Start

Tjänster av allmänt intresse (SGI)

Tjänster av allmänt intresse är tjänster som riktar sig till medborgarna och där offentlig finansiering är nödvändig. Finansieringen av dessa tjänster kan omfattas av statsstödsreglerna om verksamheterna som får den offentliga finansieringen erbjuder tjänsterna på en marknad.

Vad är tjänster av allmänt intresse?

Tjänster av allmänt intresse delas in i icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Tjänster av allmänt intresse (på engelska: Services of General Interest, SGI) kan exempelvis vara att tillhandahålla apotekstjänster i glesbygd eller andra tjänster som marknaden inte skulle erbjuda på ett sätt som tillfredsställer samhällets behov.

Tjänster av allmänt intresse delas in i

  • icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse (på engelska: Non Economic Services of General Interest, NESGI)
  • tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (på engelska: Services of General Economic Interest, SGEI).

En icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse (NESGI) omfattas inte av EU-fördragens bestämmelser. Statsstödsreglerna gäller inte för en sådan tjänst.

En tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) kan omfattas av både statsstöds- och upphandlingsreglerna. För att finansieringen ska vara ett statsstöd ska alla kriterier i artikel 107.1 i EUF-fördraget vara uppfyllda.

Vad avgör om det är ett statligt stöd?

Större möjligheter att ge stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Om en tjänst får definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse är möjligheterna att få ge statsstöd större än för annan ekonomisk verksamhet.

Statsstöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Ersättning enligt Altmarkkriterierna

Det så kallade Altmarkmålet är ett avgörande från EU-domstolen som har en särskild betydelse för finansieringen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (Altmark, C-280/00). I domen har EU-domstolen klargjort att ersättning för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse inte gynnar mottagaren om alla fyra kriterier som domstolen har fastställt är uppfyllda, de så kallade Altmarkkriterierna. Gynnandekriteriet i statsstödsbegreppet är då inte uppfyllt vilket innebär att en sådan ersättning inte är ett statsstöd.

Om företaget som anförtros att utföra tjänsten har tilldelats kontraktet genom en offentlig upphandling kan det vara fråga om ersättning som ges i enlighet med de upphandlingsrättsliga regelverken. Ersättningen behöver därför inte nödvändigtvis utgöra statsstöd.

Altmarkkriterierna

SGEI de minimis-stöd

Det finns en särskild förordning om de minimis-stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster (kommissionens förordning 2023/2832). Den tillåter en ersättning på högst 750 000 euro under en treårsperiod.

Om alla villkoren i förordningen följs anses ersättningen inte uppfylla konkurrens- och samhandelskriteriet. Ersättning som uppfyller villkoren i förordningen är alltså inte att betrakta som statsstöd.

SGEI de minimis-förordningen påverkar inte upphandlande myndigheters och upphandlande enheters skyldigheter enligt upphandlingsreglerna.

Lämna stöd enligt SGEI de minimis-förordningen

Villkoren för SGEI de minimis-stöd

Statsstöd enligt SGEI-beslutet

När offentlig finansiering av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse uppfyller alla kriterier i begreppet statligt stöd kan ersättningen ges enligt ett särskilt undantagsregelverk som kommissionen har beslutat, det så kallade SGEI-beslutet (kommissionens beslut 2012/21/EU).

Om finansieringen av tjänsten är ett statsstöd och åtgärden inte kan utformas enligt villkoren i SGEI-beslutet ska ersättningen för den allmännyttiga tjänsten anmälas till kommissionen som ska godkänna den. Kommissionen prövar en sådan anmälan enligt villkoren i de SGEI-rambestämmelser (kommissionens rambestämmelser 2012/C 8/03) som kommissionen har slagit fast för denna prövning.

Lämna stöd enligt SGEI-beslutet

Villkoren i SGEI-beslutet

Kommissionens webbsida om SGEI-reglerna

Vad avgör om det är ett statligt stöd?

Betydelsen av reglerna för kommuner och regioner

Kommuner och regioner tillhandahåller offentliga tjänster både i egen regi och genom avtal med privata utförare/leverantörer. Enligt utredningen En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) finns det stora likheter mellan det statsstödsrättsliga begreppet tjänster av allmänt intresse och vad som kan vara allmännyttiga tjänster i kommunallagens mening.

Inom sitt ansvarsområde kan en kommun eller en region välja att anförtro ett företag att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Även verksamhet som bedrivs i egen regi kan vara ett företag i statsstödsrättslig mening.

Förutsättningar som måste vägas in

När en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse utformas och finansieras måste kommunen eller regionen väga in både statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga förutsättningar.

Förutsättningarna för att organisera och finansiera en sådan tjänst påverkas av om

  • tjänsten bedrivs på en marknad
  • vad marknaden skulle erbjuda utan offentlig finansiering
  • hur marknaden utvecklas
  • hur EU-domstolen tolkar statsstödsreglerna.

Även upphandlingsreglerna måste följas

Om en kommun eller en region anförtror en leverantör som är verksam på en marknad uppdraget genom ett kontrakt måste även upphandlingsreglerna tillämpas. Statsstödsreglerna om stöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse påverkar alltså inte kommunens eller regionens skyldigheter enligt upphandlingsreglerna. En kommun eller en region som finansierar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse måste följa både statsstöds- och upphandlingsreglerna.

Det är viktigt för en kommun eller en region att tänka på att tillämpningen av statsstödsreglerna kan kräva att Regeringskansliet involveras.

En kommunallag för framtiden (Regeringens webbplats)