar

Elektricitet är störst med 5 procent och därpå följer inköp av boenden och behandlingshem samt skolverksamhet och byggentreprenader följt av inköp av livsmedel. Drivmedel står på sjätte plats följt av inköp av äldreboenden och fjärrvärme.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Läs mer om miljöspendanalys