Start

Marknadstest - att definiera en SGEI kräver en marknadsanalys

Alla tjänster får inte definieras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Tjänster av allmänt intresse är tjänster som riktar sig till medborgarna och som marknaden inte skulle erbjuda utan offentlig finansiering, det vill säga en marknadskompletterande tjänst.

Det kan vara svårt att på förhand avgöra om en viss tjänst kan erbjudas utan offentlig finansiering. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att en kommun eller en region som, inom ramen för sina befogenheter, vill anförtro och finansiera en ny tjänst av allmänt ekonomiskt intresse gör ett marknadstest innan kommunen eller regionen fattar beslutet. En korrekt definierad tjänst är det första steget för att därefter kunna uppfylla villkoren i de tillämpliga statsstödsreglerna.

Förslag på hur en kommun eller region kan utföra ett marknadstest:

  1. Gör en analys av vilket utbud som marknaden kan förväntas erbjuda i kommunen eller regionen utan någon offentlig finansiering.
  2. Bedöm om utbudet erbjuds till villkor som tillgodoser det behov som kommunen eller regionens politiker anser att kommunen eller regionen bör garantera.
  3. Offentliggör därefter analysen för att få synpunkter från befintliga och potentiella marknadsaktörer för att få en bekräftelse på att det definierade behovet inte kan tillgodoses av marknaden utan offentlig finansiering.
  4. Definiera en marknadskompletterande tjänst, som till exempel en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt statsstödsreglerna, om behovet inte kan tillgodoses utan ett offentligt ingripande.

Följ därefter något av de tillämpliga statsstödsreglerna för SGEI-stöd