Annonserade upphandlingar

År 2017 annonserade upphandlande myndigheter och enheter 18 525 upphandlingar i enlighet med upphandlingslagarna. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de senaste tre åren.

Jämfört med 2013 har betydligt färre upphandlingar annonserats de senaste åren. Orsaken till minskningen är sannolikt att direktupphandlingsgränsen höjdes 1 juli 2014. Det innebär att färre upphandlingar behöver annonseras. Fördelningen av annonserade upphandlingar ser ut på ett liknande cykliskt sätt år efter år. Antalet annonserade upphandlingar är som högst under mars, april och maj och som lägst under juli och augusti.

Antal annonserade upphandlingar, 2012–2017

Antal upphandlingar.PNG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018.


Genom så kallade CPV-koder (Common Procurement Vocabulary) kan upphandlingar delas in branschvis i olika CPV-huvudgrupper. Flest upphandlingar annonseras inom CPV-huvudgruppen anläggningsarbete. Av de upphandlingar som annonserades 2017 hade 39 procent minst en kod inom anläggningsarbete. Det är vanligt att annonser har flera CPV-koder eftersom upphandlingar ofta avser kombinationer av flera olika varor och tjänster. Därför kan de också tillhöra flera CPV-huvudgrupper. De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna 2017 har med några undantag varit de vanligaste i flera år. En beskrivning av CPV-huvudgrupper och underkategorier kan du hitta på SIMAP:s webbplats.

De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna, 2017

CPV

Benämning

Antal

Andel

45

Anläggningsarbete

7181

39%

71

Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2041

11%

79

Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

1679

9%

90

Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

1491

8%

34

Transportutrustning och transporthjälpmedel

1140

6%

50

Reparation och underhåll

1096

6%

44

Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)

1012

5%

33

Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

959

5%

51

Installation (utom programvara)

893

5%

72

IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

890

5%

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Varje upphandling kan tillhöra flera CPV-huvudgrupper.

Andelen direktivstyrda upphandlingar har ökat årligen sedan 2012. År 2017 omfattades 45 procent av alla annonserade upphandlingar av EU:s upphandlingsdirektiv. Upphandlingar som inte var direktivstyrda var fortfarande vanligast, men har men har blivit färre under flera år.

Annonserade upphandlingar som inte är direktivstyrda kan genomföras genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Förenklat förfarande innebär att upphandlingen annonseras nationellt och att vem som helst kan lämna anbud. Detta var det vanligaste upphandlings­förfarandet 2017. Användningen av förenklat förfarande minskade dock med 5 procent 2017 jämfört med 2016.

Annonserade upphandlingar efter förfarande, 2012–2017

Förfarande

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Andel 2017

Inte direktiv
styrda upphandlingar

13 726

13 376

11 801

11 315

10 767

10 198

55%

Förenklat förfarande

13 438

13 101

11 556

11 131

10 549

10 065

54%

Urvals
förfarande

288

275

245

184

218

133

1%

Direktiv
styrda upphandlingar

6 189

6 374

6 542

7 024

7 560

8 233

44%

Öppet förfarande

5 410

5 666

5 792

6 339

6 865

7 431

40%

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

562

537

530

517

530

614

3%

Selektivt förfarande

185

145

181

146

132

147

1%

Konkurrens
präglad dialog

25

23

26

19

30

38

0%

Kvali
ficerings
system

7

3

13

3

3

2

0%

Förfarande för inrättande av innovations
partnerskap

0

0

0

0

0

1

0%

Annat

71

77

83

99

119

94

1%

Förfarande för upphandling av
en koncession

71

77

83

99

119

94

1%

Totalt

19 986

19 827

18 426

18 438

18 446

18 525

100%

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018.

Av de upphandlingar som annonserades 2017 avsåg 37 procent ramavtal. Andelen upphandlingar som avser ramavtal har ökat relativt kraftigt mellan 2012 och 2016, men minskade något 2017.

Andelen ramavtal var högre vid upphandlingar som var direktivstyrda. Av de direktivstyrda upphandlingarna avsåg 46 procent ramavtal. Av de upphandlingar som inte var direktivstyrda utgjordes 30 procent av ramavtal.

Andel upphandlingar som avser ramavtal och kontrakt, 2012–2017

Ramavtal kontrakt.PNG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Det framgår inte alltid uttryckligen av annonsen att upphandlingen avser ramavtal. Andelarna ramavtal kan därför vara något högre i verkligheten.

Senast uppdaterad: