Hand som skriver ordet upphandling med vit penna på lila tavla

Att sluta cirklarna – 4 strategier för cirkulär upphandling

Den nationella upphandlingsstrategin nämner cirkulär upphandling som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi. I en rapport presenterar Nordiska ministerrådet fyra strategier som kan användas för cirkulär upphandling.

Studien "Circular procurement in the Nordic Countries, Nordic Council of Ministers, 2017" från Nordiska minister­rådet tar upp fyra strategier som kan bredda det cirkulära perspektivet i offentlig upphandling. Strategierna arbetar cirkulärt på olika nivåer: från att upphandla produkter med cirkulära egenskaper utifrån hållbarhetskriterier, till att genom upphandling skapa eller gynna cirkulära system. Sådana system kan exempel­vis vara att använda lokalt produ­cerad biogas i biogasbussar, eller att använda överskottsvärme från en industri för att värma upp en annan verksamhet.

En övergång mot en cirkulär ekonomi bygger dels på produkter som är designade att vara mer cirkulära, dels på nya affärsmodeller.

Cirkulär design

Produkter i en cirkulär ekonomi ska ha en design som förebygger avfall. Det inkluderar till exempel:

  • att de består av biobaserat, åter­använt eller återvunnet material
  • materialet inte förlorar i kvalitet när det återvinns
  • de kan användas länge
  • de är enkla att reparera, uppgradera och till slut återvinna.

Information om produkterna och deras material måste finnas med under hela livscykeln, så att de kan hanteras på bästa möjliga sätt när de ska tas ur bruk och återvinnas.

Cirkulära affärsmodeller

Företag som tillämpar cirkulära affärsmodeller kännetecknas av att de exempelvis:

  • Använder förnybar energi och biobaserade, förnybara och återvinningsbara material.
  • Säljer miljöanpassade produkter.
  • Säljer tjänster och funktioner i stället för produkter när det är möjligt.
  • Förlänger livscykeln på produkter genom att reparera, uppgradera och sälja vidare dem.
  • Möjliggör gemensamt brukande och ägande som ökar utnyttjande­graden av produkter.
  • Integrerar olika verksamheter med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi.