Start

Efterannonsering – en viktig del av upphandlingen

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Nya regler för annonsering av upphandlingar

Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda. Den 1 januari 2024 sker ytterligare en förändring som innebär att fler uppgifter än tidigare ska anges i annonser om upphandling både över och under tröskelvärdena. Vi uppdaterar webbplatsen med aktuell information. 

Efterannonsering över och under tröskelvärdena

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) ska meddela vilka leverantörer som har tilldelats kontrakt eller ramavtal.

Vid upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonsering ske i ett särskilt formulär i TED (Tenders Electronic Daily) som är EU:s gemensamma annonsdatabas. 

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras i en registrerad annonsdatabas. Efterannonsering krävs dock inte om värdet av en upphandling understiger direktupphandlingsgränsen på 700 000 kronor.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Efterannonsen ett viktigt underlag för statistik

Efterannonsen är en viktig del av underlaget för statistik och för utvecklingen av de offentliga affärerna. Med hjälp av uppgifterna i efterannonserna är det bland annat möjligt att ta fram statistik för genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling, det vill säga hur det står till med konkurrensen. Efterannonser innehåller även uppgifter om kontrakterade värden som är viktiga för såväl statistik som analys.

Statistik som utvecklar den offentliga affären

När ska en efterannons publiceras? 

Den upphandlande organisationen ska publicera en efterannons senast 30 dagar efter det att kontrakt eller ramavtal har ingåtts. Om kontrakt tilldelas enligt ett dynamiskt inköpssystem ska som huvudregel en efterannons skickas senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

Efterannonsering av dynamiskt inköpssystem och sociala tjänster

För dynamiska inköpssystem och sociala tjänster eller andra särskilda tjänster kan den upphandlande organisationen välja att samla ihop efterannonserna och skicka dessa kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Efterannonsering av ramavtal 

Efterannonsering ska göras efter att ett ramavtal har ingåtts. Det finns däremot ingen skyldighet att vid avrop efterannonsera varje tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtalet.

Efterannonsering av projekttävlingar 

För projekttävlingar ska efterannonsen skickas senast 30 dagar efter det att projekttävlingen har avslutats. Projekttävlingen är avslutad när juryn har meddelat sitt beslut och lämnat in sin rapport med rangordning av bidragen.

Vilka uppgifter ska finnas med i efterannonsen? 

Efterannonsering över tröskelvärdena

En efterannons av upphandlingar över tröskelvärdena ska bland annat innehålla information om:

 • vilket förfarande som har varit tillämpligt i upphandlingen 
 • datum för ingående av kontraktet eller ramavtalet
 • upphandlingens värde 
 • antalet inkomna anbud
 • vinnande anbud.

Förutom detta ska organisationsnumret till den upphandlande organisationen finnas angivet i efterannonsen. Organisationsnumret gör det möjligt att identifiera den upphandlande organisationen. Det behövs för att förstå vem som köper vad och från vem.

Efterannonsering under tröskelvärdena

I efterannonser av upphandlingar under tröskelvärdena ska följande uppgifter finnas med:

 • den upphandlande organisationens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter
 • tidpunkten för ingående av kontraktet eller ramavtalet
 • vad som har upphandlats samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV
 • NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen
 • namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet
 • om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet
 • det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen
 • hur många anbud som har lämnats i upphandlingen.

Efterannonsera vid avbrytande av upphandling? 

Det framgår inte av upphandlingsdirektiven om det finns en skyldighet för upphandlande organisationer att efterannonsera när en upphandling över tröskelvärdena har avbrutits. Däremot framgår det av de standardformulär som ska användas att uppgift om att ett kontrakt inte har tilldelats ska anges och varför.

Enligt formuleringen borde skyldigheten att efterannonsera därför bara gälla de fall då ett kontrakt faktiskt har tilldelats. Det finns däremot inget som hindrar att den upphandlande organisationen frivilligt efterannonserar en upphandling över tröskelvärdena som har avbrutits. 

LOU-direktivet (EUR-Lex webbplats)

LUF-direktivet (EUR-Lex webbplats)

Sekretess vid efterannonsering

I samband med efterannonsering ska den upphandlande organisationen säkerställa att uppgifter som lämnas i en efterannons till exempel inte strider mot offentlighets- och sekretesslagen eller lagen om skydd för företagshemligheter.

Sekretess i offentlig upphandling

Förkortad tidsfrist för överprövning av avtals giltighet

En korrekt genomförd efterannonsering medför att tidsfristen för att överpröva ett avtals giltighet förkortas från 6 månader till 30 dagar. Ansökan om överprövning ska i dessa fall ha kommit in inom 30 dagar från publiceringen av efterannonsen.

Brister i efterannonsering

Konkurrensverket har påpekat att det i Sverige förekommer brister i efterannonseringen av upphandlingar. Granskningen som Konkurrensverket har gjort visar bland annat på att

 • upphandlande organisationers interna rutiner för efterannonsering har varit bristfälliga eller
 • att de interna rutiner som har funnits inte alltid har efterföljts.

Konkurrensverkets rapport "Tillsyn av efterannonsering"