Start

Hur lämnar en kommun eller region stöd enligt SGEI-beslutet?

Att utforma ett kommunalt eller regionalt stöd enligt SGEI-beslutet (kommissionens beslut 2012/21/EU) kräver både planering och uppföljning. SGEI-beslutet tillämpas stegvis och parallellt med andra tillämpliga regelverk som till exempel kommunallagen och de lagar och regler som styr offentlig upphandling.

Enligt statsstödsreglerna kan ett offentligt organ besluta att ett eller flera företag ska vara skyldiga att utföra en viss allmännyttig tjänst inom ramen för sina nationella befogenheter.

Målet med stöd för att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är att säkerställa medborgarnas behov eller samhällets behov i stort. I grunden är ett sådant beslut alltså en form av reglering av en tjänst till förmån för medborgarna och kan även ha formen av lagstiftning, kommunala föreskrifter eller liknande.

Processen för att ge ersättning enligt SGEI-beslutet illustreras i bilden nedan.

Att utforma ett kommunalt eller regionalt stöd enligt SGEI-beslutet kräver både planering och uppföljning. Processen inleds med att kommunen eller regionen utformar ett marknadstest. Efter att den marknadskompletterande tjänsten definierats bör kommunen eller region bedöma om några upphandlingsregler är tillämpliga. Därefter ska villkoren för SGEI-beslutet definieras. Under tiden för anförtroendet ska villkoren följas upp och kontroll ska göras så att inte stödmottagaren får överkompensation. Kommunen och regionen ska dokumentera information om tjänsten för att kunna lämna upplysningar både till Näringsdepartementet och till kommissionen.

1. Utforma ett marknadstest. 2. Gäller några upphandlingsregler? 3. Definiera villkoren. 4. Följ upp villkoren. 5. Kontrollera att företaget inte för överkompensation. 6. Dokumentera och lämna information.

Eftersom ett förordnande enligt SGEI-reglerna alltid gäller en avgränsad tidsperiod måste en ny process påbörjas så snart förordnandet går ut för att stödet ska fortsätta att vara lagligt. Processen i bilden måste alltså följas så länge kommunen eller regionen avser att ge stöd för att kompensera ett företag för skyldigheten att tillhandahålla den allmännyttiga ekonomiska tjänsten.

Checklista för kommuner och regioner

 1.  Är det ett statsstöd?
 2. Har kommunen eller regionen befogenhet att ge stöd enligt kommunallagen?
 3. Definiera den marknadskompletterande åtgärden. Kommunen eller regionen bör genomföra ett marknadstest.
  Marknadstest
 4. Kommunen eller regionen bör bedöma om några upphandlingsregler är tillämpliga.
  Kontrakt och avtal som omfattas av upphandlingsreglerna
 5. Kommunen eller regionen ska definiera villkoren i den allmännyttiga tjänsten på ett klart och objektivt sätt utifrån marknadsförutsättningarna samt det allmänna intresse som ska skyddas.
  Uppdraget anförtros kommunens eller regionens egen regi verksamhet eller en privat utförare med beaktande av upphandlingsreglerna och kommunallagens bestämmelser.
 6. Villkoren ska följas upp. De kan behöva innehålla krav på så kallad särredovisning hos företag som anförtros att tillhandahålla tjänsten om företaget även bedriver annan verksamhet.
 7. Ersättningsnivån och villkoren för tjänsten i övrigt övervakas löpande i förhållande till företagets kostnadsnivå. En överkompensation krävs tillbaka om den uppkommer.
 8. Åtgärder som vidtas enligt villkoren i SGEI-beslutet registreras löpande. Handlingarna måste sparas under den tid som företaget anförtros att tillhandahålla tjänsten samt i ytterligare tio år efter det att tiden för anförtroendet har löpt ut. Kommunen eller regionen lämnar information till regeringen via Näringsdepartementets enhet marknad och konkurrens. Informationen är ett underlag för de rapporter Sverige ska lämna till kommissionen vartannat år.
 9. Kommissionen granskar om villkoren i SGEI-beslutet följs med stickprovskontroller. En kommun eller region får sådana frågor via Regeringskansliet. Kommuner och regioner ska tillämpa villkoren strukturerat enligt vad som anges ovan. Det garanterar att kommuner och regioner har det underlag som behövs för att besvara kommissionens frågor.

Punkterna 5-8 ovan avser tillämpning av villkor i SGEI-beslutet.

Villkoren i SGEI-beslutet