Start

Sekretess i offentlig upphandling

Att allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen innebär inte att alla uppgifter kan lämnas ut. Det finns regler i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att vissa uppgifter omfattas av sekretess. Genom en förståelse för när och varför underlättar det i situationer där du kan vilja begära ut handlingar.

Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och ska därför lämnas ut på begäran. Det innebär däremot inte att alla uppgifter som finns i allmänna handlingar bör lämnas ut. Därför finns det regler i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att vissa uppgifter i allmänna handlingar omfattas av sekretess. 

I offentliga upphandlingar är det oftast tydligt vad som är en allmän handling, såsom upphandlingsdokumenten, anbuden, tilldelningsbeslutet med mera. Rent praktiskt blir det istället en fråga om vilka uppgifter som omfattas av sekretess och därför inte ska lämnas ut.

Processen för sekretessprövning illustrerad.
Processen för sekretessprövning av anbud

Det finns även begränsningar i hur länge uppgifter kan omfattas av sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen anger därför, i anslutning till respektive sekretessbestämmelse, under hur lång tid som uppgifterna som längst kan omfattas av sekretess.  

Uppgifter som kan omfattas av sekretess

Det förekommer många olika uppgifter i offentliga upphandlingar. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess skiljer sig dock från upphandling till upphandling och från anbud till anbud. Det finns dock vissa typer av uppgifter i offentliga upphandlingar som återkommande blir föremål för den upphandlande organisationens sekretessprövning. Det betyder inte att sådana uppgifter alltid omfattas av sekretess, utan det måste avgöras från fall till fall, men leverantörer kan ändå skapa sig en uppfattning om vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess.  

Det finns många sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, men det är inte alla som brukar förekomma i offentliga upphandlingar. De vanligaste sekretessgrunderna är sekretessen för enskildas ekonomiska intressen, den absoluta anbudssekretessen och sekretessen för upphandlande organisationers ekonomiska intressen. 

Upphandlande organisationer brukar be leverantörer att ange vilka uppgifter i anbudet som leverantören vill ska omfattas av sekretess. I upphandlingssammanhang kallas det ofta för sekretessbegäran. En sekretessbegäran kan många gånger vara en bra utgångspunkt för vilka uppgifter i anbudet som ska omfattas av sekretess, men det är viktigt att komma ihåg att det är offentlighets- och sekretesslagen som bestämmer vilka uppgifter som omfattas av sekretess. Vidare är det den upphandlande organisationen, inte leverantören, som ska bedöma vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess. 

Sekretessprövning och hur du som leverantör kan begära sekretess

I offentliga upphandlingar förekommer vanligtvis många allmänna handlingar. Samtidigt innehåller handlingarna många gånger uppgifter som av en eller annan anledning är känsliga, antingen för leverantören eller för den upphandlande organisationen. En av de största utmaningarna för upphandlande organisationer blir därför, i fråga om offentlighet och sekretess, att ta ställning till vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess. Man talar även om att den upphandlande organisationen ska göra en sekretessprövning.

Förenklad översikt över sekretessprövningens olika steg

Finns uppgiften i en allmän handling?  

Ja – Gå vidare i sekretessprövningen. 

Nej – Uppgiften behöver i så fall inte lämnas ut med stöd av tryckfrihetsförordningen. 

Omfattas uppgiften av någon typ av sekretess i någon sekretessbestämmelse?  

Ja, men det är absolut sekretess – Uppgiften ska i så fall inte lämnas ut. 

Ja – Gå vidare i sekretessprövningen.  

Nej – Uppgiften ska lämnas ut. 

Har den maximala sekretesstiden löpt ut? 

Ja – Uppgiften ska i så fall lämnas ut 

Nej – Gå vidare i sekretessprövningen 

Innebär skadeprövningen att sekretess gäller för uppgiften?

Ja – Uppgiften ska i så fall inte lämnas ut. 

Nej – Uppgiften ska lämnas ut.