Start

Hur används ekonomiska kalkyler vid stats­stöds­bedömningar?

När kommuner tar ställning till investerings­beslut är det inte alltid möjligt att konkurrens­utsätta transaktionen. Det blir då nödvändigt att bedöma om statsstöds­reglerna kan vara tillämpliga utifrån allmänt accepterade bedömnings­metoder.

Ekonomer och andra tjänstemän i kommunal och regional verksamhet kan behöva använda vanliga redovisningsbegrepp och metoder för investeringskalkyler vid tillämpningen av statsstödsreglerna.

Vägledning: Är investeringen statsstöd?

I en vägledning riktad till denna målgrupp redovisas hur företagsekonomiska bedömningar i kommuners och regioners (tidigare landstings) verksamhet kan användas för att bedöma om en investering kan vara ett statsstöd. Utgångspunkten är att göra en bedömning som motsvarar den bedömning som en privat långsiktigt vinstdrivande aktör skulle ha gjort innan motsvarande investeringsbeslut.

Den metodik som redovisas i vägledningen sammanfattas i följande flödesschema.

Frågeställning: Utgör den offentliga investeringen statsstöd? Skulle en marknadsekonomisk aktör ha investerat i samma projekt? 1. Vad är sambandet mellan kalkylräntan och nettonuvärdet (NNV)? a) Vad är grundinvesteringen? b) Vad är nuvärdet? 2. Vad är kalkylräntan för vilken NNV är noll, alltså investeringens internränta (IR)? 3. Vad är den viktade kapitalkostnaden WACC? a) Vad är den förväntade kostnaden av eget kapital? Vad är den riskfria räntan? Vad är marknadens förväntande avkastning? Vad är den företagsspecifika risknivån (beta). b) Vad är de förväntade skuldkonstnaderna? c) Vad är andelen eget kapital och skulder? 4. Jämför IR och WACC: IR är lika stort eller större än WACC - inget statsstöd. IR lägre än WACC - statsstöd.

Vägledningen beskriver även hur företagsekonomiska metoder för att bedöma om villkor för lån och garantier från kommuner och landsting är marknadsmässiga kan användas i statsstödsbedömningen. 

Är investeringen statsstöd?

Film: Hur vet jag om investeringen är statsstöd?

Film: Praktisk tillämpning av vägledningen “Är investeringen statsstöd?”