Start

Kunskapsbank för offentliga affärer

Offentliga affärer består av inköp och andra ekonomiska uppgörelser som offentlig sektor gör för att kunna driva sin verksamhet och se till att vi har en väl fungerande samhällsservice. Det här är en mycket stor affär som görs för våra gemensamma medel. Hur den genomförs är därför viktigt. Det handlar om att ta ansvar för att pengarna används på rätt sätt så att de gör största möjliga nytta.

Om offentliga affärer

Offentliga affärer består av inköp och andra ekonomiska uppgörelser som offentlig sektor gör för att kunna driva sin verksamhet och se till att vi har en väl fungerande samhällsservice. Det här är en mycket stor affär som görs för våra gemensamma medel. Hur den genomförs är därför viktigt. Det handlar om att ta ansvar för att pengarna används på rätt sätt så att de gör största möjliga nytta.

Mycket av det vi tar för givet i vårt samhälle finansieras genom offentliga affärer. Offentlig verksamhet behöver göra inköp för att kunna bedriva sitt arbete och se till att vi får den service som utlovas.

Likaså har staten, kommuner och regioner i vissa fall möjlighet att genom finansiellt stöd eller andra typer av åtgärder påverka hur offentliga och privata aktörer agerar på marknaden. När offentliga stöd eller åtgärder påverkar marknaden ska statsstödsreglerna tillämpas. Offentliga inköp och statsstöd är två delar av den offentliga affären.

Offentliga inköp för hundratals miljarder

Det görs årligen offentliga inköp och upphandlingar för stora summor pengar. De upphandlingspliktiga inköpen 2021 uppgick till ett sammanlagt värde på 879 miljarder kronor (exklusive moms). Det motsvarade 18,0 procent av BNP. De upphandlingspliktiga inköpen ökade med 60 miljarder kronor jämfört med föregående år.  Dessutom betalas flera miljarder kronor i statsstöd ut per år.

När det handlar om så stora pengar måste de användas rätt. De offentliga affärerna ska vara rättssäkra och effektiva och får inte snedvrida konkurrensen på marknaden. Men genom sin storlek har de också stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en önskvärd riktning. Genomtänkta och strategiska offentliga affärer, som öppnar för innovativa lösningar, är en viktig komponent för att bidra till förbättrad samhällsnytta och att Sverige exempelvis kan nå målen i Agenda 2030. 

Tillsammans med marknaden och civilsamhället kan offentlig sektor genom de offentliga affärerna driva på utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Offentlig verksamhet har olika sätt att tillgodose sina behov. Ofta sker det genom vanliga inköp där man ingår ett avtal med en eller flera leverantörer, men det finns också andra möjligheter, såsom att erbjuda valfrihetssystem eller offentligt stöd som lyder under statsstödsreglerna.

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är den process som offentliga verksamheter använder för att göra inköp. Det finns regler för hur detta ska gå till. Reglerna ska se till att företag kan delta på lika villkor så att det blir en sund konkurrens på den offentliga marknaden. I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor, även hyra och leasing, är offentlig upphandling och omfattas därför av upphandlingslagarna.

Om offentlig upphandling

Vad är statsstöd?

Statsstöd är när en offentlig organisation ger finansiering med offentliga medel som leder till att ett eller flera företag får en fördel i förhållande till övriga konkurrenter. Statsstöd påverkar på det sättet samhälls­ekonomin. Det finns regler som styr statens, regionernas och kommunernas möjligheter att ge en sådan offentlig finansiering. Rätt använt kan statsstöd bidra till en hållbar utveckling, säkerställa infrastruktur, välfärd och konkurrenskraftiga företag. 

Om statsstöd

Vad är ett valfrihetssystem?

I ett valfrihetssystem är det brukaren själv som väljer bland flera leverantörer. Det kan gälla till exempel val av äldreomsorg, barnmorsketjänster eller jobbcoacher. Systemet inrättas av upphandlande organisationer genom att de konkurrensutsätter delar av sin verksamhet. Hur det ska gå till regleras i lagen om valfrihetssystem (LOV).

Lagen om valfrihetssystemet (LOV)

Alternativa finansierings- och samverkansformer

Idéburna och affärsdrivna organisationer kan ha innovativa lösningar på utmaningar som offentlig verksamhet står inför. Olika metoder och samverkansformer kan användas för att exempelvis stödja sociala innovationer och bidra till en mer inkluderande offentlig marknad.

Samverkan med idéburna aktörer, civilsamhället och sociala företag