Styrning skapar långsiktighet för svensk mat

Alla vill ha svensk mat: konsumenter, producenter, företag och offentlig sektor. Men för att öka mängden svenska livsmedel i de offentliga köken krävs ett starkt ledarskap med tydliga målsättningar och resurser som matchar.

Livsmedelsstrategi skapar förutsättningar

Att Sverige sedan 2017 har en nationell livsmedelsstrategi har skapat förutsättningar för offentlig sektor att arbeta långsiktigt med livsmedelsförsörjningen. I strategin finns en målsättning om att styra mot att de varor som köps in genom offentliga upphandlingar möter svenska ambitioner och lagar som finns inom djurskydd och miljö. Målsättningen har i hög utsträckning accepterats av de olika aktörerna på marknaden.

Såväl svenska som utländska råvaror behövs

Det är inte tillåtet i offentlig upphandling att kräva att råvaror i en produkt ska ha ett lokalt, regionalt eller nationellt ursprung. I vissa fall räcker inte heller tillgången på svenska råvaror för att täcka behoven.

Genom att ställa krav på att produkter ska leva upp till exempelvis den nivå på djuruppfödning som motsvaras av svensk lag kan offentlig sektor bidra till ökad konkurrenskraft hos svenska producenter. Det gör att även utländska råvaror och produkter som upphandlas kan uppfylla likvärdig prestanda som de svenska.

Det finns ett glapp mellan teori och praktik

Måltidspolitiska program är ofta ambitiösa och omfattande. Det kan innebära att de innehåller mål som behöver vägas och prioriteras mot varandra, eller som är oförenliga med upphandlingslagstiftningen. När dessa situationer uppstår kan besluten hamna i knäet på upphandlare och måltidansvariga som kanske inte har det formella mandatet att fatta beslut och göra prioriteringar.

För att skapa bästa förutsättningar, se till att det är tydligt

  •  vem som är ansvarig för att koordinera arbetet mellan olika delar av organisationen
  •  vilka funktioner som bör ingå i det strategiska inköpsarbetet.

Läs mer