Överprövning av upphandling

År 2017 minskade antalet upphandlingar som överprövades, samtidigt som antalet annonserade upphandlingar var relativt oförändrat jämfört med föregående år. Andelen överprövade upphandlingar minskade från 7,8 procent till 6,5 procent.

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag i en upphandling kan ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Anser förvaltningsrätten att leverantören har rätt kan den besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först efter rättelse har gjorts.

År 2017 annonserades 18 525 upphandlingar, varav 1 212 överprövades. Detta motsvarade 6,5 procent av alla annonserade upphandlingar 2017. Att en upp­handling har registrerats som överprövad innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts. Antalet överprövningar kommer att öka något, eftersom det förekommer att överprövningar inte leder till dom förrän året efter. Giltigheten av ett avtal som har slutits kan dessutom under vissa förutsättningar överprövas i upp till sex månader efter att avtalet slöts.

Andel överprövade upphandlingar, 2012–2017

Överprövningar.PNG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018.

Det var 426 myndigheter som fick minst 1 av sina upphandlingar överprövade under 2017. Av dessa myndigheter var det 57 procent som endast fick 1 upphand­ling överprövad. För 18 myndigheter överprövades över 10 annonserade upphand­lingar. De flesta av dessa myndigheter annonserade dock ett stort antal upphandlingar under 2017.

Antal upphandlande myndigheter efter antal överprövade upphandlingar, 2012–2017

Överprövningar 2.PNG

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018.

Generellt är sannolikheten för överprövning högre när fler anbudsgivare lämnar anbud i en upphandling. Ett större antal anbudsgivare innebär att det i regel finns fler som kan ha ett intresse av att ansöka om överprövning. Andelen överprövade upphandlingar ökar från nästan 0 procent vid 1 anbudsgivare till nära 30 procent när fler än 30 anbudsgivare medverkar vid upphandling.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter antal anbudsgivare, 2017

Antal anbudsgivare

Antal upphandlingar

Varav överprövade

Andel överprövade

1

2 599

9

0,3 %

2

3 300

132

4,0 %

3

2 523

166

6,6 %

4

1 793

145

8,1 %

5

1 187

111

9,4 %

6

781

84

10,8 %

7

470

50

10,6 %

8

292

29

9,9 %

9

228

34

14,9 %

10–19

630

93

14,8 %

20–29

103

26

25,2 %

> 30

88

26

29,5 %

Uppgift saknas

4 530

307

6,8 %

Totalt

18 525

1 212

6,5 %

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018.

Senast uppdaterad: