Start

Ansvarsfulla leveranskedjor

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Upphandlande myndigheter och enheter kan ställa krav på att leverantören hanterar dessa risker för att förbättra villkoren.

Det kan till exempel handla om IT-produkter, livsmedel, textilier och kirurgiska instrument som sjukvården använder. Upphandlande myndigheter och enheter kan ställa krav på att leverantören arbetar med en effektiv riskhantering i sin leveranskedja för att förbättra villkoren. För att förenkla arbetet har Upphandlingsmyndigheten tagit fram stöd. 

Upphandlande organisationer är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Om arbetet utförs i länder utanför Sverige, ska villkoren fastställas i enlighet med den internationella arbetsorganisationens (ILO) så kallade kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. 

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna

Internationella ramverk om ansvarsfulla leveranskedjor

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som snabbt vill lära dig mer om hur du kan säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor när du upphandlar varor och tjänster.

Utbildningsmaterialet: Kom igång snabbt!

Inköpsprocess för ansvarsfulla leveranskedjor 

Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. Vi har tagit fram en modell för att beskriva hur hela inköpsprocessen kan se ut för upphandlingar med ansvarsfulla leveranskedjor och hur den kan genomföras i praktiken.

Filmer om hållbara leveranskedjor 

Se våra korta filmer om hållbara leveranskedjor och risker, det vill säga risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och antikorruption. 

Våra filmer om hållbara leveranskedjor på Youtube 

Mallar för villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd till upphandlande organisationer samt till leverantörer för hur arbetsrättsliga villkor och villkor om hållbara leveranskedjor kan tillämpas i upphandlingar. Här hittar du stöd i form av mallar, bilagor och tillämpningsstöd. 

Stöd i vår kriterietjänst 

Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan

Vår riskanalystjänst underlättar för upphandlande organisationer att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan inom ett antal produktområden som är så kallade ”högriskprodukter”. 

Riskanalystjänsten