Start

Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

Ett stöd av mindre betydelse är ett stöd till lågt värde som under vissa förutsättningar inte är ett statsstöd. Om villkoren i någon förordning om de minimis-stöd är uppfyllda är kriterierna i begreppet statligt stöd i artikel 107.1 EUF-fördraget inte uppfyllda. Stöd av mindre betydelse omfattas därför inte av förbudet mot statligt stöd. Stöd av mindre betydelse kallas även för de minimis-stöd eller försumbart stöd (de minimis).

Europeiska kommissionen har beslutat om fyra olika förordningar om de minimis-stöd. Förordningarna består av en allmän förordning om stöd av mindre betydelse, två sektorspecifika förordningar och en särskild förordning om stöd till företag som utför allmännyttiga tjänster. Det enklaste sättet ur administrativ synpunkt när det gäller att följa EU:s regler om statligt stöd är att bevilja stödet enligt någon av förordningarna som innehåller regler om stöd av mindre betydelse.

Den allmänna förordningen om de minimis-stöd  

Stöd till ett företag som sammanlagt inte överstiger 300 000 euro under en period av tre år och som även uppfyller övriga villkor i den allmänna förordningen om de minimis-stöd (kommissionens förordning 2023/2831) är av så liten betydelse, att konkurrenskriteriet och samhandelskriteriet inte är uppfyllda. Sådant stöd är inte statsstöd. 

Kommissionens förordning 2023/2831 om de minimis-stöd

Hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis 

Villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd 

Sektorspecifika förordningar om de minimis-stöd 

Den allmänna förordningen gäller inte för stöd till verksamheter inom jordbruks- och fiskerinäringen. För stöd till sådana verksamheter finns sektorspecifika förordningar om de minimis-stöd där stödtaken är lägre. 

Kommissionens förordning nr 1408/2013 stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn

Kommissionens förordning nr 717/2014 stöd av mindre betydelse inom fiskeri och vattenbrukssektorn

De minimis-stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

En särskild förordning (kommissionens förordning 2023/2832) gäller för de minimis-stöd i form av ersättning till företag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI de minimis). 

Exempel på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är nätverkstjänster som postservice och telenätstjänster eller apotekstjänster i glesbygd som inte skulle finnas utan stöd. Även sociala tjänster som att tillhandahålla billigare bostäder till privatpersoner som annars skulle ha svårt att få tillgång till en egen bostad (till exempel studenter och äldre personer) omfattas av begreppet allmänt ekonomiskt intresse. Enligt utredningen En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) finns det stora likheter mellan det statsstödsrättsliga begreppet tjänster av allmänt intresse och vad som kan vara allmännyttiga tjänster i kommunallagens mening.

SGEI de minimis-stöd till ett företag som sammanlagt uppgår till högst 750 000 euro under en treårsperiod  och som även uppfyller övriga villkor i SGEI de minimis-förordningen är av så liten betydelse, att konkurrens- och samhandelskriteriet inte uppfylls. Sådant stöd är inte statsstöd.

Kommissionens förordning 2023/2832 om SGEI de minimis-stöd

Hur en kommun eller en region lämnar stöd enligt SGEI de minimis-förordningen

Villkoren för SGEI de minimis-stöd