Statens miljöpåverkan

År 2016 uppgick statens utsläpp av växthusgaser till följd av inköp till 4,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar knappt en femtedel av det offentligas utsläpp till följd av inköp. Det är fem myndigheter som står för nästan hälften av utsläppen.

I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologisk mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

Den förändrade globala landanvändningen beräknas till nästan 3 miljarder kvadratmeter (17 procent av totalen) och utsläppen av inandningsbara partiklar till nästan 6 021 ton (19 procent av totalen).

Statens inköp analyserad i fyra grupper

Vi har analyserat de statliga organisationerna i fyra grupper; länsstyrelser, högskolor och universitet, myndigheter inom infrastrukturområdet samt övriga.

  • Länsstyrelserna antar vi har mer likartade inköp än övriga i staten. Här ingår alla 21 länsstyrelser.
  • Högskolor och universitet antar vi har mer likartade inköp än övriga i staten. I denna ingår 32 högskolor och universitet, forskningsinstitut och forskningssekretariat.
  • Myndigheter som har uppgifter operativa uppgifter inom infrastrukturområdet antar vi har mer likartade inköp än övriga i staten. Med operativa uppgifter menar vi ansvar att genomföra bygg- och anläggningsentreprenader och liknande insatser. I denna grupp ingår Fastighetsverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket.
  • I gruppen Övriga staten ingår 137 myndigheter vi analyserar som en grupp.

Alla statliga myndigheter finns inte representerade i underlaget och vi har valt att inte analysera försvaret och anknutna myndigheter. Bolag som ägs av staten ingår inte heller vårt underlag. Totalt är det 195 myndigheter som ingår i analysen.

Fem myndigheter står för nästan hälften av utsläppen

Myndigheter vars uppdrag till stor del är att bygga anläggningar, infrastruktur och byggnader har störst klimatpåverkan från inköp. Klimatpåverkan från Fastighetsverket, Luftfartsverket, Sjöfatsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket uppgick till cirka 2,11 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016. Det motsvarar 49,4 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan.

Klimatpåverkan från inköp 2016, ton CO2-e

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2016

Gruppen Övriga står också för en stor andel av utsläppen. Klimatpåverkan från inköp från dessa myndigheter uppgick till cirka 1,47 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Högskolornas och universitetens samt länsstyrelsernas klimatpåverkan från inköp var betydligt lägre, cirka 0,45 respektive 0,23 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Länsstyrelserna har högst utsläppsintensitet

Om man istället väljer att utrycka det som utsläppsintensitet, det vill säga klimatpåverkan per inköpskrona, ser det annorlunda ut. Då ligger Länsstyrelserna högst med 59 ton koldioxidekvivalenter per miljard kronor. Motsvarande siffror för gruppen övriga, högskolor och universitet samt myndigheter inom infrastruktur är 42, 42 respektive 40.

Klimatpåverkan per inköpsvolym (ton CO2-e per miljarder kronor)

Intensitet.pngKälla: Upphandlingsmyndigheten 2016

Gruppen Övriga påverkar landanvändningen mest

Landanvändningen har betydelse för den biologiska mångfalden. Det är gruppen Övriga myndigheter som står för den störta påverkan på landanvändningen. Den förändrade globala landanvändningen beräknas till nästan 1 362 miljoner kvadratmeter. De fem infrastrukturmyndigheterna står med 1 287 miljoner kvadratmeter för nästan lika stor påverkan. Högskolornas och universitetetens påverkan beräknas till 378 miljoner kvadratmeter medan länsstyrelserna, med 153 miljoner kvadratmeter, har minst påverkan.

Landanvändning (påverkan på 1000 m2 och år)

Landanväning.pngKälla: Upphandlingsmyndigheten 2016

Länsstyrelserna har lägst utsläpp av partiklar

Myndigheterna som är verksamma inom infrastruktur står för störst utsläpp av hälsofarliga partiklar. År 2016 släppte de ut 3 065 ton partiklar. Gruppen Övriga har med 2 031 ton förhållandevis stora utsläpp. Även här har högskolorna och universiteteten tillsammans med länsstyrelserna betydligt mindre miljöpåverkan med 638 respektive 287 ton hälsofarliga partiklar.

Utsläpp av partiklar (ton PM 2,5-e

Partiklar.pngKälla: Upphandlingsmyndigheten 2016

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Läs mer om miljöspend