Leverantörer och anbud vid upphandling

I genomsnitt inkom anbud från 4,1 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades 2017. Detta var en minskning jämfört med 2016 då i genomsnitt 4,4 anbudsgivare lämnade anbud per upphandling.

Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har minskat i flera år. Antalet anbudsgivare är högre vid upphandlingar av ramavtal än vid upphandlingar som inte avser ramavtal. Vid upphandlingar av ramavtal deltog i genomsnitt 5,2 anbudsgivare 2017, vilket kan jämföras med i genomsnitt 3,4 anbudsgivare vid upphandlingar som inte avsåg ramavtal. Det finns även betydande skillnader mellan olika branscher och segment.

Genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling, 2012–2017
Anbudsgivare.PNG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Uppgift om anbudsgivare saknas för 30 procent av upphandlingarna 2012. Motsvarande andel är 28 procent för 2013, 29 procent för 2014, 28 procent för 2012 och 30 procent för 2016. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.


Genom att studera fördelningen av antalet anbudsgivare per upphandling ges en kompletterande bild till medelvärdet. I närmare 19 procent av alla upphandlingar som annonserades under 2018 inkom anbud från endast en anbudsgivare. I 60 procent av upphandlingarna inkom anbud från 3 eller färre anbudsgivare. Det vanligast förekommande antalet anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades under 2017 var 2.

Fördelning av antal anbudsgivare per upphandling, 2017
Fördelning anbudsgivare.PNG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Uppgift om antal anbudsgivare saknas för 30 procent av alla upphandlingar 2016. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.

I genomsnitt kontrakterades 46 procent av anbuden 2017. Detta innebär att 54 procent av anbuden inte kontrakterades. Andelen anbud som kontrakteras har ökat något under de fyra senaste åren. Vid upphandling som avser ramavtal tilldelas fler anbudsgivare avtal än vid upp­handling av kontrakt. I genomsnitt tilldelades 2,7 anbudsgivare avtal vid upphand­ling som avser ramavtal. Vid upphandling av kontrakt tilldelades i genomsnitt i genomsnitt 1,2 anbudsgivare avtal. Det finns även stora skillnader mellan olika branscher och segment vad gäller andelen anbud som kontrakteras.

Antalet anbud och kontrakterade anbud, 2012–2017

Anbud

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inte kontrakterade anbud

39 813

40 633

36 746

34 354

32 675

31 079

Kontrakterade anbud

27 054

26 979

25 840

25 988

27 370

26 327

Totalt

66 867

67 612

62 586

60 342

60 045

57 406

Andel kontrakterade anbud

40%

40%

41%

43%

46%

46%

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Uppgift om anbud saknas för 25 procent av alla upphandlingar 2012. Motsvarande andel är 23 procent för 2013 och 2014 samt 24 procent för 2015 och 2016. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.

Senast uppdaterad: