Start

Forskning och utveckling

Upphandlingsmyndigheten ska bistå regeringen med underlag för utveckling av upphandling. Den ska öka kunskapen om olika aspekter av offentlig upphandling och dess effekter. Myndigheten ska verka för relevant forskning inom sitt verksamhetsområde både nationellt och internationellt. Myndigheten ska samla in, utveckla, förvalta och sprida statistik om upphandling.

Betydelsen av kunskap om utvecklingen av offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten utvecklar statistiken om inköp tar fram kunskapsunderlag för att skapa bättre underlag för forskning. Forskning kan genom viktiga analyser och slutsatser bidra till utveckling av den offentliga affären, för samhället och samhällsekonomin betydelsefulla område. Vi anser även att det är angeläget att bredda forskningen med ett tvärvetenskapligt fokus med syfte att fördjupa analysen, men också för att bidra till en höjd kompetens.

Upphandlingsmyndigheten efterfrågar därför forskning och utveckling inom flera viktiga områden och föreslår aktivt forskningsuppdrag för olika forskare. Vi utvecklar statistiken och initierar egna utredningar samt stimulerar även studenter på utbildningar relevanta för alla aspekter av den offentliga affären att skriva uppsatser och genomföra praktik i inköpsorganisationer.

Upphandlingsmyndigheten samverkar bland annat med universitet, högskolor och yrkeshögskolor avseende forskningsuppdrag, konferenser, föreläsningar, studiebesök, uppsatsämnen och praktikplatser. 

Årlig rapport om utveckling på upphandlingsområdet

Upphandlingsmyndigheten tar årligen fram en rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Rapporten omfattar en bred omvärlds- och trendanalys samt fördjupningar inom olika områden från år till år. Vi tar upp intressant statistik, analyser och fördjupningar, men även andra perspektiv på utvecklingen inom området offentlig upphandling.

Är du intresserad av att bidra i arbetet eller har idéer på intressanta fördjupningsområden, kontakta gärna oss på Upphandlingsmyndigheten.

Vår rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet

Statistik om offentliga inköp

Vi tar fram statistik för att skapa ett faktabaserat underlag för att bidra till ökad kunskap om den offentliga affären.  

Statistiktjänsten

Nationella upphandlingsstrategin

Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål som syftar till att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Upphandlingsmyndigheten har sedan strategin lanserades följt och utvärderat de sju målen i strategin för att öka kunskapen om den offentliga affären. 

Nationella upphandlingsstrategin

Uppdragsforskning i nära samarbete med Konkurrensverket

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att samverka med Konkurrensverket för att stimulera forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet och medverka till att forskningen utvecklas kvalitativt och kvantitativt.

Uppdragsforskning i nära samarbete med Konkurrensverket