Leverantörer och anbud vid upphandling

I genomsnitt inkom anbud från 4,3 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades 2016. Detta var en minskning jämfört med 2015 då i genomsnitt 4,4 anbudsgivare lämnade anbud per upphandling.

Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har minskat i flera år. Antalet anbudsgivare är högre vid upphandlingar av ramavtal än vid upphandlingar som inte avser ramavtal. Vid upphandlingar av ramavtal deltog i genomsnitt 5,5 anbudsgivare 2016, vilket kan jämföras med i genomsnitt 3,5 anbudsgivare vid upphandlingar som inte avsåg ramavtal. Det finns även betydande skillnader mellan olika branscher och segment.

Genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling, 2012–2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgift om anbudsgivare saknas för 30 procent av upphandlingarna 2012. Motsvarande andel är 28 procent för 2013, 29 procent för 2014, 28 procent för 2012 och 30 procent för 2016. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.


Genom att studera fördelningen av antalet anbudsgivare per upphandling ges en kompletterande bild till medelvärdet. I 16 procent av alla upphandlingar som annonserades under 2016 inkom anbud från endast en anbudsgivare. I 58 procent av upphandlingarna inkom anbud från tre eller färre anbudsgivare. Det vanligast förekommande antalet anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades under 2016 var två.

Fördelning av antal anbudsgivare per upphandling, 2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgift om antal anbudsgivare saknas för 30 procent av alla upphandlingar 2016. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.


I genomsnitt ledde 45 procent av anbuden till tilldelning av kontrakt 2016. Detta innebär att 55 procent av anbuden inte ledde till kontrakt. Andelen anbud som leder till kontrakt har ökat något under de fyra senaste åren. Vid upphandling av ramavtal tilldelas fler anbudsgivare kontrakt än vid upphandling av andra avtal. I genomsnitt tilldelades 2,9 anbudsgivare kontrakt vid upphandling av ramavtal 2016. Vid andra typer av avtal tilldelades i genomsnitt 1,2 anbudsgivare kontrakt. Det finns även stora skillnader mellan olika branscher och segment vad gäller andelen anbud som kontrakteras.

Antalet anbud och kontrakterade anbud, 2012–2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgift om anbud saknas för 25 procent av alla upphandlingar 2012. Motsvarande andel är 23 procent för 2013 och 2014 samt 24 procent för 2015 och 2016. Tolkningar av materialet bör därför göras med viss försiktighet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information