Start

Lärande exempel

Här samlar vi exempel som konkretiserar och visar på hur specifika frågeställningar och delar som förekommer i samband med en upphandlingsprocess kan lösas och hur andra organisationer tacklat liknande situationer och vilka vägval som gjorts och varför.

Tidig dialog

En katt på väg ut ur en veterinärbur.

Enskilda dialoger inför upphandling av en kabinettdiskmaskin

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) genomförde en upphandling av en kabinettdiskmaskin, något som används för rengöring av förvaringsburar för djur. Fördelen med att använda sig av dialog är att de som är specialister på det som ska upphandlas kan lämna synpunkter och tankar, enligt den ansvariga upphandlaren. För att säkerställa att kraven var rimliga stämdes de av med leverantörerna.

Morötter som plockas upp ur jorden.

Livsmedel från många små producenter

När Härnösands kommun skulle upphandla avtal för livsmedel till skolor och äldreboenden var det viktigt att möjliggöra för lokala leverantörer att lämna anbud och vinna delar av upphandlingen utan att rättssäkerheten sattes åt sidan. Upphandlingen delades upp i flera olika produktgrupper och kommunen genomförde många dialoger med potentiella leverantörer.

En buss kör genom Härnösand vintertid.

Skärpta miljökrav när kollektivtrafik upphandlades

När Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland skulle upphandla kollektivtrafik och skolskjutsar skärpte man miljökraven jämfört med tidigare. Man genomförde både dialoger och ställde funktionskrav för att nå bästa möjliga resultat. Erfarenheten visar att det är särskilt viktigt med dialog inom områden man sällan upphandlar.

En liten gul taxibil ovanpå en karta.

Dialog för arbetsrättsliga villkor i taxitjänster

När Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet skulle genomföra en upphandling av taxitjänster inledde de med dialog om hur höga krav på arbetsrättsliga villkor som kunde ställas. Att lägga ut hela underlaget på extern remiss gav flera positiva effekter, såsom att få in kommentarer på delar man inte förväntat sig.

Patient i rehab efter knäoperation.

Tidig dialog när ortopediska implantat upphandlades

En upphandling avseende höft-, knä-, axel- och armbågsproteser till Stockholms regioners (SLL) förvaltningar, bolag och stiftelser skulle genomföras. Dialog med potentiella leverantörer var nödvändig för att förstå vilka lösningar som fanns på marknaden och vilka krav som var rimliga att ställa.

Funktionskrav

En parkarbetare tar bort höstlöv med lövblås.

Funktionskrav för förnyat avtal

Halmstad Fastighets AB (HFAB) upphandlade entreprenörer som skulle ta hand om yttre skötsel i ett bostadsområde. För att utnyttja entreprenörernas kompetens valde man att ställa funktionskrav i stället för att specificera hur arbetet skulle genomföras.

Sysselsättningskrav (Sverige)

Vägarbete på landsväg

Trafikverket lägger stor vikt vid uppföljning

FÖRVALTA | Hundratals personer har årligen lyckats ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Allt tack vare Trafikverkets krav på sysselsättning vid offentlig upphandling. Men projektets goda resultat är beroende av noggrann uppföljning, där leverantörer som slarvat får böter, medan de som överträffar kraven kan glädjas åt en bonus.

Sysselsättningskrav (EU)

Cyklister åker på en bred gata i centrala Barcelona.

Barcelonas väg till hållbar upphandling

Barcelonas offentliga upphandling används idag i allt högre utsträckning som ett strategiskt verktyg. Från att tidigare ha utvärderat anbuden på lägst pris står nu hållbarhet i fokus. En stor anledning till förflyttningen har varit hög arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden.

En ung man kollar sin telefon på en bro i Paris

Så ökas sysselsättningen i Frankrike

Frankrike har lång erfarenhet av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. I detta arbete spelar lokala facilitatorer en viktig roll i att påverka och skapa förutsättningar för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden

Digitaliserad inköpsprocess

E-handel ger bättre styrning av inköpen

E-handel ger bättre styrning av inköpen

På Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) sker nästan alla beställningar med elektronisk inköpsorder. I princip samtliga varor, tjänster och entreprenader är beställningsbara i e-handelssystemet, vilket ger kontroll över inköpen och hur man svarar upp mot avtalen. E-handeln ger goda förutsättningar för inköpsstyrning.

Avtalstrohet största vinsten

Avtalstrohet största vinsten

Visst finns det tid och pengar att spara på e-handel, men största vinsten är ändå ökad avtalstrohet. Det menar man i Varbergs kommun där cirka 95 procent av alla avtalen är anslutna till kommunens e-handelssystem.

E-handeln frigör tid

E-handeln frigör tid

En slimmad, centraliserad inköpsorganisation och ett tydligt mandat från ledningen har förvandlat Länsstyrelsen i Västra Götaland till en spjutspets inom e-handelsområdet. Idag stödjer deras e-handelskoordinator även de övriga länsstyrelserna i deras e-handelsarbete.

Framgång genom strukturerat arbete

Framgång genom strukturerat arbete

Genom god förankring, tydlig styrning, ny beställarorganisation och tät uppföljning har e-handeln i Lidingö stad blivit en framgång. Avtalstroheten är över 97 procent och hela organisationen genomsyras av kostnadsmedvetenhet.

Bygg och anläggning

händer som håller i en bild av ett hus med skala för energideklaration hus

Energibesparing ger klirr i kassan

Skånska kommuner slösar 420 miljoner kronor om året på onödiga energikostnader. Om pengarna lades på energibesparing skulle det finnas över sju miljarder kronor till renovering. Kommunerna skulle dessutom kunna spara ytterligare fem miljarder sett till livslängden för energi i energibesparande åtgärder.

Livsmedel och måltidstjänster

Kor på grönbete, i bakgrunden faluröda hus.

Ekologisk mjölk i Norrland

Haparanda kommun har sedan tidigare ställt krav på ekologisk mjölk i upphandlingar och har ambitionen att öka antalet KRAV-produkter i inköpen med en viss procent varje år. Mjölkbonden Carin Kerrtu berättar om vilka konsekvenser detta får för de lokala mjölkbönderna.

Cirkulär ekonomi

En tekniker reparerar en dators moderkort.

Förlängd livstid för IT-produkter gynnar cirkulär ekonomi

Varje år skrotas cirka 550 000 datorer och skärmar från hushåll och företag. En undersökning bland IT-chefer på 100 börsbolag och myndigheter visade att majoriteten, 51 procent, av företagen och myndigheterna antingen skrotar datorerna eller lägger dem i ett förråd. I offentlig sektor är siffran något lägre, 46 procent. Det leder till slöseri med både skattepengar och vår miljö.

Färgglada plastprodukter som samlats för återvinning

Flera möjligheter att öka återvinningen av plast

För att klara Sveriges klimatmål och världens klimatutmaningar behöver återanvändningen av plast öka. Än så länge är efterfrågan på återanvänd plast låg, och därmed metoderna få och utbudet litet. Men offentlig sektor kan genom sina upphandlingar ge leverantörerna möjligheten att växla upp.

En man lägger laminatgolv

Tarkett hittar cirkulära flöden för golv

I Sverige uppstår varje år ungefär 1 800 ton golvspill vid installation av nya plastgolv. Men bara en femtedel av detta samlas in och återvinns, trots att varje ton återvunnet golv sparar runt 3 ton koldioxid. Det innebär en förlorad besparing på mer än 4 000 ton koldioxid. Eftersom en stor del av golven köps av kommuner och regioner ger offentlig upphandling stora möjligheter att påverka.

Möbler i kontorslandskap med arbetsgrupp som brainstormar

Mycket att spara på nytt tänk för möbler

Produktionen av kontorsmöbler i Sverige släpper ut motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. Samtidigt håller kontorsmöbler i 30 år, men används enligt branschen själv bara några år. Det innebär ett enormt resursslöseri, både på organisationens och av naturens resurser. Som inköpare kan du göra skillnad.

Gröna plastlådor  med återvinningssymbol, fyllda med plastflaskor

Uppsala kommun minskar plasten med plastmål

Varje år orsakar de största kommunerna i Östra Mellansverige 4000 ton koldioxidutsläpp, bara genom sin användning av arbetsmaterial av fossil plast, som till exempel skoskydd, handskar och soppåsar. Uppsala kommun har arbetat aktivt för att minska sina utsläpp.

Hållbar upphandling

En man installerar solpaneler på ett tak.

Solel som tjänst

Järfälla kommun är den första offentliga organisation som har upphandlat solel som tjänst. Avtalet med Eneo Solutions ska ge lokalproducerad el genom solcellsanläggningar på tio kommunala skolor och äldreboenden. Kommunen genomförde upphandlingen efter krav på minskade kostnader för investeringar och miljöplan med ett tydligt effektmål.

Man i rullstol fikar vid en universellt utformad parkbänk. Bordet har en förlängd bordsskiva så att en rullstol, rollator eller barnvagn kan köra in under.

En grundlig behovsanalys och samverkan var en förutsättning för att skapa naturupplevelser för alla

Intresset för naturupplevelser har ökat och fler vill ha möjlighet att ta sig ut till naturområden. En viktig del av Sollentuna kommuns naturvårdsarbete har under många år varit att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av naturupplevelser, oavsett funktionsförmåga. Genom att sätta tydliga mål, göra en grundlig behovsanalys och samverka med experter har kommunen nu skapat tillgängliga naturområden för alla.

Dator, mobil och en mus.

Arbetsförmedlingens digitala tjänster ska fungera för alla

Att ställa tillgänglighetskrav på digitala system och tjänster som köps in, tycker många beställare och upphandlare är en utmaning. Arbetsförmedlingen har genomfört ett antal upphandlingar av digitala tjänster med krav på tillgänglighet och delar generöst med sig av sina erfarenheter, lärdomar och misstag.

Innovation i upphandling

Samhällsviktig verksamhet