Start

Upphandla eller utkontraktera vård och omsorg

Genom att arbeta strategiskt vid utkontraktering av verksamhet och inköp av varor och tjänster kan kommuner och regioner erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet till medborgarna och ansvara för att skattemedel används på bästa sätt. Här beskriver vi processen för utkontraktering enligt såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förbered utkontraktering av vård och omsorg

Förberedelser är grunden för ett strategiskt angreppssätt vid utkontraktering av varor och tjänster inom vård- och omsorgsområdet. Därför är det viktigt att avsätta tillräckligt med tid och resurser för att

  • kartlägga och analysera kommunens eller regionens behov
  • kartlägga och analysera hur marknaden ser ut
  • bedöma hur behoven ska tillgodoses. 

Upphandla eller införa valfrihetssystem

När förberedelserna är färdiga är det dags att påbörja själva upphandlingen eller införandet av valfrihetssystemet.

Realisera avtal inom vård och omsorg

När avtal har tecknats är det dags att planera inför avtalsstarten och implementera avtalet i organisationen. Alla som berörs av avtalet behöver få information om de förutsättningar och villkor som gäller. Det är också viktigt att prioritera avtalsuppföljningen genom att se till att det finns uppföljningsplaner för avtalen samt resurser för att genomföra uppföljningen.