Riktade vägledningar

Våra riktade vägledningar om statsstöd är information som anpassats för specifika mål­grupper, situationer eller fråge­ställningar. Vägledning­arna kan läsas själv­ständigt men innehåller inte information om alla delar av statsstöds­regelverket. Allmän information om statsstöds­reglerna hittar du under Statsstöd - en översikt och Vad är stats­stöd?

Hur undviker kommuner statsstödsproblematik i exploateringsprocessen? 

Inom ramen för exploateringsprocessen, till exempel vid utbyggnad av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter, förekommer olika typer av transaktioner mellan kommuner och exploatörer där statsstödsfrågor kan aktualiseras. Frågan om transaktionerna görs till marknadspris är då central.  

Kommunen kan använda sig av ett antal sätt för att minska risken för att en transaktion inte ska anses ha skett till marknadspris.   

Hur undviker kommuner statsstödsproblem i exploateringsprocessen?  

Hur används ekonomiska kalkyler vid statsstödsbedömning?

När kommuner och regioner (tidigare landsting) tar ställning till investeringsbeslut är det inte alltid möjligt att konkurrensutsätta transaktionen. Det blir då nödvändigt att bedöma om statsstödsreglerna kan vara tillämpliga utifrån allmänt accepterade bedömningsmetoder.

Hur används ekonomiska kalkyler vid statsstödsbedömning? 

Hur kan kommuner finansiera eller anskaffa skyddat boende?

Ska kommunernas anlitande av skyddat boende för personer som utsätts för våld i nära relationer (och deras barn) upphandlas? Hur förhåller sig skyddat boende till finansieringen av kvinnojourernas verksamhet? Kan kommunen lämna stöd i olika former till sådan verksamhet? Kan parterna utforma skyddat boende i samverkan enligt en så kallad IOP-modell (idéburet offentligt partnerskap)? Denna vägledning beskriver hur och under vilka förutsättningar kommunen kan finansiera skyddat boende.

Hur kan kommuner finansiera eller anskaffa skyddat boende?

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar