Europeiska jämförelser

Upphandlande myndigheter och enheter i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) annonserade 186 853 upphandlingar i Tenders Electronic Daily (TED) 2016. Detta var en ökning med 1 procent jämfört med 2015.

Med undantag för 2014 följer antalet upphandlingar en stigande trend sedan 2012. Fördelningen mellan varor (35 procent), tjänster (48 procent) och entreprenader (17 procent) var i stort oförändrad 2016 jämfört med 2015.

Antal annonserade upphandlingar i TED, 2012–2016

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Uppgifterna avser annonserade upphandlingar i TED för EES.


Upphandlade myndigheter och enheter i de sex staterna Frankrike (22 procent), Tyskland (17 procent), Polen (10 procent), Storbritannien (6 procent), Italien (6 procent) och Spanien (5 procent) stod tillsammans för 65 procent av alla upphandlingar som annonserades 2016. Upphandlande myndigheter och enheter i Sverige stod för cirka 4 procent av antalet upphandlingar som annonserades i TED 2016. År 2016 annonserades 7 420 upphandlingar i TED av svenska upphandlande myndigheter och enheter. Drygt 54 procent av alla upphandlingar som annonserades av svenska upphandlande myndigheter avsåg tjänster och 34 procent avsåg varor. Drygt 11 procent avsåg entreprenader.

Antal annonserade upphandlingar i TED efter stat, 2016

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgifterna avser annonserade upphandlingar i TED för EES.

Den vanligaste CPV-huvudgruppen 2016 var anläggningsarbete. Av de upphandlingar som annonserades 2016 hade 16 procent en CPV-kod inom anläggningsarbete som huvudsaklig CPV-kod. De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna i EES överensstämmer i stort med de vanligaste i Sverige 2016. Det är vanligt att en upphandling har flera olika CPV-koder eftersom upphandlingar ofta omfattar flera olika varor och tjänster. Därför kan en upphandling tillhöra flera olika CPV-huvudgrupper. Nedan redovisas de vanligaste CPV-huvudgrupperna efter den huvudsakliga CPV-kod som den upphandlande myndigheten eller enheten anger för en upphandling. Denna statistik är därför inte fullt ut jämförbar med den statistik där samtliga angivna CPV-koder ingår.

De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna i TED, 2016

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgifterna avser annonserade upphandlingar i TED för EES. Varje upphandling kan tillhöra flera CPV-huvudgrupper men här avses den huvudsakliga CPV-kod som den upphandlande myndigheten angett i annonsen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information