Annonserade upphandlingar

År 2018 annonserade upphandlande myndigheter och enheter 18 522 upphandlingar i enlighet med upphandlingslagarna. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de senaste fyra åren.

Jämfört med 2013 har färre upphandlingar annonserats de senaste åren. Orsaken till minskningen är sannolikt att direktupphandlingsgränsen höjdes 1 juli 2014. Det innebär att färre upphandlingar behöver annonseras. Fördelningen av annonserade upphandlingar ser ut på ett liknande cykliskt sätt år efter år. Antalet annonserade upphandlingar är som högst under mars, april och maj och som lägst under juli och augusti.

Antal upphandlingar 2019.JPG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019.

Genom så kallade CPV-koder (Common Procurement Vocabulary) kan upphandlingar delas in branschvis i olika CPV-huvudgrupper. Flest upphandlingar annonseras inom CPV-huvudgruppen anläggningsarbete. Av de upphandlingar som annonserades 2018 hade 37 procent minst en kod inom anläggningsarbete. Det är vanligt att annonser har flera CPV-koder eftersom upphandlingar ofta avser kombinationer av flera olika varor och tjänster. Därför kan de också tillhöra flera CPV-huvudgrupper. De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna 2018 har med några undantag varit de vanligaste i flera år. En beskrivning av CPV-huvudgrupper och underkategorier kan du hitta på SIMAP:s webbplats.

CPV

Benämning

Antal

Andel

45

Anläggningsarbete

6775

37%

71

Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2228

12%

79

Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

1935

10%

90

Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

1477

8%

50

Reparation och underhåll

1125

6%

34

Transportutrustning och transporthjälpmedel

1105

6%

33

Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

1024

6%

44

Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)

946

5%

72

IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

937

5%

51

Installation (utomprogramvara)

919

5%

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Varje upphandling kan tillhöra flera CPV-huvudgrupper.

Andelen direktivstyrda upphandlingar har ökat årligen sedan 2013. År 2018 omfattades 45 procent av alla annonserade upphandlingar av EU:s upphandlingsdirektiv. Upphandlingar som inte var direktivstyrda var fortfarande vanligast, men har men har blivit färre under flera år.

Annonserade upphandlingar som inte är direktivstyrda kan genomföras genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Förenklat förfarande innebär att upphandlingen annonseras nationellt och att vem som helst kan lämna anbud. Detta var det vanligaste upphandlings­förfarandet 2018. Användningen av förenklat förfarande minskade dock något 2018 jämfört med 2017.

Förfarande

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Andel 2018

Inte direktiv­styrda upphandlingar

13 381

11 801

11 314

10 766

10 190

10 073

54%

Förenklat förfarande

13 106

11 556

11 130

10 548

10 057

9 861

53%

Urvals­förfarande

275

245

184

218

133

133

1%

Direktiv­styrda upphandlingar

6 380

6 547

7 024

7 555

8 251

8 373

45%

Öppet förfarande

5 668

5 795

6 339

6 860

7 431

7 538

41%

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

540

531

517

530

631

619

3%

Selektivt förfarande

146

182

146

132

149

180

1%

Konkurrens­präglad dialog

23

26

19

30

38

34

0%

Kvali­ficerings­system

3

13

3

3

2

0

0%

Förfarande för inrättande av innovations­partnerskap

-

-

-

-

-

2

0%

Annat

77

83

99

119

94

76

0%

Förfarande för upphandling av
en koncession

77

83

99

119

94

76

0%

Totalt

19 838

18 431

18 437

18 440

18 535

18 522

100%

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019.

Av de upphandlingar som annonserades 2018 avsåg 37 procent ramavtal. Andelen upphandlingar som avser ramavtal har ökat relativt kraftigt mellan 2012 och 2016, men minskade något 2017. Andelen ramavtal är oförändrad 2018 jämfört med 2017.

Andelen ramavtal var högre vid upphandlingar som var direktivstyrda. Av de direktivstyrda upphandlingarna avsåg 48 procent ramavtal. Av de upphandlingar som inte var direktivstyrda utgjordes 28 procent av ramavtal.

Ramavtal 2019.JPG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Det framgår inte alltid uttryckligen av annonsen att upphandlingen avser ramavtal. Andelarna ramavtal kan därför vara något högre i verkligheten.

Senast uppdaterad: