Start

Ekonomiskt hållbar upphandling

Ekonomiskt hållbar upphandling innebär effektiv användning av skattemedel som bidrar till att stimulera ett väl fungerande näringsliv, en variation av leverantörer, sund konkurrens, samt ekonomisk tillväxt som inte sker på bekostnad av människor eller miljö. Ytterligare faktorer utöver inköpspris kan vägas in och hänsyn kan tas till kostnaden över hela livscykeln.

Samhällsekonomiskt hållbara affärer

Samhällsekonomi är hur vi hushåller med samhällets alla gemensamma resurser. Med samhällsekonomiskt hållbara affärer menar vi offentliga affärer som är positiva för samtliga tre hållbarhetsdimensioner: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska.   

Offentliga inköp ska bidra till samhällsnytta genom att skattemedel används på bästa sätt för en väl fungerande samhällsservice till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Hur de offentliga inköpen genomförs är därför en viktig komponent för förbättrad samhällsnytta som bidrar till att nå samhälleliga mål, både på lokal, nationell och internationell nivå. Målen kan till exempel handla om minskade miljöproblem eller ökad hälsa. Idag har de flesta produkter globala produktions- och värdekedjor. Det som köps in lokalt har en global påverkan. Genom att agera lokalt men tänka globalt kan vi alla bidra till att nå de globala målen i Agenda 2030. Det skapar samhällsnytta i bred bemärkelse och ökar möjligheterna att lämna över ett hållbart samhälle till kommande generationer.

Det huvudsakliga målet med alla offentliga inköp är att köpa in det som fyller ett behov i samhället samt att uppnå värde för pengarna för medborgarna. Därför är det naturligt att offentliga inköp förväntas bidra till samhällsnyttan.

I värde för pengarna ingår också att arbeta för samhälleliga mål som miljö och social hållbarhet. Att arbeta strategiskt med inköp är ett sätt att få största nytta av varje skattekrona och bidra till samhällsekonomiskt hållbara affärer.

Ta hänsyn till livscykelkostnaderna för att spara resurser

Med ett livscykelkostnadstänk kan hållbara inköp medföra besparingar både för upphandlande myndigheter och för samhället i stort. Man kan minska totalkostnaden genom att inhämta alla kostnader som uppstår under en vara eller tjänsts livslängd, såsom drift och underhållskostnader, och inte enbart se till inköpspris.

Ett exempel på detta är att upphandla mer energieffektiv it-utrustning. Då sparar man pengar både genom lägre elanvändning och genom enklare återvinning/återanvändning vid slutet av varans livslängd. Varor och tjänster som har bättre effektivitet kostar ofta mer initialt men sparar pengar i det långa loppet.

Livscykelkostnad – (LCC)

Bidrar till innovation, konkurrens och lägre priser

Att köpa hållbara existerande produkter och tjänster på marknaden är bra, men driver i sig inte innovation. Men den hållbara upphandlingen kan ge signaler om att det finns en marknad för nya lösningar vilket skapar nya möjligheter och idéer för utveckling. Att främja hållbara inköp kan därför resultera i ett viktigt incitament för industrin att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Detta har i sin tur potential att leda till ökad konkurrens och sänkta priser på sikt.

Bidrar till sysselsättning och kompetensförsörjning

Offentliga kontrakt kan användas som en väg in till arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en modell för hur sysselsättningskrav kan ställas.

Upphandling med mål att öka sysselsättningen

Minskar risken för korruption i offentliga affärer

Ekonomiskt hållbara inköp motarbetar korruption. Offentliga inköp ska bidra till att skattemedel används på bästa sätt, och på så sätt skapa ekonomiskt hållbara offentliga affärer. Offentlig upphandling är ett riskområde för korruption. Utan ett regelverk för offentliga inköp är risken stor att den ekonomiska hållbarheten och samhällsnyttan från inköpen påverkas negativt. Korruption i offentliga inköp kan leda till sämre konkurrens, högre priser, minskad innovation och att skattemedel missbrukas.

Att förebygga korruption vid offentlig upphandling

Institutet mot Mutor (IMM) framhåller att bekämpande av korruption är en förutsättning för att kunna uppnå alla mål i Agenda 2030. IMM har kartlagt hur korruption påverkar respektive mål i Agenda 2030.

Antikorruption och Agenda 2030 på IMM:s webbplats