Start

Välja upphandlingsförfarande

En upphandlande organisation som ska genomföra en offentlig upphandling ska välja ett förfarande för upphandlingen. Valet av förfarande styr bland annat i vilka steg som upphandlingen ska genomföras, vilka tidsfrister som gäller och om organisationen får förhandla med anbudsgivarna eller inte.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt  

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)  
 • lagen om upphandling enligt försörjningssektorerna (LUF). 

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Reglerna skiljer sig åt mellan olika lagar  

Det finns ett flertal lagar som reglerar offentlig upphandling. Här beskriver vi övergripande skillnader mellan dessa lagar när det gäller regler om upphandlingsförfaranden. Notera dock att resten av informationen på denna sida utgår från LOU och LUF. 

Om regler för upphandling 

Val av förfarande enligt LOU och LUF 

När en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) har beslutat om att en upphandling ska genomföras, och gjort ett gediget förarbete, ska den upphandlande organisationen välja ett upphandlingsförfarande. Upphandlingsprocessen ser olika ut beroende på vilket förfarande som väljs.  

 Vilka förfaranden som den upphandlande organisationen får välja mellan beror på  

 • upphandlingens totala värde  
 • om det är fråga om en tjänst, vilken typ av tjänst som ska upphandlas. 

Vid valet av förfarande bör ni överväga vilket av de möjliga förfarandena som ger bästa resultat med hänsyn till verksamhetens behov och vad som ska upphandlas.  

Det kan exempelvis handla om att ni: 

 • har behov av nya lösningar eller förbättringar 
 • har behov av forskning och utveckling för att ta fram en ny lösning 
 • vill förhandla för att uppnå ökad kvalitet 
 • vill förhandla om pris. 

Tabeller över olika upphandlingsförfaranden enligt LOU och LUF 

Nedan ges en överblick med kortfattade beskrivningar och sammanställning av upphandlingsförfaranden som kan användas över och under tröskelvärdena. Längre ner på sidan kan du fördjupa dig och läsa mer om varje förfarande. 

Förfaranden över tröskelvärdena  

För upphandlingar över tröskelvärdena kan den upphandlande organisationen välja mellan de förfaranden som följer av EU-direktiven. Detta medför att de olika förfarandena ser ungefär likadana ut mellan medlemsstaterna i EU. 

Förfaranden för upphandling under tröskelvärdena och av sociala tjänster och andra särskilda tjänster 

För upphandling enligt våra nationella regler är förfarandena mindre detaljerade än förfarandena över tröskelvärdena. 

Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena samt för sociala och andra särskilda tjänster är, enligt LOU och LUF, förenklat förfarande och urvalsförfarande.  

Den upphandlande organisationen får även använda konkurrenspräglad dialog om inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt. I vissa angivna fall får även direktupphandling användas. 

Om ni vill inrätta ett dynamiskt inköpssystem ska ett selektivt förfarande användas, även i de fall värdet understiger tröskelvärdena eller avser sociala tjänster.  

Annonsering av förfaranden 

Grundregeln är att upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily – ”TED”. Upphandlingar under tröskelvärdena annonseras som huvudregel i en elektronisk databas som är tillgänglig för alla. 

Annonsera upphandlingen 

Hur länge ska upphandlingen annonseras? 

Det finns olika tidsfrister som anger den kortast tillåtna tid enligt lagen som leverantörer ska ha på sig att komma in med anbudsansökningar och anbud. Dessa minimifrister påverkar annonseringstiden och skiljer sig åt mellan olika förfaranden i de olika upphandlingslagarna. 

Tidsfrister för olika förfaranden och lagar

Efterannonsering krav för upphandlingar över tröskelvärdena  

Upphandlingar över tröskelvärdena, inklusive upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdena, måste efterannonseras i TED. Efterannonsen ska som huvudregel skickas senast 30 dagar efter att kontraktet eller ramavtalet har ingåtts.  

Upphandlingar under tröskelvärdena måste inte efterannonseras. Men upphandlande organisationer får efterannonsera dessa upphandlingar.  

Efterannonsering 

Metoder för kontraktstilldelning 

Det finns olika metoder för kontraktstilldelning som en upphandlande organisation får använda. Dessa metoder är inte förfaranden i sig utan kan i stället ingå som en del i andra förfaranden. Ramavtal, elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem är exempel på sådana metoder.  

Ramavtal 

Ramavtal tar inte sikte på ett specifikt köp, utan fastställer villkoren för eventuella framtida köp under en given tidsperiod.  

Upphandling av ramavtal

Elektroniska auktioner 

Elektroniska auktioner kan tillämpas som en avslutande del i en upphandling.  

Elektroniska auktioner 

Dynamiskt inköpssystem  

Dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk process för köp av återkommande varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden. Vid upphandling med DIS ska ett selektivt förfarande användas. 

Dynamiskt inköpssystem 

Källhänvisningar

 • 6 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)/ 4 kap. lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)/ 6 kap. lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)  – Upphandlingsförfarandena 
 •  4 kap. 6–7 §§ LOU/4 kap. 6 § LUF – Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud
 • 7 kap. LOU/LUF – Ramavtal 
 • 8 kap. LOU/LUF – Elektroniska metoder för upphandling 
 • 18 kap. 1–6 § LOU/17 kap. 1–6 § LUF – Projekttävlingar
 • 19 kap. 34 § LOU/LUF – Bestämmelser för projekttävlingar under tröskelvärdena
 • 19 kap. 7 § LOU/LUF – Val av upphandlingsförfarande (under tröskelvärdena)