Europeiska jämförelser

År 2018 annonserade upphandlande myndigheter och enheter inom EES 227 022 upphandlingar i Tenders Electronic Daily (TED). Detta var en ökning med 6 procent jämfört med 2017. Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades avser tjänster.

Sedan 2014 följer antalet upphandlingar en stigande trend. Fördelningen mellan varor (35 procent), tjänster (48 procent) och bygg­entreprenader (17 procent) var i stort sett oförändrad 2018 jämfört med 2017.

TED 2019.JPG

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019.

Upphandlade myndigheter i de sex staterna Frankrike (19 procent), Tyskland (18 procent), Polen (11 procent), Storbritannien (5 procent), Italien (5 procent) och Spanien (6 procent) stod tillsammans för 64 procent av alla upphandlingar som annonserades 2018.

Upphandlande myndigheter i Sverige stod för 4 procent av antalet upphandlingar som annonserades i TED 2018. År 2018 annonserades 8 496 upphandlingar i TED av svenska myndigheter. Av alla upphandlingar som annonserades av svenska myndigheter avsåg 59 procent tjänster, medan 31 procent avsåg varor och 10 procent avsåg byggentreprenader. För Sverige har antalet upphandlingar som annonseras i TED ökat årligen sedan 2013.

TED efter slag 2019.JPG

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019.

Den vanligaste CPV-huvudgruppen 2018 var CPV 45 Anläggningsarbete. Av de upphandlingar som annonserades 2018 hade 17 procent en huvudsaklig CPV-kod inom CPV 45 Anläggningsarbete. De tio vanligaste branscherna att upphandla ifrån inom EES överensstämmer relativt väl med de vanligaste i Sverige 2018. Alla upphandlingar har en eller flera CPV-koder. Det är vanligt att en upphandling har flera olika CPV-koder, eftersom upphandlingar ofta omfattar flera olika varor och tjänster. Därför kan en upphandling tillhöra flera olika CPV-huvudgrupper. Nedan redovisas de vanligaste CPV-huvudgrupperna efter den huvudsakliga CPV-kod som den upphandlande myndigheten anger för en upphandling. Denna statistik är därför inte fullt ut jämförbar med den statistik där samtliga angivna CPV-koder ingår. 

   

EES

 

Sverige

 

CPV

Benämning

Antal

Andel

Antal

Andel

45

Anläggningsarbete

37 481

16,5 %

1 069

12,6 %

71

Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

20 722

9,1 %

900

10,6 %

33

Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

19 906

8,8 %

644

7,6 %

90

Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

15 156

6,7 %

636

7,5 %

79

Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

13 285

5,9%

761

9,0 %

34

Transportutrustning och transporthjälpmedel

11 462

5,0 %

394

4,6 %

50

Reparation och underhåll

9 150

4,0 %

204

2,4 %

72

IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

7 588

3,3 %

270

3,2 %

30

Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara

6 002

2,6%

177

2,1 %

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Uppgifterna avser annonserade upphandlingar i TED för EES. Varje upphandling kan tillhöra flera CPV-huvudgrupper men här avses den huvudsakliga CPV-kod som den upphandlande myndigheten angett i annonsen.

Upphandlande myndigheter i de flesta stater hade en genomsnittlig handlägg­ningstid som understeg 100 dagar 2018 Upphandlande myndigheter i Sverige har en snabbare genomsnittlig handläggningstid än myndigheter i många andra stater. År 2018 meddelades beslut om tilldelning av svenska myndigheter i genomsnitt 44 dagar efter sista anbudsdag. I flera andra stater tar upphandlande myndigheter i genomsnitt längre tid på sig för att genomföra utvärdering av anbud. Myndigheter i Grekland (236) och Italien (195) hade den längsta genomsnittliga handläggnings­tiden 2018.

Europa handläggningstid.JPG

 

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: För att möjliggöra jämförelser mellan stater avser beräkningen enbart upphandlingar med öppet förfarande. Upphandlingar som avser ramavtal har exkluderats i beräkningen. Eftersom en annons kan ha flera efterannonser används den sista tillgängliga efterannonsen för att beräkna handläggningstid för respektive upphandling. Uppgifterna avser endast de upphandlingar som har nödvändig information för att kunna beräkna handläggningstid.

Senast uppdaterad: