Start

Genomförandeförbudet

En medlemsstat (det offentliga, inklusive kommuner och regioner) får inte lämna statsstöd som inte godkänts av kommissionen eller utformats enligt vissa undantags­bestämmelser som kommissionen beslutat. Detta är genomförande­förbudet och innebär att nya stödåtgärder och ändringar av befintliga statsstöd som planeras ska anmälas till kommissionen (artikel 108.3 EUF-fördraget) innan de verkställs.

Genomförandeförbudet gäller bara om samtliga kriterier i artikel 107.1 EUF-fördraget uppfylls. En åtgärd som inte uppfyller samtliga kriterier i artikel 107.1 EUF-fördraget behöver inte anmälas till kommissionen innan medlemsstaten genomför den.

Direkt effekt

Den EU-rättsliga principen om direkt effekt innebär att en viss bestämmelse ger rättigheter som enskilda direkt kan åberopa inför nationella domstolar och myndigheter.

Genomförandeförbudet har direkt effekt vilket i detta sammanhang innebär att nationella domstolar och andra offentliga aktörer som till exempel kommuner och landsting måste säkerställa förbudets effektiva genomslag eftersom förbudet ger rättigheter till enskilda (exempelvis företag). Det betyder att vissa enskilda, i första hand konkurrenter, kan stödja sig på genomförandeförbudet inför nationella domstolar. Konkurrenter till mottagare av stöd ska ha tillgång till effektiva rättsmedel. Dessa rättsmedel ska säkerställa att konkurrenssituationen inte förändras genom ett otillåtet statligt stöd. Konkurrenterna ska kunna hindra ett stöd som är på väg att lämnas genom att vända sig till en domstol med en begäran om att stödet omedelbart stoppas. Konkurrenterna ska också genom en talan vid domstol kunna genomdriva att stödet betalas tillbaka. Konkurrenter som har lidit skada av att ett olagligt stöd har lämnats kan också ha rätt till ersättning för skadan. 

EU-rättslig praxis om detta beskrivs i förarbetena till en svensk lag om olagligt statsstöd. I ett tillkännagivande har kommissionen även redovisat sin syn på de nationella domstolarnas skyldigheter.  

Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

I förarbetena (prop. 2012/13:84) till statsstödslagen från 2013 kan du läsa mer om olagligt statsstöd.

En nationell domstol får bedöma om en åtgärd är ett nytt statsstöd. Domstolen får däremot inte godkänna ett sådant stöd eftersom det endast är kommissionen som är behörig att godkänna statsstöd. Det innebär att en nationell domstol också kan bedöma om alla villkor i en befintlig eller godkänd stödåtgärd har uppfyllts.

Kommissionens tillkännagivande om nationella domstolars tillämpning av reglerna om statligt stöd

Om ett stöd genomförs i strid med genomförandeförbudet ska konkurrenssituationen återställas via återkrav enligt 2–3 §§ statsstödslagen.

Relaterade länkar