Start

Efterannonsera – en viktig del av upphandlingen

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Efterannonsering över och under tröskelvärdena

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Det innebär bland annat att den upphandlande den upphandlande organisationen ska meddela resultatet av en upphandling.

Vid upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonsering ske i TED (Tenders Electronic Daily) som är EU:s gemensamma annonsdatabas. 

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras i en registrerad annonsdatabas. Efterannonsering krävs dock inte om värdet av en upphandling understiger direktupphandlingsgränsen på 700 000 kronor.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Efterannonsen ett viktigt underlag för statistik

Efterannonsen är en viktig del av underlaget för statistik och för utvecklingen av de offentliga affärerna. Med hjälp av uppgifterna i efterannonserna är det bland annat möjligt att ta fram statistik om värdet på upphandlingar, hur många anbud som inkommer och vilka företag som lämnar anbud och tilldelas kontrakt eller ramavtal.

Upphandlingsmyndighetens statistiktjänst

När ska en efterannons publiceras? 

Den upphandlande organisationen ska publicera en efterannons senast 30 dagar efter det att kontrakt eller ramavtal har ingåtts. Om kontrakt tilldelas enligt ett dynamiskt inköpssystem ska som huvudregel en efterannons skickas senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

Efterannonsering av dynamiskt inköpssystem och sociala tjänster

För dynamiska inköpssystem och sociala tjänster eller andra särskilda tjänster kan den upphandlande organisationen välja att samla ihop efterannonserna och skicka dessa kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Efterannonsering av ramavtal 

Efterannonsering ska göras efter att ett ramavtal har ingåtts. Det finns däremot ingen skyldighet att vid avrop efterannonsera varje tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtalet.

Efterannonsering av projekttävlingar 

För projekttävlingar ska efterannonsen skickas senast 30 dagar efter det att projekttävlingen har avslutats. Projekttävlingen är avslutad när juryn har meddelat sitt beslut och lämnat in sin rapport med rangordning av bidragen.

Vilka uppgifter ska finnas med i efterannonsen? 

Efterannonsering över tröskelvärdena

Vad en efterannons ska innehålla vid upphandling över tröskelvärdena framgår av de standardformulär som regleras i genomförandeförordningen om eForms. Det finns också vissa ytterligare krav i upphandlingsförordningen.

De krav på innehåll i annonser som följer av eForms framgår av genomförandeförordningen med tillhörande kodlistor och tekniska specifikationer samt eventuella uppdateringar av dessa .

En efterannons av upphandling över tröskelvärdena ska innehålla information om :

 • den upphandlande organisationens namn och organisationsnummer
 • titel och beskrivning av upphandlingen
 • rättslig grund för upphandlingen
 • huvudsakligt upphandlingsslag
 • huvudsaklig CPV-kod
 • NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen
 • vid tidpunkten för efterannonsen
 • antalet inkomna anbud
 • namn och organisationsnummer till de som tilldelats kontrakt eller ramavtal i upphandlingen
 • namn och organisationsnummer till de som lämnat anbud i upphandlingen

eForms, konsoliderad version

eForms, bilaga i Excel

Kodlistor

Standardformulären

Efterannonsering under tröskelvärdena

Innehållet i efterannonser i upphandlingar under tröskelvärdena regleras i upphandlingsförordningen. I efterannonser av upphandlingar under tröskelvärdena ska följande uppgifter finnas med:

 • den upphandlande organisationens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter
 • tidpunkten för ingående av kontraktet eller ramavtalet
 • vad som har upphandlats samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV
 • NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen
 • namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet
 • om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet
 • det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen
 • hur många anbud som har lämnats i upphandlingen och namn och organisationsnummer för den eller de som har lämnat anbud eller ansökt om att få lämna anbud i upphandlingen utan att ha tilldelats kontraktet eller ramavtalet.

En efterannons får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Sekretess vid efterannonsering

I samband med efterannonsering ska den upphandlande organisationen säkerställa att uppgifter som lämnas i en efterannons till exempel inte strider mot offentlighets- och sekretesslagen eller lagen om skydd för företagshemligheter.

Sekretess i offentlig upphandling

Förkortad tidsfrist för överprövning av avtals giltighet

En korrekt genomförd efterannonsering medför att tidsfristen för att överpröva ett avtals giltighet förkortas från 6 månader till 30 dagar. Ansökan om överprövning ska i dessa fall ha kommit in inom 30 dagar från publiceringen av efterannonsen.