Små och medelstora företag

År 2016 var nio av tio anbudsgivare aktiebolag. Den näst vanligaste associationsformen var enskilda firmor som utgjorde drygt 4 procent av anbudsgivarna.

Av de organisationer som lämnade anbud i minst en annonserad upphandling 2016 utgjordes 40 procent av mikroföretag, 35 procent av små företag och 11 procent av medelstora företag. Totalt 4 procent av anbudsgivarna kan klassificeras som stora företag. Övriga 10 procent av anbudsgivarna utgjordes av privata företag och andra organisationer där uppgifter som krävs för storleksklassificering saknas, till exempel enskilda näringsidkare, myndigheter och utländska bolag.

Andel anbudsgivare efter företagsstorlek, 2016

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgift om anbud saknas för 24 procent av alla upphandlingar 2016. För 3 procent av anbudsgivarna saknas årsredovisning för 2016 varför uppgifter baseras på senast tillgängliga årsredovisning. Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för klassificering.


Fördelningen av lämnade anbud i upphandlingar ger en delvis annorlunda bild än antalet anbudsgivare. Mikroföretagen, som utgjorde 40 procent av antalet anbudsgivare, stod för 21 procent av anbuden. På motsvarande sätt stod små företag, som utgjorde 35 procent av anbudsgivarna, för 29 procent av anbuden. Stora företag, som utgjorde 4 procent av alla anbudsgivare, stod däremot för 25 procent av anbuden. Förklaringen är att större företag oftare lämnar anbud i fler upphandlingar än mindre företag. Stora företag lämnade i genomsnitt 23,8 anbud under 2016, vilket kan jämföras med 6,5 anbud för medelstora företag, 3,1 anbud för små företag och 1,9 anbud för mikroföretag.

Andel anbud efter företagsstorlek, 2016

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgift om anbud saknas för 24 procent av alla upphandlingar 2016. För 3 procent av anbudsgivarna saknas årsredovisning för 2016 varför uppgifter baseras på senast tillgängliga årsredovisning. Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för klassificering.


Det finns inga skillnader mellan företagsstorlek sett till andelen anbud som leder till kontrakt. Fyra av tio lämnade anbud (45 procent) ledde till kontrakt oavsett vilken storleksklass anbudsgivaren tillhörde. Detta innebär att stora företag stod för 24 procent av anbuden som kontrakterades och medelstora företag för 20 procent. Ungefär hälften av de anbud som kontrakterades lämnades av mikroföretag och små företag.

Andel kontrakterade anbud efter företagsstorlek, 2016

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgift om anbud saknas för 24 procent av alla upphandlingar 2016. För 3 procent av anbudsgivarna saknas årsredovisning för 2016 varför uppgifter baseras på senast tillgängliga årsredovisning. Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för klassificering.

Senast uppdaterad:

Relaterad information