Startsida

Kan ett avtals giltighet överprövas efter ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering?

Hej,

I er artikel Överprövning av ett avtals giltighet läser jag följande:
"När får ett avtal ogiltigförklaras? Ett avtal får inte ogiltigförklaras: När upphandlande myndighet eller enhet publicerat en annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering". Vad menas med "publicerat en annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering"?

Vi är i processen med förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Kan den leverantör som vi inte väljer att teckna kontrakt med överpröva avtalets giltighet? Vad behöver vi tänka på?

Tack på förhand.

Mvh Maria

Maria Bengtsson

Publicerad 13 juni 2018

Hej Maria,

Upphandlande myndigheter kan vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling informera om sin avsikt att tilldela ett kontrakt utan föregående annonsering genom en annons. Det kallas för frivillig förhandsinsyn och beskrivs utförligt i inlägget Vad innebär reglerna om frivillig förhandsinsyn? i vår Frågeportal.

En leverantör som anser sig ha lidit skada, eller kunna komma att lida skada, kan ansökan om överprövning av ett avtals giltighet. Enligt huvudregeln kan en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet göras inom sex månader från det att avtalet slöts. Denna tidsfrist kan dock förkortas till 30 dagar om den upphandlande myndigheten genomför en efterannonsering eller skriftligen underrättar samtliga berörda leverantörer om att avtalet har slutits tillsammans med en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

Om den upphandlande myndigheten har använt sig av frivillig förhandsinsyn och en frivillig avtalsspärr om 10 dagar har löpt ut kan avtalets giltighet inte bli föremål för överprövning.

Läs mer
Se även inlägget Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 5 § respektive 19 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – frivillig förhandsinsyn
  • 20 kap. 4 § punkten 2 samt 20 kap. 13 § LOU – överprövning av ett avtals giltighet 
  • 20 kap. 17 § LOU – tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
  • 10 kap. 4 § LOU – efterannonsering
  • 20 kap. 3 § och 20 kap. 15 § punkten 3 LOU – Om den upphandlande myndigheten har använt sig av frivillig förhandsinsyn och en frivillig avtalsspärr om 10 dagar har löpt ut kan avtalets giltighet inte bli föremål för överprövning.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

15 juni 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.