Överprövning av upphandling

År 2018 minskade antalet upphandlingar som överprövades, samtidigt som antalet annonserade upphandlingar var relativt oförändrat jämfört med föregående år. Andelen överprövade upphandlingar minskade från 7,1 procent till 6,1 procent.

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag i en upphandling kan ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Anser förvaltningsrätten att leverantören har rätt kan den besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först efter rättelse har gjorts.

År 2018 annonserades 18 522 upphandlingar, varav 1 135 överprövades. Detta motsvarade 6,1 procent av alla annonserade upphandlingar 2018. Att en upp­handling har registrerats som överprövad innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts. Antalet överprövningar kommer att öka något, eftersom det förekommer att överprövningar inte leder till dom förrän året efter. Giltigheten av ett avtal som har slutits kan dessutom under vissa förutsättningar överprövas i upp till sex månader efter att avtalet slöts.

Överprövningar 2019.JPG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019.

Det var 415 myndigheter som fick minst 1 av sina upphandlingar överprövade under 2018. Av dessa myndigheter var det 53 procent som endast fick 1 upphand­ling överprövad. För 14 myndigheter överprövades över 10 annonserade upphand­lingar. De flesta av dessa myndigheter annonserade dock ett stort antal upphandlingar under 2018.

Antal upphandlingar och anbudsgivare 2019.JPG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019.

Generellt är sannolikheten för överprövning högre när fler anbudsgivare lämnar anbud i en upphandling. Ett större antal anbudsgivare innebär att det i regel finns fler som kan ha ett intresse av att ansöka om överprövning. Andelen överprövade upphandlingar ökar från nästan 0 procent vid 1 anbudsgivare till nära 30 procent när fler än 30 anbudsgivare medverkar vid upphandling.

Antal anbudsgivare

Antal upphandlingar

Varav överprövade

Andel överprövade

1

2 657

11

0,4 %

2

3 345

173

5,2 %

3

2 616

184

7,0 %

4

1 731

142

8,2 %

5

1 177

89

7,6 %

6

783

76

9,7 %

7

502

39

7,8 %

8

355

40

11,3 %

9

256

24

9,4 %

10–19

714

88

12,3 %

20–29

140

26

18,6 %

> 30

101

18

17,8 %

Uppgift saknas

4 145

225

5,4 %

Totalt

18 522

1 135

6,1 %

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019.

Senast uppdaterad: