Start

Hur används ekonomiska kalkyler vid stats­stöds­bedömningar?

När kommuner tar ställning till investerings­beslut är det inte alltid möjligt att konkurrens­utsätta transaktionen. Det blir då nödvändigt att bedöma om statsstöds­reglerna kan vara tillämpliga utifrån allmänt accepterade bedömnings­metoder.

Ekonomer och andra tjänstemän i kommunal och regional verksamhet kan behöva använda vanliga redovisningsbegrepp och metoder för investeringskalkyler vid tillämpningen av statsstödsreglerna.

I en vägledning riktad till denna målgrupp redovisas hur företagsekonomiska bedömningar i kommuners och regioners (tidigare landstings) verksamhet kan användas för att bedöma om en investering kan vara ett statsstöd. Utgångspunkten är att göra en bedömning som motsvarar den bedömning som en privat långsiktigt vinstdrivande aktör skulle ha gjort innan motsvarande investeringsbeslut.

Den metodik som redovisas i vägledningen sammanfattas i följande flödesschema.

 

Vägledningen beskriver även hur företagsekonomiska metoder för att bedöma om villkor för lån och garantier från kommuner och landsting är marknadsmässiga kan användas i statsstödsbedömningen. 

Är investeringen statsstöd?

Film: Hur vet jag om investeringen är statsstöd?

Film: Praktisk tillämpning av vägledningen “Är investeringen statsstöd?”