Start

Förebygg korruption vid offentlig upphandling

Korruption och jäv är tyvärr något som fortfarande förekommer inom offentlig upphandling och som ger negativa konsekvenser både på individ-, organisations- och samhällsnivå. Det finns mycket ni kan göra som upphandlande organisation för att förebygga korruption, såväl på organisatorisk nivå som i samband med enskilda upphandlingar eller inköp.

Exempel på negativa konsekvenser av korruption

Korruption vid offentlig upphandling kan bland annat leda till: 

 • sämre konkurrens, högre priser 
 • att skattemedel missbrukas 
 • ett skadat förtroende för offentlig sektor och offentlig upphandling 
 • att leverantörer avstår från att lämna anbud 
 • minskad innovation 
 • uteslutning från upphandlingar 
 • straffrättsliga påföljder 
 • negativ medial uppmärksamhet 
 • att individer förlorar jobbet. 

Motverka korruption i organisationen 

För att motverka korruption vid offentlig upphandling är det viktigt att det finns ett strategiskt arbete med antikorruption i den upphandlande organisationen. Det handlar bland annat om att utbilda, skapa dialog och införa rutiner för att identifiera och hantera risker för korruption.

Kommunicera ert arbete kring antikorruption

Att eliminera korruption i en organisation är inte tillräckligt för att säkerställa ett förtroende hos allmänheten i korruptionshänseende. Det är även viktigt att ni kommunicerar till allmänheten att frågan om antikorruption är viktig och att ni aktivt arbetar med den.

Vi ger tips på hur ni kan arbeta strategiskt med antikorruption, särskilt i samband med inköp. Tipsen riktar sig primärt till personer i verksamhetsledningen hos upphandlande organisationer.  

Motverka korruption i organisationen 

Standard för offentlig upphandling motverkar korruption

Det finns en ny europeisk standard som hjälper till att motverka korruption och bidrar till att öka förtroendet för den offentliga affären. 

Standarden SS-EN 17687 innehåller bland annat:

 • en integritets- och ansvarighetspolicy
 • en riskhanteringsstrategi
 • en integritetsförsäkran som ska undertecknas av båda parter
 • systematiserad mätning av prestanda och kvalitet

SS-EN 17687:2022 - Offentlig upphandling - Integritet och ansvarighet - Krav och vägledning

Motverka korruption i inköpsprocessen  

Det finns mycket ni kan göra för att förebygga korruption i samband med enskilda upphandlingar eller inköp. Här får ni tips på hur ni förebygger korruption i inköpsprocessens olika faser. Tipsen riktar sig huvudsakligen till upphandlare och beställare inom offentlig sektor.  

En hexagon indelad i tre zoner: 1: Förbereda. 2: Upphandla. 3: Realisera.
Inköpsprocessen kan delas in i tre faser (i bilden benämns de zoner): förberedelsefasen, upphandlingsfasen och realiseringsfasen. Risker för korruption kan uppstå i flera olika moment i varje fas. Mer om inköpsprocessen 

Upphandlingsreglerna motverkar korruption

Upphandlingslagstiftningen är i sig en antikorruptionslagstiftning. Genom att följa de upphandlingsrättsliga principerna genom hela processen motverkar ni korruption i alla inköp där lagstiftningen tillämpas. 

De grundläggande upphandlingsprinciperna 

När upphandlingen förbereds 

Genom att lägga tid på att förbereda upphandlingen skapar ni goda förutsättningar för att förebygga korruption, både i denna fas och i upphandlingens senare faser. Det handlar bland annat om att göra en realistisk tidsplan, hantera risker för jäv, ifrågasätta hur ni formulerar era behov och att ha en öppen dialog med marknaden. 

Förebygg korruption när upphandlingen förbereds 

När upphandlingen genomförs 

Genom att vara transparenta, öppna och behandla leverantörerna lika kan ni förebygga korruption i flera avseenden under upphandlingens olika moment. Det handlar bland annat om hur ni formulerar era krav och villkor i upphandlingsdokumenten, annonserar upphandlingen, utvärderar anbuden och kommunicerar med potentiella leverantörer.  

Förebygg korruption när upphandlingen genomförs 

När avtalet realiseras 

Under avtalsperioden är det viktigt att vara uppmärksam på hur avtalet används och hur ni bygger relationen till leverantörerna. Det är också viktigt att arbeta systematiskt med avtalsuppföljning och kontrollera efterlevnaden av de krav som ställts i upphandlingen.  

Förebygg korruption när avtalet realiseras

Korruption och hållbarhet

Korruption vid offentliga inköp kan ge många negativa konsekvenser för såväl samhälle som individer. Det utgör en av vår tids största utmaningar när det gäller hållbarhet. Därför är ett delmål (16.5) i Agenda 2030 att väsentligt minska alla former av korruption och mutor. 

Många av de varor och tjänster som offentlig sektor köper in framställs av underleverantörer i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. 

Inköpsprocess för ansvarsfulla leveranskedjor 

Institutet mot mutor om korruption och Agenda 2030