Start

Altmarkkriterierna

Altmarkkriterierna har fastställts av EU-domstolen i det så kallade Altmarkmålet. Om alla Altmarkkriterier är uppfyllda är gynnandekriteriet i artikel 107.1 i EUF-fördraget inte uppfyllt och det betyder att åtgärden inte är ett statsstöd. Om något av Altmarkkriterierna inte är uppfyllt är åtgärden ett statsstöd, om även övriga kriterier i artikel 107.1 i EUF-fördraget är uppfyllda.

Altmarkkriterierna har fastställts av EU-domstolen i det så kallade Altmarkmålet (C-280/00). I målet har EU-domstolen prövat om ersättning till ett bussbolag för att bedriva kollektivtrafik med buss i Altmark, en mindre tysk stad, var ett statsstöd. EU-domstolen slog i målet fast fyra förutsättningar för när ersättning för allmännyttiga tjänster inte är statsstöd, de så kallade Altmarkkriterierna. Om ersättning för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse uppfyller de fyra Altmarkkriterierna gynnar ersättningen inte företaget som får ersättningen i förhållande till konkurrerande företag. Om Altmarkkriterierna är uppfyllda är gynnandekriteriet i statsstödsbegreppet inte uppfyllt.

Gynnandekriteriet

Alla kriterier i begreppet statligt stöd måste vara uppfyllda för att statsstödsreglerna ska vara tillämpliga. Ersättning till ett företag för att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse är alltså inget statsstöd om Altmarkkriterierna uppfylls. Det beror på att företaget som får ersättningen inte får någon fördel i förhållande till sina konkurrenter. Ersättning som uppfyller Altmarkkriterierna behöver därför inte anmälas till kommissionen eller på annat sätt utformas enligt statsstödsreglerna. Upphandlingsreglerna kan däremot vara tillämpliga och ett korrekt upphandlingsförfarande är ofta en förutsättning för att uppfylla Altmarkkriterierna.

Altmarkdomen

Enligt EU-domstolen är ersättning för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse inte att betrakta som statsstöd om alla fyra kriterier är uppfyllda:

  1. För det första ska det mottagande företaget faktiskt ha ålagts skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, och dessa skyldigheter ska vara klart definierade.
  2. För det andra ska kriterierna för hur ersättningen beräknas vara fastställda i förväg på ett objektivt och öppet sätt.
  3. För det tredje får ersättningen inte överstiga vad som krävs för att täcka hela eller delar av de kostnader som har uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, med hänsyn tagen till de intäkter som därvid har erhållits och till en rimlig vinst på grundval av fullgörandet av dessa skyldigheter.
  4. För det fjärde ska, när det företag som ges ansvaret för att tillhandahålla de allmännyttiga tjänsterna inte har valts ut efter ett offentligt upphandlingsförfarande, storleken av den nödvändiga ersättningen ha fastställts på grundval av en undersökning av de kostnader som ett genomsnittligt och välskött företag som är utrustat med transportmedel som är lämpliga för att fullgöra den allmänna trafikplikt som ålagts det skulle ha åsamkats vid fullgörandet av trafikplikten, med hänsyn tagen till de intäkter som därvid skulle ha erhållits och till en rimlig vinst på grund av fullgörandet av trafikplikten.

Enligt domskälen (p. 93) är det bara ett upphandlingsförfarande som gör det möjligt att välja den anbudsgivare som kan tillhandahålla tjänsten till den lägsta kostnaden för det allmänna som uppfyller det fjärde Altmarkkriteriet.

Kommissionens syn på när det fjärde Altmarkkriteriet är uppfyllt

Det finns få vägledande avgöranden från kommissionen, tribunalen och EU-domstolen om hur det fjärde Altmarkkriteriet ska tolkas. Eftersom det bara är kommissionen som får godkänna statsstöd får kommissionens syn på bedömningen stor betydelse för en kommun eller region som vill vara säker på att ersättningen inte strider mot statsstödsreglerna.

I ett meddelande från 2012 beskriver kommissionen sin syn på vilka av de då gällande upphandlingsförfarandena som kan uppfylla det fjärde Altmarkkriteriet.

Ett öppet eller selektivt förfarande som inte hindrar intresserade aktörer att lämna anbud utan giltigt skäl kan uppfylla det fjärde Altmarkkriteriet. En konkurrenspräglad dialog eller ett förhandlat förfarande med föregående offentliggörande ger den upphandlande myndigheten ett stort utrymme för skönsmässig bedömning, vilket kan begränsa intresserade aktörers möjlighet att delta. Sådana förfaranden kan endast i undantagsfall uppfylla det fjärde Altmarkkriteriet. Ett oannonserat förhandlat förfarande uppfyller inte det fjärde Altmarkkriteriet.

I samma meddelande gör kommissionen följande uttalande om vilka av de då gällande tilldelningskriterierna som kan uppfylla det fjärde Altmarkkriteriet.

Vad gäller tilldelningskriterierna är det uppenbart att "lägsta pris" uppfyller det fjärde Altmarkkriteriet. Också det "ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” anses vara tillräckligt, förutsatt att tilldelningskriterierna, även miljömässiga eller sociala kriterier, är nära förknippade med föremålet för den tjänst som tillhandahålls och om det möjliggör att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet motsvarar marknadsvärdet. Där sådana omständigheter förekommer kan en så kallad ”clawback”-mekanism vara lämplig för att minimera risken för överkompensation på förhand. Den beviljande myndigheten hindras inte från att fastställa kvalitativa standarder som alla ekonomiska aktörer ska uppfylla eller från att ta hänsyn till kvalitativa aspekter avseende de olika förslagen i sitt beslut om kontraktstilldelning. 

En clawback-mekanism innebär att leverantören under vissa omständigheter måste betala tillbaka ersättningen. En sådan mekanism är ett sätt att utesluta att ett företag får mer ersättning än vad som är tillåtet.

Kommissionen uttalar även att upphandlingsförfaranden inte utesluter att det är fråga om statsstöd om konkurrensen vid anbudsgivningen begränsas av immateriella rättigheter eller av att en viss infrastruktur kontrolleras av någon av anbudsgivarna. Kommissionen uttrycker också att förfaranden där endast ett anbud lämnas in vanligtvis inte utesluter att det är fråga om statsstöd eftersom det krävs konkurrens om det offentliga kontraktet för att garantera att tjänsten tillhandhålls till den lägsta kostnaden för det allmänna.

I sitt tillkännagivande om begreppet statligt stöd från 2016 har kommissionen meddelat att ett upphandlingsförfarande som endast lett till ett anbud under vissa förutsättningar ändå kan skapa en presumtion för att det avtalade priset är marknadsmässigt och därmed utesluta att det är fråga om statsstöd. Det krävs då att upphandlaren på annat sätt än utifrån antalet inkomna anbud säkerställer att konkurrensen är tillräcklig. Även om kommissionens resonemang i tillkännagivandet om begreppet statligt stöd inte avser det fjärde Altmarkkriteriet utan bedömningen av marknadsmässighet anser Upphandlingsmyndigheten att en kommun eller region på motsvarande sätt kan uppfylla det fjärde Altmarkkriteriet.

Enligt kommissionens tillkännagivande kan priset i ett enda anbud motsvara marknadspriset om

”… i) det finns särskilt starka garantier för utformningen av förfarandet som säkerställer en verklig och effektiv konkurrens och det inte är uppenbart att endast en aktör realistiskt sett kan lämna in ett trovärdigt anbud.”

Altmarkkriteriernas betydelse för en kommun eller en region

En kommun eller en region som vill veta om det fjärde Altmarkkriteriet är uppfyllt måste antingen

  • veta vilka kostnader som ett genomsnittligt välskött företag skulle ha haft för att utföra samma tjänst eller
  • välja det företag som tillhandahåller tjänster efter ett offentligt upphandlingsförfarande.

Till exempel är uppgifter om tidigare anbudsgivares kostnader inte tillräckliga för att uppfylla kriteriet om det inte går att visa att tidigare anbudsgivare har varit välskötta företag. I många fall ställer upphandlingsreglerna krav på ett annonserat upphandlingsförfarande. Enligt kommissionen är ett annonserat upphandlingsförfarande (öppet, transparent och icke-diskriminerande) normalt tillräckligt för att uppfylla det fjärde Altmarkkriteriet. Även i de fall då upphandlingsreglerna inte kräver att ett annonserat upphandlingsförfarande genomförs kan ett sådant förfarande vara lämpligt i syfte att utesluta förekomsten av stöd.