Start

Realisera avtalet

När ni har genomfört upphandlingen är det dags att realisera det upphandlade avtalet. Det är nu avtalet ska implementeras i organisationen samt förvaltas och följas upp så att ni når de mål som satts upp för upphandlingen.

Föregående steg: Genomför upphandlingen

1

Implementera avtalet

När avtal har tecknats med leverantör kan ni starta upp, genomföra och börja använda avtalet i verksamheten. Här bör ni se till att förutsättningarna och villkoren under avtalstiden är tydliga för alla parter.  

2

Följa upp och förvalta avtalet

Ni har mycket att vinna på att arbeta aktivt med avtalsuppföljning och avtalsförvaltning genom hela avtalsperioden. Det ger goda förutsättningar att nå målen för den genomförda upphandlingen och blir ett utmärkt underlag för kommande upphandlingar. 

Avtalsuppföljning syftar till att säkerställa att leverantören levererar det som är efterfrågat och uppfyller de krav som är ställda i upphandlingsdokumenten.

Avtalsförvaltning innefattar förutom avtalsuppföljning, en intern administration av organisationens samtliga avtal. 

Avtalsförvaltning och uppföljning – vad innebär det?

Exempel på metoder för uppföljning

Beroende på vilka krav som ställts i upphandlingsdokumenten kan exempelvis följande metoder användas för uppföljning:  

  • uppföljningsmöten med leverantör
  • mätning av kvalitet genom exempelvis indikatorer eller nyckeltal
  • stickprovskontroll av exempelvis fakturor
  • enkätundersökning till leverantör, beställare eller tredje part (exempelvis patienter)
  • uppföljning av egenrapportering från leverantör, kan vara direkt till upphandlande organisation eller exempelvis nationella kvalitetsregister
  • uppföljning av ledningssystem för miljö och kvalitet
  • anmälda eller oanmälda uppföljningsbesök hos leverantören
  • revisioner på förekommen anledning eller slumpvis revision av en leverantör.