Små och medelstora företag

År 2018 var 95 procent av alla anbudsgivare aktiebolag. Den näst vanligaste juridiska formen för anbudsgivare var handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar som utgjorde drygt 1 procent av anbudsgivarna vardera.

Av de organisationer som lämnade anbud i minst en annonserad upphandling 2018 utgjordes 39 procent av mikroföretag, 37 procent av små företag och 12 procent av medelstora företag. Totalt 4 procent av anbudsgivarna kan klassificeras som stora företag. Övriga 8 procent av anbudsgivarna utgjordes av privata företag och andra organisationer där uppgifter som krävs för storleksklassificering saknas, till exempel enskilda näringsidkare, myndigheter och utländska bolag.

Storleksklass

Antal anbudsgivare

Andel av anbudsgivare

Antal anbud

Andel av anbud

Genomsnittligt antal anbud per anbuds­givare

Mikroföretag

5 922

39 %

11 229

19 %

1,9

Små företag

5 511

37 %

18 120

31 %

3,3

Medelstora företag

1 778

12 %

12 194

21 %

6,9

Stora företag

609

4 %

14 740

25 %

24,2

Övriga organisationer

1 276

8 %

2 703

5 %

2,1

Totalt

15 096

100 %

58 986

100 %

3,9

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Uppgift om anbud saknas för 20 procent av alla upphandlingar 2018.Antalet anbud och anbudsgivare avviker något från övriga tabeller, eftersom denna tabell endast innehåller upphandlingar med organisationsnummer tillgängliga via Bisnode. Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för klassificering.


Fördelningen av lämnade anbud i upphandlingar ger en delvis annorlunda bild än antalet anbudsgivare. Mikroföretagen, som utgjorde 39 procent av antalet anbudsgivare, stod för 19 procent av anbuden. På motsvarande sätt stod små företag, som utgjorde 37 procent av anbudsgivarna, för 31 procent av anbuden. Stora företag, som utgjorde 4 procent av alla anbudsgivare, stod däremot för 25 procent av anbuden. Förklaringen är att större företag oftare lämnar anbud i fler upphandlingar än mindre företag. Stora företag lämnade i genomsnitt 24,2 anbud under 2018, vilket kan jämföras med 6,9 anbud för medelstora företag, 3,3 anbud för små företag och 1,9 anbud för mikroföretag.

Det finns inga skillnader mellan företagsstorlek sett till andelen anbud som leder till kontrakt. Mer än fyra av tio lämnade anbud (46 procent) ledde till kontrakt oavsett vilken storleksklass anbudsgivaren tillhörde. Detta innebär att stora företag stod för 24 procent av anbuden som kontrakterades och medelstora företag för 20 procent. Ungefär hälften av de anbud som kontrakterades lämnades av mikroföretag och små företag.

Storleksklass

Antal kontrakterade anbud

Andel av anbud som kontrakteras

Andel av antalet kontrakterade anbud

Mikroföretag

5 229

47 %

19 %

Små företag

8 439

47 %

31 %

Medelstora företag

5 553

46 %

20 %

Stora företag

6 584

45 %

24 %

Övriga organisationer

1 328

49 %

5 %

Totalt

27 133

46 %

100 %

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Uppgift om anbud saknas för 20 procent av alla upphandlingar 2018.Antalet anbud och anbudsgivare avviker något från övriga tabeller, eftersom denna tabell endast innehåller upphandlingar med organisationsnummer tillgängliga via Bisnode. Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för klassificering.

Senast uppdaterad: