Start

Hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis-förordningen

En kommun eller en region som vill ge de minimis-stöd enligt sina befogenheter ska, innan den fattar ett beslut, utreda vilka de minimis-stöd som företaget i fråga har fått under den senaste treårsperioden.

Räkna ihop alla de minimis-stöd från offentliga aktörer

Det finns takbelopp för hur mycket de minimis-stöd ett företag som mest kan ta emot under en period om tre år (de senaste tre åren). För stöd enligt den allmänna de minimis-förordningen är takbeloppet 300 000 euro.

Kommunen eller regionen ska därför räkna ihop summan av alla de minimis-stöd som företaget har fått under den aktuella treårsperioden. Kommunen eller regionen ska då väga in all finansiering i form av de minimis-stöd som olika svenska myndigheter och andra offentliga aktörer har beviljat.

De minimis-stöd kan beviljas i form av kontantbelopp eller i annan form. Stöd i annan form räknas om till stödets värde före skatt vid beslutstillfället. Detta värde kallas bruttobidragsekvivalenten. Till exempel ska värdet av stöd i form av lån beräknas på ett särskilt sätt.

Stödet kan avse vilka som helst av företagets kostnader, så länge som det sammanlagda beloppet som företaget fått från olika stödgivare inte överstiger 300 000 euro under perioden.

Vad räknas som ett företag?

Som företag räknas varje enhet som oavsett juridisk form bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte, till exempel ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelse och aktiebolag.

Företagsbegreppet i de minimis-förordningen

Kontrollera villkoren för de minimis-stöd

Sverige har ännu inget nationellt register för de minimis-stöd. Enligt förordningen bör stödgivande myndigheter kontrollera att villkoren i förordningen följs till dess att ett nationellt register har tillämpats i minst tre år. Detta genom att följa nedanstående punkter:

  1. Stödgivaren underrättar stödmottagaren om det planerade stödbeloppet och hänvisar till förordningen.
  2. Stödgivaren begär en elektronisk eller skriftlig redogörelse från stödmottagaren.
  3. Stödmottagaren redogör för allt annat de minimis-stöd enligt någon av de fyra de minimis-förordningarna som stödmottagaren har mottagit under de tre senaste åren.

Använd gärna Upphandlingsmyndighetens exempel på deklaration (se nedan) för de minimis-stöd för att redogöra för tidigare mottaget stöd och lämna intyg.

Kommunen eller regionen som ger stödet behöver även dokumentera att de har följt villkoren i förordningen om de minimis-stöd.

Villkoren i den allmänna förordningen

Förordningar om de minimis-stöd

Lista med exempel hos Tillväxtverket

Tillväxtverket sammanställer en lista med exempel på vissa typer av de minimis-stöd som lämnats enligt den allmänna förordningen om de minimis-stöd.

Tillväxtverkets förteckning över försumbara stöd (pdf)

Exempel på deklaration för de minimis-stöd

Företaget som ska ta emot stöd ska redogöra för allt annat de minimis-stöd som företaget har tagit emot. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en deklaration som kan användas som mall eller inspiration för den typen av redogörelser.

Deklarationen för de minimis-stöd omfattar de uppgifter som ska lämnas för att kravet på intyg om mottaget de minimis-stöd ska vara uppfyllt. Den som ansöker om stöd fyller i deklarationen och intygar därmed förekomsten av

  • tidigare utbetalade stöd
  • typ av stöd
  • stödbelopp i kronor
  • vilken eller vilka myndigheter eller andra offentliga aktörer som beviljat stöd.

Hur mycket de minimis-stöd som företaget har mottagit tidigare avgör hur mycket de minimis-stöd kommunen eller regionen som mest kan bevilja vid detta tillfälle.

Ladda ner och anpassa deklarationen

Deklarationen för de minimis-stöd går att ladda ner och anpassa efter organisationens egna behov.

Ladda ner deklarationen för de minimis-stöd

Så används deklarationen för de minimis-stöd

Inför att en kommun eller region ska bevilja de minimis-stöd är det lämpligt att presentera deklarationen för de minimis-stöd som en del av underlaget för att ansöka om stöd. Den som ansöker om de minimis-stöd ska fylla i och underteckna deklarationen.

Deklarationen diarieförs tillsammans med övriga handlingar i ansökan och organisationens beslut om att bevilja stöd till stödmottagaren.