Små och medelstora företag

År 2017 var 95 procent av alla anbudsgivare aktiebolag. Den näst vanligaste juridiska formen för anbudsgivare var handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar som utgjorde drygt 1 procent av anbudsgivarna vardera.

Av de organisationer som lämnade anbud i minst en annonserad upphandling 2017 utgjordes 39 procent av mikroföretag, 37 procent av små företag och 12 procent av medelstora företag. Totalt 4 procent av anbudsgivarna kan klassificeras som stora företag. Övriga 8 procent av anbudsgivarna utgjordes av privata företag och andra organisationer där uppgifter som krävs för storleksklassificering saknas, till exempel enskilda näringsidkare, myndigheter och utländska bolag.

Antal och andel anbudsgivare och anbud efter företagsstorlek, 2017

Storleksklass

Antal anbudsgivare

Andel av anbudsgivare

Antal anbud

Andel av anbud

Genomsnittligt antal anbud per anbuds­givare

Mikroföretag

5 656

39 %

10 408

19 %

1,8

Små företag

5 431

37 %

16 500

31 %

3,0

Medelstora företag

1 687

12 %

10 356

19 %

6,1

Stora företag

627

4 %

13 783

26 %

22,0

Övriga organisationer

1 099

8 %

2 333

4 %

2,1

Totalt

14 500

100 %

53 380

100 %

3,7

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Uppgift om anbud saknas för 23 procent av alla upphandlingar 2017.Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för klassificering.


Fördelningen av lämnade anbud i upphandlingar ger en delvis annorlunda bild än antalet anbudsgivare. Mikroföretagen, som utgjorde 39 procent av antalet anbudsgivare, stod för 19 procent av anbuden. På motsvarande sätt stod små företag, som utgjorde 37 procent av anbudsgivarna, för 31 procent av anbuden. Stora företag, som utgjorde 4 procent av alla anbudsgivare, stod däremot för 26 procent av anbuden. Förklaringen är att större företag oftare lämnar anbud i fler upphandlingar än mindre företag. Stora företag lämnade i genomsnitt 22,0 anbud under 2016, vilket kan jämföras med 6,1 anbud för medelstora företag, 3,0 anbud för små företag och 1,8 anbud för mikroföretag.

Det finns inga skillnader mellan företagsstorlek sett till andelen anbud som leder till kontrakt. Mer än fyra av tio lämnade anbud (46 procent) ledde till kontrakt oavsett vilken storleksklass anbudsgivaren tillhörde. Detta innebär att stora företag stod för 26 procent av anbuden som kontrakterades och medelstora företag för 20 procent. Ungefär hälften av de anbud som kontrakterades lämnades av mikroföretag och små företag.

Antal och andel kontrakterade anbud efter företagsstorlek, 2017

Storleksklass

Antal kontrakterade anbud

Andel av anbud som kontrakteras

Andel av antalet kontrakterade anbud

Mikroföretag

4 771

46 %

19 %

Små företag

7 578

46 %

31 %

Medelstora företag

4 828

47 %

20 %

Stora företag

6 316

46 %

26 %

Övriga organisationer

1 250

54 %

5 %

Totalt

24 743

46 %

100 %

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Uppgift om anbud saknas för 23 procent av alla upphandlingar 2017. Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för klassificering.

Senast uppdaterad: