Start

Internationella ramverk om ansvarsfulla leveranskedjor

Det finns ett antal internationella ramverk om socialt ansvarsfulla leveranskedjor. Nedan beskrivs några av de viktigaste.

FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter 

2008 presenterade FN ramverket ”Skydda, respektera och åtgärda” (protect, respect and remedy). Ramverket vilar på tre pelare: 

  • statens skyldighet att skydda mänskliga rättigheter 
  • företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter, samt 
  • tillgång till effektiva rättsmedel och kompensation för de drabbade. 

2011 utvecklade FN de vägledande principerna om företagande och mänskliga rättigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), för att klargöra hur ramverket ska implementeras för att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna. Principerna ska inte ses som en ny standard utan den tydliggör bara redan existerande internationella konventioner. 

Ramverket har fått ett brett internationellt stöd av olika aktörer och det finns numera en samsyn kring vad som förväntas av företag. Principerna klargör att företagen förväntas följa samtliga mänskliga rättigheter, bland annat de ekonomiska, sociala och kulturella och de medborgerliga och politiska rättigheterna. 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har tagit fram riktlinjer för multinationella företag om bland annat mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden. Riktlinjerna riktar sig till stater och multinationella företag och liknar FN:s vägledande principer. 

Alla länder som står bakom riktlinjerna har en nationell kontaktpunkt (NKP). Förutom att främja riktlinjerna ska NKP vara ett forum för dialog och kontaktskapande i frågor som har samband med riktlinjerna och dess implementering. Den svenska NKP består av representanter från flera departement i Regeringskansliet samt företrädare från fackföreningar och näringsliv. 

FN:s Global Compact 

Global Compact består av tio grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter samt principer om miljö och anti-korruption. FN har tagit fram principerna som riktar sig till samtliga företag. De företag som har anslutit sig till Global Compact ska årligen rapportera sina åtaganden på området. 

Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är ett system för hållbarhetsrapportering. Rapporteringen omfattar sociala och arbetsrättsliga aspekter samt ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Den del i rapporteringen som avser sociala och arbetsrättsliga perspektiv bygger bland annat på ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

SA8000 

Det icke-statliga flerpartsinitiativet Social Accountability International (SAI) har tagit fram certifieringen SA8000 som fokuserar på arbetsförhållanden inom verksamhet med produktion. För att få en certifiering krävs att specifika krav gällande bland annat barnarbete, tvångsarbete, löner, diskriminering, säkerhet och hälsa, föreningsfrihet, rätt till kollektiva förhandlingar är uppfyllda. Kraven är baserade på FN:s och ILO:s konventioner.