Byggande och infrastruktur

År 2016 uppgick klimatpåverkan till följd av inköp från fem myndigheter i vars uppdrag infrastruktur och byggnation ingår till cirka 2,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 49,4 procent av de statliga utsläppen till följd av inköp.

I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologisk mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa. Den förändrade globala landanvändningen beräknas till nästan 1,3 miljarder kvadratmeter och utsläppen av inandningsbara partiklar till 3 065 ton.

Mark och byggnad påverkar klimatet mest

Mark och byggnad är som man kan anta största inköpskategorin i kronor räknat och omfattar i vårt underlag cirka 38 miljarder kronor. Den består av bland annat av bygg- och anläggningsentreprenader och tekniska konsulter, energi, fastighetsdrift, gatu- och fastighetsskötsel och mark.

Inköp inom Mark och byggnad bidrog till utsläpp på cirka 1,2 miljoner ton CO2-e. Anläggningsentreprenader, infrastruktur och byggnader stod för cirka 741 tusen ton av utsläppen, Energi, vatten och avlopp för cirka 288 000 ton och Tekniska konsulter och arkitekttjänster för nästan 152 000 ton och övriga kategorier för resten. Omvandlingstrycket på land, förändrad landanvändning, uppgår till nästan 947 miljoner kvadratmeter och utsläppen av hälsofarliga partiklar till cirka 1 733 ton.

Köp av utrustning och material

Kategorin Utrustning och material omfattar inköp av allt från fordon, drivmedel, material till byggandet, maskiner, pumpar och verktyg till kontorsmaskiner. Inköpen uppgår till cirka 6,4 miljarder kronor. Sett till klimatpåverkan är kategorin Utrustning och material näst störst och bidrar till klimatpåverkan på nästan 537 000 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på land, förändrad landanvändning, på nästan 150 miljoner kvadratmeter. Utsläppen av hälsofarliga partiklar på grund av inköpen uppgick till 694 ton.

Inköp för interna behov

Inköp som görs för att hålla den egna organisationen igång har vi sorterat in under Material och tjänster för egna organisationen. Det är till exempel frakt och post, IT och telekommunikation, personalresor, banktjänster, PR och kommunikation. Inköpen beräknas till cirka 4,2 miljarder kronor och klimatpåverkan till utsläpp på 191 000 ton CO2-e. Kategorin medför en beräknad förändrad landanvändning på 83 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på nästan 321 ton.

Köp av verksamheter och drift

Utbetalningarna för Drift av hela verksamheter och driftentreprenader uppgår till över 1,8 miljarder kronor och utsläppen av växthusgaser till cirka 131 000 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landytan på nästan 26 miljoner kvadratmeter. Utsläppen av hälsofarliga partiklar beräknas uppgå till cirka 260 ton.

Det kan inte uteslutas att många inköp inom denna kategori skulle kunna placeras in under andra inköpskategorier. Störst är posten Kollektivtrafikverksamhet som står för nästan 126 000 ton CO2-e. Det kan vara bidrag eller annat statsstöd men motsvara utförd verksamhet, här drift av trafik. I vårt underlag står sjöfarten för över 88 000 ton och Gotlandstrafiken nästan hela denna post.

Konsulter och inhyrd personal

Inom kategorin Stödjande tjänster, främst kompetens återfinns övriga konsulter och inhyrd personal. Kategorin stod för inköp på nästan 1,3 miljarder kronor år 2016 och bidrog till klimatpåverkan på 27 000 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landanvändning på 14 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på nästan 40 ton.

Material och tjänster till andra

Kategorin Material och tjänster till andra handlar om varor och tjänster som används mer eller mindre direkt av medborgarna eller andra mottagare. Det är den minsta inköpskategorin. Den omfattar olika tjänster och varor men mest livsmedel, kök och måltider. Kategorin är näst minst i inköpsvolym räknat, nästan 141 miljoner kronor. I analysen står kategorin för en klimatpåverkan om nästan 13 000 ton CO2-e. Kategorin medför en beräknad förändrad landanvändning på nästan 66 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på cirka 18 ton.

Inköpskategorier / typer av inköp

Inköpsvolym tusental kronor (inkl. moms)

Klimatpåverkan
(ton CO2-e)

Omvandlingstryck på landanvändning
(1000 m2 per år)

Inandningsbara
partiklar
(ton PM2.5-eq)

Mark och byggnad

38 306 710

1 209 587

947 275

1 733

Entreprenader & tekniska konsulter

35 542 663

893 422

576 601

1 321

Energi, vatten och avlopp

1 924 701

288 351

341 165

387

Land och vattenfastigheter

194 827

14 226

21 665

5

Fastighetsdrift

581 391

12 302

6 858

18

Gata, trafik, renhållning, avfallshantering

63 128

1 286

986

2

Utrustning och material

6 397 447

537 040

149 576

694

Fordon

3 014 210

258 445

57 672

280

Övrigt material, troligtvis även    byggmaterial

724 605

129 055

19 094

165

Bygg- och förbrukningsmateriel

1 987 843

112 429

59 508

188

Maskiner, pumpar, verktyg

380 305

21 667

6 834

39

Kontorsmaskiner, labb-, mätutrustning

159 486

9 993

3 108

16

Inventarier och möbler

53 889

3 693

2 206

5

Reparation och underhåll

58 954

1 177

538

1

Kläder och textiler

17 110

562

598

1

Sjuk- och hälsovårdsmaterial

1 035

16

18

0

Sprängämnen, ammunition, vapen

11

1

1

0

Köp för interna behov

4 207 720

191 308

83 395

321

Frakt och post

781 106

73 942

12 743

150

IT och tele

2 441 485

72 780

31 107

109

Personal, personalresor, hotell

491 136

32 944

31 432

45

Ekonomi och administration

294 073

6 304

3 866

9

Kultur och information

199 921

5 338

4 247

8

Verksamheter och drift

1 869 092

131 074

25 912

260

Köp av huvudverksamhet

1 867 963

131 046

25 895

259

Stöd, bidrag och ersättningar

1 129

28

16

0

Konsulter och inhyrd personal

1 291 637

27 258

14 556

40

Konsulter och kompetensstöd

1 000 029

21 244

11 298

31

Bemanning

291 607

6 014

3 258

9

Övriga tjänster

-  

-  

-  

-  

Material och tjänster till andra

140 989

13 164

57 993

18

Livsmedel, måltider, catering

61 653

10 993

56 167

15

Brukarstöd

79 336

2 171

1 825

3

Totalsumma

52 213 595

2 109 432

1 278 706

3 065

Undantagna utbetalningar

På webbsidan Material och metoder förklarar vi varför vi tagit bort en del utbetalningar ur alla analyser. Förutom det så har vi i analysen av myndigheter, i vars uppdrag det till stor del ingår att bygga anläggningar, infrastruktur och byggnader, tagit bort ytterligare utbetalningar. Det är vissa av de många utbetalningar som i Miljöspendanalysen skulle ha kategoriserats under kategorin Livsmedel. Dessa utbetalningar skulle kunna vara andra ersättningar eller bidrag. På grund av tveksamheten har vi därför valt att bortse från utbetalningar till företag som till sin huvudsakliga verksamhet har angett rennäring, uppfödning av djur och odling. Fördjupad analys av dessa utbetalningar kan innebära andra slutsatser.

Vi har också undantagit lokalhyror som kan antas avse mer långvariga hyror hos fastighetsvärdar. Påverkan på klimatet från dessa tjänster kommer att variera beroende på vilken service som ingår i hyran och i vilken omfattning värme och el ingår i hyrorna. Utan en fördjupad analys är det svårt att få en bra uppskattning. Här redovisar vi miljöspendanalysen utan posten hyra av lokaler för att undvika dubbelräkning av värme, kyla och elektricitet.

Få poster står för hälften av miljöpåverkan

I tabellen ovan visas två nivåer i kategoristrukturen. När vi går ned två nivåer till får vi en mer detaljerad uppdelning av inköpskategorierna. Som illustration kan nämnas att Drivmedel samt Anskaffning av lätta fordon tillsammans med andra kategorier ingår i kategorin Fordon som i sin tur ingår i den övergripande kategorin Utrustning och material.

Vi studerar nu inköpskategorierna utan att gruppera dem i de övergripande kategorierna. Då blir det tydligt att det är få poster som står för en stor del av påverkan på miljön.

Stor klimatpåverkan från entreprenader, elektricitet och konsulter

Som enskild inköpskategori på nivå tre har Entreprenader störst klimatpåverkan. Det är alltså byggarbeten för olika typer av anläggningar, vägar och annan infrastruktur samt husbyggnad. Det i sig är en omfattande kategori men underlaget medger inte en mer finfördelad uppdelning. Därefter kommer Elektricitet, Arkitekter och tekniska konsulter och Drivmedel till fordon. Dessa 4 kategorier står för cirka 55 procent av klimatpåverkan och 65 procent av inköpsvärdet.

Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 11 kategorier för strax över 82 procent. Dessa motsvarar 81 procent av inköpsvärdet. 18 kategorier står för nästan 90 procent av inköpsvärdet och för strax över 90 procent av klimatpåverkan.

Inköpskategorier/typer av inköp

Inköpsvolym
tusental kronor
(inkl. moms)

Klimatpåverkan
(ton CO2-e)

Anläggnings-, väg-, vatten- och husbyggnad

25 258 980

662 370

Elektricitet

1 507 988

211 670

Arkitekter och tekniska konsulter

7 353 052

151 799

Drivmedel

95 750

146 529

Metaller och mineraler

711 804

128 683

Kollektivtrafik

1 625 797

125 915

Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä)

1 535 801

73 706

Godstransporter och flyttjänster

755 708

73 118

Reparation, underhåll och stödtjänster för fordon

1 571 844

60 553

Hantverkstjänster, snickeri, installationer

1 950 866

51 158

Fjärrvärme

189 313

44 770

Rälsfordon

827 896

35 405

Telekomutrustning

924 339

28 329

Markarbeten och geoteknik

906 462

23 770

Fossila bränslen så som eldningsolja och naturgas

25 561

22 352

IT-konsulter

1 052 574

22 247

IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning

358 203

19 979

Persontransporter och resebyråtjänster

245 884

19 027

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Stort tryck på landanvändning från entreprenader och elektricitet.

Hur land används påverkar den biologiska mångfalden och hur väl ekosystem och ekosystemtjänster fungerar. Omvandlingstrycket som olika verksamheter utsätter land för mäts i förändrad landanvändning.

Som enskild inköpskategori på nivå tre har Entreprenader störst påverkan på landanvändningen. Det är alltså byggarbeten för olika typer av anläggningar, vägar och annan infrastruktur samt husbyggnad. Det i sig är en omfattande kategori men underlaget medger inte en mer finfördelad uppdelning. Därefter kommer Elektricitet. De två kategorierna står för nästan 59 procent av myndigheternas påverkan på landanvändningen till följd av inköp.

Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 2 för nästan 59 procent av påverkan på landanvändningen. Dessa motsvarar cirka 51 procent av inköpsvärdet. Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 10 kategorier för strax över 81 procent. Dessa motsvarar strax över 76 procent av inköpsvärdet. Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 17 kategorier för cirka 86 procent av inköpsvärdet och för cirka 90 procent av påverkan på landanvändningen.

Inköpskategorier/typer av inköp

Landanvändning, påverkan
(1000 m2 och år)   

Anläggningar, väg-, vatten- och husbyggnad

438 333

Elektricitet

310 581

Arkitekter och tekniska konsulter

82 310

Livsmedel, måltider och catering, övrigt livsmedel

56 163

Hantverkstjänster, snickeri, installationer

33 854

Hotell och konferens

24 745

Trävaror

24 641

Kollektivtrafik

22 852

Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä)

22 659

Skötsel och bruk av land och vatten

21 450

Reparation, underhåll och stödtjänster fordon

20 971

Drivmedel

18 999

Metaller och mineraler

18 928

Fjärrvärme

16 590

Markarbeten och geoteknik

15 730

Godstransporter och flyttjänster

12 435

IT-konsulter

11 979

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Inköpen som påverkar emissioner av partiklar mest

Små inandningsbara partiklar kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Som enskild inköpskategori på nivå tre har Entreprenader störst påverkan för utsläpp av hälsofarliga inandningsbara partiklar. Det är alltså byggarbeten för olika typer av anläggningar, vägar och annan infrastruktur samt husbyggnad. Det i sig är en omfattande kategori men underlaget medger inte en mer finfördelad uppdelning. Därefter kommer Elektricitet följt av Kollektivtrafik (köp av hela verksamheter). Dessa inköpskategorier står för strax över 50 procent av utsläppen av hälsofarliga inandningsbara partiklar.

Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 3 för 50 procent av påverkan. Dessa motsvarar strax över 54 procent av inköpsvärdet. Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 10 kategorier för nästan 82 procent. Dessa motsvarar strax över 81 procent av inköpsvärdet. Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 17 kategorier för cirka 90 procent av inköpsvärdet och för strax över 90 procent av påverkan som medför utsläpp av hälsofarliga inandningsbara partiklar.

Inköpskategorier / typer av inköp

Inandningsbara partiklar
(ton PM2,5-eq)

Anläggningar, väg-, vatten- och husbyggnad

982

Elektricitet

316

Kollektivtrafik

252

Arkitekter och tekniska konsulter

225

Metaller och mineraler

165

Godstransporter och flyttjänster

149

Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä)

144

Drivmedel

106

Reparation, underhåll och stödtjänster fordon

91

Hantverkstjänster, snickeri, installationer

76

Rälsfordon

58

Telekomutrustning

43

Fjärrvärme

42

Markarbeten och geoteknik

35

IT-konsulter

33

Generatorer, turbiner, elmotorer

32

IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning

29

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Information om vissa kategorier på nivå tre

Kollektivtrafikverksamhet motsvarar utförd verksamhet, här drift av trafik, under rubriken Köp av verksamheter och drift ovan resonerar vi om denna post.

Metaller och mineraler är en något otydlig kategori. Den ligger på nivå 1 under den övergripande kategorin Utrustning och material och på nivå 2 under Övrigt material. Kategorin Metaller och mineraler innehåller leverantörer som angett som sin huvudsakliga verksamhet material och tjänster från området mekaniska verkstäder samt gjutning och tillverkning av metallföremål. Det är kanske inte ett orimligt antagande att mycket inom denna kategori skulle kunna vara byggmaterial. Fördjupad analys av dessa utbetalningar bör ge en tydligare bild och kan innebära att leverantörerna kan flyttas till andra kategorier, exempelvis Fordonsverkstäder eller Byggmaterial.

Myndigheter som ingår i materialet

Följande myndigheter ingår i materialet: Fastighetsverket, Luftfartsverket, Sjöfatsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Läs mer om miljöspendanalys