Länsstyrelserna

År 2016 uppgick länsstyrelsernas klimatpåverkan till följd av inköp till nästan 233 000 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 5 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan.

I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologisk mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

Den förändrade globala landanvändningen beräknas till nästan 153 miljoner kvadratmeter och utsläppen av inandningsbara partiklar till nästan 287 ton.

Köp av utrustning och material påverkar klimatet mest

Kategorin Utrustning och material omfattar inköp av allt från fordon, drivmedel, möbler, kontorsartiklar och trycksatta gaser. Inköpen uppgår till cirka 642 miljoner kronor. Sett till klimatpåverkan är kategorin Utrustning och material störst och bidrar till klimatpåverkan på nästan 87 000 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på land, förändrad landanvändning, på nästan 27 miljoner kvadratmeter. Utsläppen av hälsofarliga partiklar på grund av inköpen uppgick till 87 ton.

Inköp för interna behov

Inköp som görs för att hålla den egna organisationen igång har vi sorterat in under Material och tjänster för egna organisationen. Det är till exempel IT och telekommunikation, personalresor, frakt och post, banktjänster, PR och kommunikation. Inköpen beräknas till cirka 1,3 miljarder kronor och klimatpåverkan till utsläpp på 62 tusen ton CO2-e. Kategorin medför en beräknad förändrad landanvändning på 55 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på 90 ton.

Mark och byggnad

Mark och byggnad består av bland annat energi, vatten och avlopp, bygg- och anläggningsentreprenader, gatu- och fastighetsskötsel och mark. Där finns också konsulttjänster som har att göra med bygg och anläggning, exempelvis arkitekter och tekniska konsulter. Vi har undantagit hyra av lokaler ifrån analysen. Länsstyrelsernas inköp inom Mark och byggnad uppgick år 2016 till cirka 808 miljoner kronor och bidrog till utsläpp på cirka 42 288 ton CO2-e. Omvandlingstrycket på land, förändrad landanvändning, uppgår till nästan 26 miljoner kvadratmeter och utsläppen av hälsofarliga partiklar till cirka 55 ton.

Material och tjänster till andra

Kategorin Material och tjänster till andra handlar om varor och tjänster som används mer eller mindre direkt av medborgarna eller andra mottagare. Det är olika tjänster och varor men mest livsmedel, kök och måltider. Kategorin är näst minst i inköpsvolym räknat, 373 miljoner kronor, men ger tredje störst klimatpåverkan. I analysen står kategorin för en klimatpåverkan om nästan 21 000 ton CO2-e. Kategorin medför en beräknad förändrad landanvändning på 35 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på 31 ton.

Konsulter och inhyrd personal

Inom kategorin Stödjande tjänster, främst kompetens återfinns övriga konsulter och inhyrd personal. Kategorin stod år 2016 för inköp på 578 miljoner kronor och bidrog till klimatpåverkan på 289 000 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landanvändning på 183 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på 422 ton.

Köp av verksamheter och drift

Drift av hela verksamheter och driftentreprenader är den minsta inköpskategorin. Utbetalningarna uppgår till cirka 170 miljoner kronor och utsläppen av växthusgaser till cirka 4 250 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landytan på nästan 3 miljoner kvadratmeter. Utsläppen av hälsofarliga partiklar beräknas uppgå till cirka 6 ton. Det kan inte uteslutas att många inköp inom denna kategori skulle kunna placeras in under andra inköpskategorier.

Inköpskategorier/
typer av inköp

Inköpsvolym tusental kronor (inkl. moms)

Klimatpåverkan
(ton CO2-e)

Omvandlingstryck
på landanvändning
(1000 m2 per år)

Inandningsbara partiklar
(ton PM2.5-eq)

Utrustning och material

642 462

86 905

26 614

87

Fordon och bränslen

243 524

59 978

9 577

50

Förbrukningsmateriel

137 642

10 780

9 834

13

Övrigt material

113 322

7 636

2 397

12

Inventarier och möbler

79 832

5 157

3 098

7

Kontorsmaskiner, Labb, mätutrustning

26 559

1 638

518

3

Kläder och textiler

21 189

768

858

1

Maskiner, pumpar, verktyg

11 151

741

218

1

Reparation och underhåll

5 796

116

53

0,1

Sprängämnen, ammunition, vapen

680

56

16

0,1

Sjuk- och hälsovårdsmaterial

2 767

37

45

0,1

Material och tjänster för egna organisationen

1 298 556

62 199

55 232

90

Personal, resor, hotell

405 833

36 598

42 195

52

IT och tele

423 396

13 597

5 558

20

Kultur och information

201 765

5 027

3 786

7

Ekonomi och administration

200 386

4 587

2 901

7

Frakt och post

67 176

2 391

792

3,5

Mark och byggnad

808 642

46 288

25 743

55

Energi, vatten och avlopp

113 359

28 984

12 881

32

Entreprenader & tekniska konsulter

498 088

11 838

7 534

17

Land och vattenfastigheter

81 293

3 050

3 973

2

Fastighetsdrift

110 465

2 306

1 266

3

Gata, trafik, renhållning, avfallshantering

5 437

111

89

0

Material och tjänster till andra

373 036

20 795

35 681

31

Livsmedel, måltider, catering

146 676

12 032

24 425

18

Brukarstöd

226 360

8 763

11 256

13

Konsulter och inhyrd personal

578 297

12 560

6 618

18

Konsulter

552 429

12 041

6 326

17

Bemanning

24 173

499

270

1

Övriga tjänster

1 695

21

22

0,03

Drift av hela verksamheter och driftentreprenader

170 481

4 250

2 865

6

Köp av huvudverksamhet

152 939

3 772

2 590

5

Stöd, bidrag och ersättningar

17 542

478

276

1

Totalsumma

3 871 473

232 998

152 754

287

Miljöspendanalys av länsstyrelserna. Baserat på material över utbetalningar år 2016. Miljöspendanalysen visas till nivå två i kategoristrukturen. Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Undantagna utbetalningar

På webbsidan Material och metoder förklarar vi varför vi tagit bort en del utbetalningar ur alla analyser. Förutom det så har vi i analysen av länsstyrelserna tagit bort ytterligare utbetalningar. Det är vissa utbetalningar som i Miljöspendanalysen skulle ha kategoriserats under kategorin Livsmedel. Anledningen är att inköpsvolymen är så pass stor att det är tveksamt om länsstyrelserna kan antas köpa så stora mängder livsmedel. Dessa utbetalningar skulle kunna vara andra ersättningar eller bidrag. På grund av tveksamheten har vi därför valt att bortse från utbetalningar till företag som till sin huvudsakliga verksamhet har angett rennäring, odling (utom plantskoleväxter och prydnadsväxter), uppfödning av djur (utom husdjur), viss fiskeriverksamhet så som trålning och fiskodling.

Utbetalningar som skulle kunna vara andra ersättningar eller bidrag som görs vid reservatsbildning har vi av samma skäl valt att bortse från. Det gäller utbetalningar till företag som har angett skogsskötsel, skogsförvaltning och drivning (avverkning och utforsling av virke till bilväg med mera) som huvudsaklig verksamhet. Fördjupad analys av dessa utbetalningar kan innebära andra slutsatser.

Vi har också undantagit hyra av lokaler från analysen eftersom det är något osäkert hur stor del av inköp av värme och el som ingår samt för att undvika dubbelräkning.

Få poster står för hälften av miljöpåverkan

I tabellen ovan visas två nivåer i kategoristrukturen. När vi går ned två nivåer till får vi en mer detaljerad uppdelning av inköpskategorierna. Som illustration kan nämnas att Drivmedel samt Anskaffning av lätta fordon tillsammans med andra kategorier ingår i kategorin Fordon som i sin tur ingår i den övergripande kategorin Utrustning och material.

Därefter har vi studerat inköpskategorierna utan att gruppera dem i de övergripande kategorierna. Då blir det tydligt att det är få poster som står för en stor del av påverkan på miljön.

Stor klimatpåverkan från drivmedel, fjärrvärme, resor och hotell

Som enskild inköpskategori på nivå tre har Drivmedel och bränslen störst klimatpåverkan. Därefter kommer Fjärrvärme och kyla, Persontransporter och resebyråtjänster, hotelltjänster samt Konsulter inom organisation, ekonomi och juridik. Som sjätte kategori står Metaller och mineraler och därpå följer Måltider och catering samt representation och Telekom. Dessa kategorier står för cirka 60 procent av klimatpåverkan.

Av de 119 inköpkategorierna på nivå tre står 8 för strax över 60 procent av klimatpåverkan. Dessa motsvarar 32 procent av inköpsvärdet. Av de 119 inköpkategorierna på nivå tre står 20 kategorier för nästan 62 procent av inköpsvärdet och för strax över 81 procent av klimatpåverkan.

Inköpskategorier / typ av inköp

Inköpsvolym          (tusental kronor inkl moms)

Klimatpåverkan
(ton CO2-e)

Drivmedel och bränslen

31 653

51 555

Fjärrvärme

83 334

19 707

Persontransport, resbyråtjänster

192 204

18 086

Hotell och konferens

167 463

17 604

Juridiska-, organisations-, ekonomikonsulter

443 382

9 177

Metaller och mineraler

82 564

6 503

Måltider och catering representation

58 475

6 324

Telekomutrustning

206 993

5 972

Livsmedel

87 949

5 595

Arkitekter och tekniska konsulter

260 314

5 377

IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning

96 692

5 101

Möbler och inventarier

60 681

4 302

Logi, övrig

62 877

4 291

Brukarstöd socialtjänst

154 614

4 274

Trävaror och slöjdträ

53 648

4 081

Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä)

49 406

3 585

Byggentreprenader

125 237

3 284

Skötsel och bruk av land och vatten

80 155

3 038

Lätta fordon och personfordon

83 258

2 971

Elektricitet

20 549

2 884

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Metaller och mineraler är en något otydlig kategori. Den ligger på nivå 1 under den övergripande kategorin Utrustning och material och på nivå 2 under Övrigt material. Kategorin Metaller och mineraler innehåller leverantörer som angett som sin huvudsakliga verksamhet material och tjänster från området mekaniska verkstäder samt gjutning och tillverkning av metallföremål. Fördjupad analys av dessa utbetalningar bör ge en tydligare bild och kan innebära att leverantörerna kan flyttas till andra kategorier, exempelvis Fordonsverkstäder eller Byggmaterial. Vissa utbetalningar här skulle eventuellt också kunna vara andra former av ersättningar.

Stort tryck på landanvändning från hotell, konferens och lokaler

Hur land används påverkar den biologiska mångfalden och hur väl ekosystem och ekosystemtjänster fungerar. Omvandlingstrycket som olika verksamheter utsätter land för mäts i förändrad landanvändning.

Som enskild inköpskategori på nivå tre har Hotell och konferenstjänster störst påverkan på landanvändningen. Därefter kommer Måltider, catering och representation, Livsmedel, Logi och lokalhyror av tillfälligare art och Fjärrvärme. Dessa fem kategorier, av totalt 119, står för cirka 50 procent av länsstyrelsernas påverkan på landanvändningen.

Kategorierna motsvarar över 11 procent av inköpsvärdet. Av de 119 inköpkategorierna på nivå tre står 11 kategorier för 70 procent av påverkan och strax över 33 procent av inköpsvärdet. Av de 119 inköpkategorierna på nivå tre står 17 kategorier för cirka 56 procent av inköpsvärdet och för strax över 80 procent av påverkan på landanvändningen.

Inköpskategorier / typ av inköp

Landanvändning,
påverkan
(1000 m2 och år)

Hotell och konferens

37 245

Måltider och catering representation

13 380

Livsmedel

10 844

Logi och lokalhyra

8 070

Fjärrvärme

7 303

Drivmedel och bränslen

7 106

Trävaror och slöjdträ

6 442

Juridiska-, Organisations- och ekonomikonsulter

4 987

Persontransporter, resbyråtjänster

4 244

Elektricitet

4 232

Skötsel och bruk av land och vatten

4 015

Brukarstöd socialtjänst

3 061

Arkitekter och tekniska konsulter

2 917

Möbler och inventarier

2 529

Telekomutrustning

2 360

Byggentreprenader

2 173

IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning

1 838

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Olika typer av varor och tjänster har olika stor påverkan på landförändringen. Skillnaderna beror bland annat på hur stor del av inköpet som består av kostnader som inte kan hänföras direkt till material eller landanvändning utan ligger på löner och skatter och liknande.

Livsmedelsproduktion påverkar landanvändning och förändring av landanvändning mycket. Värt att notera är att Hotell och konferens också innehåller livsmedel i form av måltider. Konsulttjänster har viss påverkan på landanvändningen men liten i förhållande till inköpsvolymen i kronor räknat eftersom en större del består av löner och liknande.

Inköpen som påverkar emissioner av partiklar mest

Små inandningsbara partiklar kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Som enskild inköpskategori på nivå tre har Drivmedel och bränslen störst påverkan som medför utsläpp av hälsofarliga inandningsbara partiklar. Därefter kommer Hotell och konferens, Persontransporter och resebyråtjänster, Fjärrvärme, Konsulter inom juridik, organisation och ekonomi, Metaller och mineraler samt Måltider och catering samt representation. Dessa sju inköpskategorier står för nästan 52 procent av länsstyrelsernas utsläpp av hälsofarliga inandningsbara partiklar och cirka 27 procent av inköpsvärdet

Av de 119 inköpkategorierna på nivå tre står 14 kategorier för 70 procent av utsläppen av partiklar. Dessa inköp motsvarar strax över 53 procent av inköpsvärdet. Det är 20 kategorier som står för cirka 66 procent av inköpsvärdet och för nästan 80 procent av utsläppen.

Inköpskategorier / typ av inköp

Inandningsbara partiklar 
(ton PM2,5-eq)

Drivmedel och bränslen

46,2

Hotell och konferens

27,1

Persontransporter, resbyråtjänster

23,7

Fjärrvärme

18,7

Juridiska-, organisations- och ekonomikonsulter

13,6

Metaller och mineraler

10,4

Måltider och catering, representation

9,7

Telekomutrustning

9,0

Livsmedel

8,3

Lätta fordon, personfordon, tunga fordon och entreprenadmaskiner

8,3

Arkitekter och tekniska konsulter

8,0

IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning

7,5

Logi och lokalhyra

6,6

Brukarstöd socialtjänst

5,9

Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä)

5,8

Möbler och inventarier

5,7

Byggentreprenader

4,9

Elektricitet

4,3

Bank och finansiella tjänster och kostnader

4,3

Kommunikations- och informationstjänster

3,5

Lätta fordon och personfordon samt Tunga fordon och entreprenadmaskiner är så likartade att vi här betraktar dem som en och samma kategori.

Metaller och mineraler är en något otydlig kategori. Den ligger på nivå 1 under den övergripande kategorin Utrustning och material och på nivå 2 under Övrigt material. Kategorin Metaller och mineraler innehåller leverantörer som angett som sin huvudsakliga verksamhet material och tjänster från området mekaniska verkstäder samt gjutning och tillverkning av metallföremål. Det är kanske inte ett orimligt antagande att mycket inom denna kategori skulle kunna vara byggmaterial. Fördjupad analys av dessa utbetalningar bör ge en tydligare bild och kan innebära att leverantörerna kan flyttas till andra kategorier, exempelvis Fordonsverkstäder eller Byggmaterial.

För utsläpp av partiklar är förbränning en stor källa vilket syns i tabellen. Många av kategorierna i topp innehåller transporter eller uppvärmning av fastigheter. Båda innebär förbränning av bränslen, antingen som drivmedel eller genom fjärrvärme.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Läs mer om miljöspendanalys