Leverantörer och anbud vid upphandling

I genomsnitt inkom anbud från 4,3 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades 2018. Detta var en ökning jämfört med 2017 då i genomsnitt 4,1 anbudsgivare lämnade anbud per upphandling.

Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling som har minskat i flera år ökar något 2018. Antalet anbudsgivare är högre vid upphandlingar av ramavtal än vid upphandlingar som inte avser ramavtal. Vid upphandlingar av ramavtal deltog i genomsnitt 5,5 anbudsgivare 2018, vilket kan jämföras med i genomsnitt 3,5 anbudsgivare vid upphandlingar som inte avsåg ramavtal. Det finns även betydande skillnader mellan olika branscher och segment.

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Uppgift om anbudsgivare saknas för 28 procent av upphandlingarna 2013-2015. Motsvarande andel är 26 procent för 2016, 24 procent för 2017, 22 procent för 2018. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.


Genom att studera fördelningen av antalet anbudsgivare per upphandling ges en kompletterande bild till medelvärdet. I närmare 18 procent av alla upphandlingar som annonserades under 2018 inkom anbud från endast en anbudsgivare. I cirka 60 procent av upphandlingarna inkom anbud från 3 eller färre anbudsgivare. Det vanligast förekommande antalet anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades under 2018 var 2.

Andel av antal anbudsgivare 2019.JPG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Uppgift om antal anbudsgivare saknas för 22 procent av alla upphandlingar 2018. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.

I genomsnitt kontrakterades 45 procent av anbuden 2018. Detta innebär att 55 procent av anbuden inte kontrakterades. Andelen anbud som kontrakteras 2018 har ökat något jämfört med 2017. Vid upphandling som avser ramavtal tilldelas fler anbudsgivare avtal än vid upp­handling av kontrakt. I genomsnitt tilldelades 3,1 anbudsgivare avtal vid upphand­ling som avser ramavtal. Vid upphandling av kontrakt tilldelades i genomsnitt i genomsnitt 1,3 anbudsgivare avtal. Det finns även stora skillnader mellan olika branscher och segment vad gäller andelen anbud som kontrakteras.

Anbud

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inte kontrakterade anbud

40 610

36 754

34 400

32 694

31 579

35 423

Kontrakterade anbud

26 986

25 832

26 018

27 417

26 750

28 992

Totalt

67 596

62 586

60 418

60 111

58 329

64 415

Andel kontrakterade anbud

40%

41%

43%

46%

46%

45%

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Uppgift om anbud saknas för 23 procent av alla upphandlingar 2013-2014. Motsvarande andel är 24 procent för 2015, 22 procent för 2016-2017 och 20 procent för 2018. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.

Senast uppdaterad: