Start

EUF-fördragets regler om att godkänna statsstöd

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finns särskilda bestämmelser om statsstöd. De reglerar bland annat vilka stöd som ska eller får godkännas av kommissionen.

De aktuella artiklarna i EUF-föredraget

Godkännande från kommissionen

Det är bara Europeiska kommissionen (kommissionen) som får godkänna statsstöd. Ett godkännande från kommissionen utgörs av ett beslut som förklarar att stödet är förenligt med EUF-fördraget. Kommissionens möjligheter och skyldigheter att godkänna statsstöd anges i huvudsak i artikel 107.2 och 107.3 EUF-fördraget. De flesta stöd godkänner kommissionen med hänvisning till artikel 107.3 c EUF-fördraget.

Stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

Medlemsstaterna tillhandahåller olika typer av tjänster av allmänt intresse. Om en tjänst får definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse är möjligheterna att få ge statsstöd större än för annan ekonomisk verksamhet.

Nya och befintliga statsstöd

Förbudet mot att lämna statsstöd gäller bara nya stöd (artikel 108 EUF-fördraget). Alla stöd som inte är befintliga stöd är nya stöd (artikel 1 c i förordning 2015/1589, procedurförordningen).

Genomförandeförbudet

Procedurförordningen