Europeiska jämförelser

År 2017 annonserade upphandlande myndigheter och enheter inom EES 214 509 upphandlingar i Tenders Electronic Daily (TED). Detta var en ökning med 12 procent jämfört med 2016. Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades avser tjänster.

Med undantag för 2014 följer antalet upphandlingar en stigande trend sedan 2012. Fördelningen mellan varor (35 procent), tjänster (48 procent) och bygg­entreprenader (17 procent) var oförändrad 2017 jämfört med 2016.

Antal annonserade upphandlingar i TED, 2012–2017

Europa.PNG

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Uppgifterna avser annonserade upphandlingar i TED för EES.


Upphandlade myndigheter i de sex staterna Frankrike (21 procent), Tyskland (17 procent), Polen (10 procent), Storbritannien (5 procent), Italien (5 procent) och Spanien (6 procent) stod tillsammans för 65 procent av alla upphandlingar som annonserades 2017.

Upphandlande myndigheter i Sverige stod för 4 procent av antalet upphandlingar som annonserades i TED 2017. År 2017 annonserades 8 458 upphandlingar i TED av svenska myndigheter. Av alla upphandlingar som annonserades av svenska myndigheter avsåg 56 procent tjänster, medan 33 procent avsåg varor och 11 procent avsåg byggentreprenader. För Sverige har antalet upphandlingar som annonseras i TED ökat årligen sedan 2012.

Antal annonserade upphandlingar i TED efter stat och slag, 2017

Europa efter stat och slag.PNG

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018.

Den vanligaste CPV-huvudgruppen 2017 var CPV 45 Anläggningsarbete. Av de upphandlingar som annonserades 2017 hade 16 procent en huvudsaklig CPV-kod inom CPV 45 Anläggningsarbete. De tio vanligaste branscherna att upphandla ifrån inom EES överensstämmer relativt väl med de vanligaste i Sverige 2017. Alla upphandlingar har en eller flera CPV-koder. Det är vanligt att en upphandling har flera olika CPV-koder, eftersom upphandlingar ofta omfattar flera olika varor och tjänster. Därför kan en upphandling tillhöra flera olika CPV-huvudgrupper. Nedan redovisas de vanligaste CPV-huvudgrupperna efter den huvudsakliga CPV-kod som den upphandlande myndigheten anger för en upphandling. Denna statistik är därför inte fullt ut jämförbar med den statistik där samtliga angivna CPV-koder ingår. 

De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna i TED, 2018

   

EES

 

Sverige

 

CPV

Benämning

Antal

Andel

Antal

Andel

45

Anläggningsarbete

34 450

16,1 %

1 171

13,8 %

71

Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

19 520

9,1 %

948

11,2 %

33

Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

19 381

9,0 %

618

7,3 %

90

Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

14 577

6,8 %

649

7,7 %

79

Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

11 929

5,6 %

668

7,9 %

34

Transportutrustning och transporthjälpmedel

10 732

5,0 %

417

4,9 %

50

Reparation och underhåll

9 041

4,2 %

222

2,6 %

72

IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

7 236

3,4 %

303

3,6 %

66

Finans- och försäkringstjänster

5 757

2,7 %

179

2,1 %

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Uppgifterna avser annonserade upphandlingar i TED för EES. Varje upphandling kan tillhöra flera CPV-huvudgrupper men här avses den huvudsakliga CPV-kod som den upphandlande myndigheten angett i annonsen.

Upphandlande myndigheter i de flesta stater hade en genomsnittlig handlägg­ningstid som understeg 100 dagar 2017. Upphandlande myndigheter i Sverige har en snabbare genomsnittlig handläggningstid än myndigheter i många andra stater. År 2017 meddelades beslut om tilldelning av svenska myndigheter i genomsnitt 39 dagar efter sista anbudsdag. I flera andra stater tar upphandlande myndigheter i genomsnitt längre tid på sig för att genomföra utvärdering av anbud. Myndigheter i Grekland (218) och Italien (186) hade den längsta genomsnittliga handläggnings­tiden 2017.

Genomsnittlig handläggningstid av upphandling (antal dagar), 2017

Handläggningstider EU.PNG

 

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: För att möjliggöra jämförelser mellan stater avser beräkningen enbart upphandlingar med öppet förfarande. Upphandlingar som avser ramavtal har exkluderats i beräkningen. Eftersom en annons kan ha flera efterannonser används den sista tillgängliga efterannonsen för att beräkna handläggningstid för respektive upphandling. Uppgifterna avser endast de upphandlingar som har nödvändig information för att kunna beräkna handläggningstid.

Senast uppdaterad: