Start
En man installerar solpaneler på ett tak.

Solel som tjänst

Publicerad 15 januari 2019
  • Generellt - Miljömässig hållbarhet

Järfälla kommun är den första offentliga organisation som har upphandlat solel som tjänst. Avtalet med Eneo Solutions ska ge lokalproducerad el genom solcellsanläggningar på tio kommunala skolor och äldreboenden. Kommunen genomförde upphandlingen efter krav på minskade kostnader för investeringar och miljöplan med ett tydligt effektmål. Våren 2018 belönades Järfälla kommun med Solenergiprisets hedersomnämnande för årets prestation.

Att Järfälla kommun överhuvudtaget använder solceller grundar sig i ett politiskt beslut. I miljöplanen är det preciserat att kommunen ska producera 1 megawatt solel till 2024. Bygg- och miljöförvaltningen, som är den upphandlande förvaltningen, upplever att de klara beskeden har gjort det enklare att tänka strategiskt.

Planering

Tidigare har Järfälla kommun byggt två solelsanläggningar på egen hand. De har blivit dyrare än planerat på grund av bristande specialistkunskaper.

Driftsorganisationen är relativt liten, dessutom finns det ett krav från den politiska ledningen på minskade kostnader för investeringar. LCC-kalkyler (livscykelanalys) visade att en tjänsteupphandling skulle ge mest valuta för pengarna.

Det fanns visserligen budgeterade medel för en investering. Men kalkylerna för att upphandla solel som tjänst visade att totalkostnaden skulle bli ungefär densamma som när kommunen köpte el från nätet. Bilden bekräftades av de kontakter som kommunen hade med leverantörer av solel i ett tidigt skede.

Kartläggning och analys

Analysarbetet bestod av att simulera utvecklingen på fyra områden:

  • Nätavgift
  • Elkostnad
  • Elskatt
  • Konsumentprisindex, KPI (eftersom elavtalet regleras av det)

Eftersom avtalet skulle löpa över 20 år tittade kommunen på de senaste 20 årens kostnadsutveckling och försökte göra en uppskattning framåt.

Organisation

Projektorganisationen bestod av kommunens driftschef med stöd från kommunens centrala upphandlingsenhet och en extern konsult.

Kommunens inköpsresurs hjälpte till med formalia kring upphandlingen och den externa konsulten med uträkning av produktionsvolymer i de planerade anläggningarna.

Genomförande

Upphandlingen skedde genom ett öppet förfarande. Hållbarhetskraven baserades på en internationell metod som heter ”Solar score card” som presenterar olika marknadsaktörer i hela världen. Kommunen ställde också krav på att installationerna skulle följa en miljöplan, exempelvis vid val av material. Tre anbud kom in och kontraktet tilldelades till Eneo Solutions.

Utvärdering

Bedömningsgrunder var pris och kvalitet. Utvärderingen omfattade bland annat att elen som produceras skulle användas lokalt för den upphandlande myndigheten och inte skickas ut på elnätet.

Uppföljning

Järfälla kommun och Eneo Solutions träffas fortlöpande. Det viktigaste är att säkerställa att elproduktionen ligger i fas med planen. Så långt visar uppföljningen att kommunens beräkningar har varit realistiska.

Kommunikation

Upphandlingen av solel har varit uppmärksammad internt, både från den politiska ledningen och från de verksamheter som berörs. Skolor och äldreboenden med solelsanläggningar har utrustats med visualiseringsskärmar som visar hur mycket el som produceras. I kommunikationen om själva avtalet, har fokus legat på att skapa goda kontakter och att få till ett smidigt samarbete mellan verksamheterna där installationerna äger rum och leverantören.

Utmaningar och framgångsfaktorer

Den största utmaningen är att solel som tjänst är en ny funktion på marknaden och att den inte har upphandlats av en kommun eller annan offentlig organisation tidigare. Här har Järfälla kommun fått använda sig av sina erfarenheter från de egna installationerna och jämföra med hur mycket det skulle kosta att bygga anläggningarna själv. De mest påtagliga framgångsfaktorerna är:

  • Det ekonomiska nollsummespelet. Det blir samma driftskostnader som om kommunen hade köpt elen och man behöver inte lägga pengar på projektering, byggnation och drift.
  • Det är en smidig väg att uppfylla politikernas ambitioner. Det som skulle förverkligas på en fyraårsperiod är redan klart. Implementeringen gick snabbt och enkelt.
  • Expertis. Genom att upphandla solel som tjänst får man expertis som inte finns inom kommunen.
  • En besparing av resurser. Medarbetare kan ägna sig åt annat.

Lärdomar är för tidigt att dra, menar Järfälla kommun. Kunskapen kommer först om några år när det finns underlag att utvärdera. Om kommunen skulle vilja avbryta avtalet så finns det en klausul som gör att det går att köpa ut sig till ett förutbestämt pris, som är snittpriset på marknaden för solcellsinstallationer.

Texten bygger på information från Järfälla kommun. För ytterligare information om upphandlingen kontakta kommunen.