Kommuner har en central roll för omställning till elfordon

Användningen av fossila bränslen behöver minska om vi ska nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige år 2045. En del i detta arbete är att få fler att gå över till eldrivna fordon. En viktig del av lösningen kan vara strategiskt arbete hos kommunerna för att öka antalet laddstationer till elbilar.

Enligt en studie som publicerats av IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet finns det ett tydligt samband mellan olika lokala styrmedel och nyregistrerade elbilar på kommunal nivå.

Studien visade att

  • kommunala satsningar på fler laddstationer har lett till ett ökat antal elbilar, särskilt i storstäder
  • det finns ett tydligt samband mellan antalet laddstationer och en högre andel elbilar.

Det finns en rad styrmedel som en kommun kan använda sig av för att driva på utvecklingen mot en mer utbyggd infrastruktur för laddning av elfordon. För att lyckas behöver kommunen utarbeta en strategi med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Strategin kan omfatta flera områden som tillsammans eller var för sig kan bidra till ökad nytta för medborgarna.

Läs mer

IVL Svenska Miljöinstitutet