Övriga myndigheter

År 2016 uppgick klimatpåverkan till följd av inköp från det vi benämner övriga myndigheter till cirka 1,47 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar strax över 34 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan.

I miljöspendanalysen redovisas även förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologisk mångfalden, och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

Den förändrade globala landanvändningen beräknas till nästan 1,36 miljarder kvadratmeter och utsläppen av inandningsbara partiklar till 2 031 ton.

Övriga myndigheter

Miljö- och klimatpåverkan från statliga inköp som görs av länsstyrelser, högskolor och universitet samt myndigheter verksamma inom infrastruktur och bygg analyseras i tre olika grupper. Övriga statliga myndigheter som vi har underlag för analyseras som en grupp. Resultatet från den gruppen presenteras här. Gruppen består av 137 myndigheter.

Inköp för interna behov påverkar klimatet mest

Inköp som görs för att hålla den egna organisationen igång har vi sorterat in under Material och tjänster för egna organisationen. Där dominerar IT och telekommunikation samt inköp inom personalområdet så som resor, hotell och konferens. Därefter kommer Informations- och kommunikationstjänster, papper och trycksaker. Efter det Banktjänster och liknande, sist kommer Köp inom frakt och post. Sett till klimatpåverkan är kategorin störst.

Inköpen beräknas till cirka 17,6 miljarder kronor och klimatpåverkan till utsläpp på nästan 655 000 ton CO2-e. Kategorin medför en beräknad förändrad landanvändning på nästan 647 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på 973 ton.

Köp av utrustning och material

Kategorin Utrustning och material omfattar inköp av allt från fordon och drivmedel, möbler, förbrukningsmaterial, kontorsartiklar och annat. Inköpen uppgår till cirka 3,7 miljarder kronor. Sett till klimatpåverkan är kategorin Utrustning och material näst störst och bidrar till klimatpåverkan på nästan 323 000 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på land, förändrad landanvändning, på nästan 112 miljoner kvadratmeter. Utsläppen av hälsofarliga partiklar på grund av inköpen uppgick till 364 ton.

Material och tjänster till andra

Kategorin Material och tjänster till andra handlar om varor och tjänster som används mer eller mindre direkt av medborgarna eller andra mottagare. Det går dock inte att utesluta att inköp inom kategorin också kunnat omfatta logi eller representation och catering för egen personal. Kategorin omfattar olika tjänster och varor men också köp av livsmedel, kök och catering.

Kategorin Material och tjänster är näst minst i inköpsvolym räknat på cirka 2,3 miljarder kronor, men ger tredje störst klimatpåverkan. I analysen står kategorin för en klimatpåverkan om cirka 180 000 ton CO2-e. Kategorin medför en beräknad förändrad landanvändning på 393 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på nästan 272 ton.

Mark och byggnad

Mark och byggnad består bland annat av fastighetsdrift, lokalhyror, energi, vatten- och avlopp, bygg- och anläggningsentreprenader, gatu- och fastighetsskötsel och mark. Där finns också konsulttjänster som har att göra med bygg och anläggning, exempelvis arkitekter och tekniska konsulter. Gruppen övriga myndigheters inköp inom Mark och byggnad uppgick år 2016 till cirka 4,2 miljarder kronor. Mark och byggnad bidrog till utsläpp på nästan 154 000 ton CO2-e. Omvandlingstrycket på land, förändrad landanvändning, uppgick till nästan 115 miljoner kvadratmeter. Utsläppen av hälsofarliga partiklar till nästan 196 ton.

Konsulter och inhyrd personal

Inom kategorin Stödjande tjänster, främst kompetens återfinns övriga konsulter och inhyrd personal. Kategorin stod för inköp på nästan 4,8 miljarder kronor år 2016 och bidrog till klimatpåverkan på nästan 101 000 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landanvändning på cirka 54 miljoner kvadratmeter och utsläpp av hälsofarliga partiklar på 146 ton.

Köp av verksamheter och drift

Drift av hela verksamheter och driftentreprenader är den minsta inköpskategorin. Utbetalningarna uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor och utsläppen av växthusgaser till cirka 57 000 ton CO2-e. Kategorin medför ett beräknat omvandlingstryck på landytan på nästan 42 miljoner kvadratmeter. Utsläppen av hälsofarliga partiklar beräknas uppgå till cirka 78 ton. Det kan inte uteslutas att många inköp inom denna kategori skulle kunna placeras in under andra inköpskategorier.

Inköpskategorier / typer av inköp

Inköpsvolym tusental kronor (inkl. moms) 

Klimatpåverkan(ton CO2-e) 

Förändrad landanvändning (1000 m2 per år) 

Inandnings-
bara partiklar(ton PM2.5-eq) 

Material och tjänster för egna organisationen

17 602 062

654 978

646 867

973

IT och tele

9 834 624

302 744

131 819

447

Personal, resor, hotell

2 657 533

227 386

442 169

346

Kultur och information

1 911 968

49 928

33 606

69

Ekonomi och administration

2 195 242

46 552

28 227

69

Frakt och post

1 002 696

28 368

11 046

42

Utrustning och material

3 715 349

323 218

112 014

364

Fordon och drivmedel

1 685 932

208 204

40 663

205

Inventarier och möbler

629 672

43 600

25 768

58

Förbrukningsmateriel

565 643

42 253

29 434

57

Kontorsmaskiner, labb, mätutrustning

251 539

14 568

4 764

22

Sjuk- och hälsovårdsmaterial

337 108

4 927

5 976

7

Övrigt material

104 167

4 345

1 520

6

Kläder och textiler

87 200

2 905

3 080

4

Maskiner, pumpar, verktyg

32 727

1 975

605

3

Reparation och underhåll

21 221

424

194

1

Sprängämnen, ammunition, vapen

141

17

9

0

Material och tjänster till andra

2 361 026

180 205

393 113

272

Brukarstöd

1 485 748

94 231

173 312

142

Livsmedel, måltider, catering

875 278

85 974

219 801

131

Mark och byggnad

4 201 628

153 932

114 797

196

Energi, vatten och avlopp

333 218

55 452

57 046

70

Fastighetsdrift

1 886 658

39 302

21 534

58

Entreprenader och tekniska konsulter

1 672 515

38 540

23 299

57

Gata, trafik, renhållning, avfallshantering

98 247

12 221

2 094

6

Land och vattenfastigheter

210 991

8 416

10 824

6

Konsulter och inhyrd personal

4 775 685

100 688

54 332

146

Konsulter

3 957 660

84 628

45 013

123

Bemanning

722 788

14 907

8 074

22

Övriga tjänster

95 237

1 154

1 245

2

Drift av hela verksamheter och driftentreprenader

1 957 056

57 138

41 757

79

Köp av huvudverksamhet

1 454 987

42 594

31 713

59

Stöd, bidrag och ersättningar

502 069

14 545

10 044

20

Totalsumma

34 612 805

1 470 159

1 362 880

2 031

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Undantagna utbetalningar

På webbsidan Material och metoder förklarar vi varför vi tagit bort en del utbetalningar ur alla analyser. Förutom det så har vi i analysen för övriga myndigheter tagit bort ytterligare utbetalningar.

Den fördjupade analysen av gruppen övriga myndigheter visade att det i underlaget fanns utbetalningar som på goda grunder kan antas vara ersättningar som inte är inköp i den mening vi avser i Miljöspendanalysen. Det är exempelvis utbetalningar från Naturvårdsverket som kan antas handla om inköp av mark eller ersättningar vid bildande av naturreservat eller andra skydd av natur.

Det är också utbetalningar från Riksantikvarieämbetet som sannolikt kan vara bidrag för skydd eller restaurering eller vård av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader eller andra minnesmärken eller fornlämningar.

Utbetalningar som vi också bortser ifrån är sådana som kan antas vara bidrag eller anslag till forskning eller utvecklingsprojekt. Det kan vara utbetalningar som exempelvis gjorts från EFS-rådet eller Vetenskapsrådet. Vissa utbetalningar från Arbetsförmedlingen till andra organisationer kan antas vara bidrag till projekt för arbetsmarknadsinsatser eller lönebidrag har också rensats ut. Utbetalningar som kan antas vara köp av utbildningar för arbetsmarknadsinsatser ingår dock i analysen.

Vi har också undantagit hyra av lokaler från analysen för att det är något osäkert hur stor del av värme och el som ingår. Tas dessa poster med kan det med stor sannolikhet innebära att värme, kyla och el räknas dubbelt vilket ska undvikas.

Drift av förläggningar för flyktingar ingår inte den gruppbaserad spendanalysen eftersom bilden av gruppen blir missvisande då övriga myndigheter i stort sett inte köper denna typ av logi. Därutöver var behovet för denna typ av tjänst ovanligt stort år 2016.

Inköpskategorier / typer av inköp

Inköpsvolym (tusental kronor inkl. moms) 

Klimatpåverkan(ton CO2-e) 

Förändrad land-användning
(1000 m2 per år) 

Inandningsbara partiklar
(ton PM2.5-eq) 

Drift av förläggningar

1 766 640

84 312

65 158

109

Vissa utbetalningar som i Miljöspendanalysen skulle ha kategoriserats under kategorin livsmedel eller andra köp kan vara andra typer av ersättningar eller bidrag. På grund av tveksamheten har vi därför valt att bortse från utbetalningar till företag som till sin huvudsakliga verksamhet har angett odling, uppfödning av djur inklusive rennäring och fiskeriverksamhet, skogsskötsel, skogsförvaltning och drivning (avverkning och utforsling av virke till bilväg med mera). Det gäller om utbetalningarna har skett från Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen eller som tidigare nämnts från Riksantikvarieämbetet. Däremot har vi antagit att utbetalningar som rör dessa områden är inköp om de skett från andra myndigheter. Fördjupad analys av dessa utbetalningar kan innebära andra slutsatser.

Få poster står för hälften av miljöpåverkan

I tabellen ovan visas två nivåer i kategoristrukturen. När vi går ned två nivåer till får vi en mer detaljerad uppdelning av inköpskategorierna. Som illustration kan nämnas att Drivmedel samt anskaffning av lätta fordon tillsammans med andra kategorier ingår i kategorin Fordon som i sin tur ingår i den övergripande kategorin Utrustning och material.

Vi studerar nu inköpskategorierna utan att gruppera dem i de övergripande kategorierna. Då blir det tydligt att det är få poster som står för en stor del av påverkan på miljön.

Stor klimatpåverkan från hotell och konferens, drivmedel och IT

Som enskild inköpskategori på nivå tre har Hotell och konferenser störst klimatpåverkan följt av Drivmedel, IT-hårdvara och skärmar, IT-konsulter, Logi och lokaler, Måltider, catering och representation samt Konsulter inom organisation, ekonomi och juridik. Dessa 7 kategorier står för cirka 51 procent av klimatpåverkan och 37 procent av inköpsvärdet.

Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 16 kategorier för strax över 71 procent av klimatpåverkan. Dessa motsvarar nästan 61 procent av inköpsvärdet. 24 kategorier står för 74 procent av inköpsvärdet och för strax över 80 procent av klimatpåverkan.

Inköpskategorier / typer av inköp

Klimatpåverkan
(ton CO2-e)

Inköpsvolymtusental kronor (inkl. moms)

Hotell och konferens

204 180

1 983 845

Drivmedel

141 596

109 085

IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning

133 682

2 424 831

IT-konsulter

95 971

4 540 783

Logi och lokalhyra

75 077

694 194

Måltider och catering, representation

55 038

508 904

Juridiska-, Organisations- och ekonomikonsulter

53 032

2 566 833

Reparation, underhåll och stödtjänster fordon

51 950

1 207 540

Telekomutrustning

47 651

1 661 510

Möbler och inventarier

38 697

532 662

Elektricitet

33 354

237 621

Bank och finansiella tjänster och kostnader

30 920

1 534 304

Larm och bevakning

22 928

1 111 715

Post och porto

22 311

796 039

Livsmedel

20 487

339 839

Arkitekter och tekniska konsulter

19 889

964 397

It-drift och system

19 589

926 832

Social- och vårdverksamhet

18 636

392 787

Kommunikation och information

16 791

813 822

Brukarstöd socialtjänst

16 646

682 063

Persontransporter och resbyråtjänster

16 637

279 485

Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä)

16 340

208 946

Översättning och tolkar

15 940

772 888

Papper och trycksaker

15 859

474 636

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Stort tryck på landanvändning från hotell, konferens och lokaler

Hur land används påverkar den biologiska mångfalden och hur väl ekosystem och ekosystemtjänster fungerar. Omvandlingstrycket som olika verksamheter utsätter land för mäts i förändrad landanvändning.

Som enskild inköpskategori på nivå tre så har Hotell och konferenstjänster störst påverkan på landanvändningen. Därefter kommer Logi och lokalhyror, Måltider och catering samt Livsmedel. Dessa 3 kategorier står för cirka 55 procent av övriga myndigheters påverkan på landanvändningen. Kategorierna motsvarar cirka 9 procent av inköpsvärdet.

Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 9 kategorier för nästan 72 procent. Dessa motsvarar strax över 38 procent av inköpsvärdet. 16 kategorier står för cirka 55 procent av inköpsvärdet och för strax över 80 procent av påverkan på landanvändningen.

Inköpskategorier / typer av inköp

Omvandlingstryck på
landanvändning
(1000 m2 per år)

Hotell och konferens

431 985

Logi och lokalhyra

158 840

Måltider och catering, representation

116 444

Livsmedel

54 571

IT-konsulter

51 677

Elektricitet

48 940

IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning

47 532

Övriga tjänster livsmedelshantering

36 181

Juridiska-, organisations-, ekonomikonsulter

28 775

Möbler och inventarier

22 750

Telekomutrustning

18 901

Bank och finansiella tjänster och kostnader

18 552

Drivmedel

18 250

Reparation, underhåll och stödtjänster fordon

17 069

Social- och vård verksamhet

14 417

Papper och trycksaker

13 856

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Analysen illustrerar att inköp som kostar relativt sett mindre än andra ändå kan medföra större miljöpåverkan. Det beror delvis på hur stor påverkan respektive typ av inköp har på exempelvis landförändringen. Det beror också på hur stor del av inköpet som består av kostnader som inte kan hänföras direkt till material eller landanvändning utan ligger på löner och skatter och liknande.

Livsmedelsproduktion påverkar landanvändning och förändring av landanvändning mycket. Värt att notera är att hotell och konferens också innehåller livsmedel i form av måltider.

Inköpen som påverkar emissioner av partiklar mest

Små inandningsbara partiklar kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Som enskild inköpskategori på nivå tre har Hotell och konferenser störst påverkan som medför utsläpp av hälsofarliga inandningsbara partiklar. Därefter kommer IT-hårdvara och skärmar, IT-konsulter, Logi och lokalhyra följt av Drivmedel, Måltider och catering samt representation och Reparationer och underhåll av fordon. Dessa 7 inköpskategorier står för 50 procent av utsläppen av hälsofarliga inandningsbara partiklar och cirka 33 procent av inköpsvärdet.

Av de 120 inköpkategorierna på nivå tre står 15 kategorier för 70 procent av utsläppen av hälsofarliga partiklar. Dessa motsvarar strax över 60 procent av inköpsvärdet. 23 kategorier står för cirka 73 procent av inköpsvärdet och för nästan 80 procent av påverkan som medför utsläpp av hälsofarliga inandningsbara partiklar.

Inköpskategorier / typer av inköp

Inandningsbara partiklar
(ton PM2.5-eq)

Hotell och konferens

313 864

IT-hårdvara, skärmar, multifunktionsmaskiner, AV-utrustning

193 038

IT-konsulter

144 133

Logi och lokalhyra

115 407

Drivmedel

102 055

Måltider och catering, representation

84 604

Reparation, underhåll och stödtjänster fordon

80 065

Juridiska-, organisations- och ekonomikonsulter

78 538

Telekomutrustning

71 364

Möbler och inventarier

51 356

Elektricitet

49 719

Bank och finansiella tjänster och kostnader

46 777

Larm och bevakning

33 957

Post och porto

33 315

Arkitekter och tekniska konsulter

29 457

It-drift och system

29 419

Livsmedel

28 054

Fastighets-, bygg- och anläggningsmaterial (ej trä)

26 775

Kommunikation och information

24 854

Social- och vård verksamhet

24 080

Översättning och tolkar

23 608

Brukarstöd socialtjänst

23 004

Persontransporter, resbyråtjänster

22 228

Källa: Upphandlingsmyndighetens egen analys.

Myndigheter som ingår i underlaget

Följande 137 myndigheter ingår underlaget: Allmänna reklamationsnämnden, Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Boverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Centrala etikprövningsnämnden, Centrala studiestödsnämnden, Datainspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Domarnämnden, E-hälsomyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Exportkreditnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolitiska rådet, Folke Bernadotteakademin, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Försäkringskassan, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering, Institutet för språk och folkminnen, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket, Konsumentverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kungliga biblioteket, Kärnavfallsfondens styrelse, Lantmäteriet, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, Livsmedelsverket, Lotteriinspektionen, Läkemedelsverket, Medlingsinstitutet, Migrationsverket, Moderna museet, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för radio och tv, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för tillgängliga medier, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Myndigheten för yrkeshögskolan, Nationalmuseum med prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, Nordiska Afrikainstitutet, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Patent- och registreringsverket, Patentombudsnämnden, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, Regionala etikprövningsnämnden i Lund, Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksdagens ombudsmän, Riksdagsförvaltningen, Riksgäldskontoret, Riksrevisionen, Riksutställningar, Rymdstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Sameskolstyrelsen, Sametinget, Sida, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens försvarshistoriska museer, Statens geotekniska institut, Statens haverikommission, Statens historiska museer, Statens institutionsstyrelse, Statens jordbruksverk, Statens konstråd, Statens kulturråd, Statens maritima museer, Statens medieråd, Statens museer för världskultur, Statens musikverk, Statens Servicecenter, Statens skolinspektion, Statens skolverk, Statens tjänstepensionsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Statistiska centralbyrån, Statskontoret, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Svenska EFS-rådet, Svenska institutet, Svenska institutet för europapolitiska studier, Sveriges domstolar, Sveriges författarfond, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska o hydrologiska institut, Sveriges riksbank, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, Tillväxtverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Tullverket, Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten, Överklagandenämnden för studiestöd.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Läs mer om miljöspendanalys