Start

Offentlighet och sekretess – för leverantörer

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. I den utgör handlingsoffentligheten grunden som i stort går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Men offentlighetsprincipen aktualiserar också reglerna om sekretess som ur ett leverantörsperspektiv kan vara bra att känna till.

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och vissa andra aktörer. På så sätt ges allmänheten insyn i den offentliga verksamheten. Detta gäller även i offentliga upphandlingar, vilket innebär att allmänheten som grundregel har rätt att ta del av till exempel upphandlingsdokument, anbud från olika leverantörer samt avtal mellan upphandlande organisationer och deras leverantörer. Det är viktigt att komma ihåg att huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut vid begäran. 

Det finns dock begränsningar i offentlighetsprincipen. Först måste en handling anses vara en allmän för att omfattas av offentlighetsprincipen. Dessutom är det så att även om en handling är allmän och därmed offentlig innebär det inte att alla uppgifter i handlingen får lämnas ut. Tvärtom begränsas rätten att ta del av uppgifter i allmänna handlingar av bestämmelser om sekretess. 

Det finns dessutom upphandlande organisationer som inte omfattas av offentlighetsprincipen överhuvudtaget. De är därför inte heller skyldiga att lämna ut handlingar i samma omfattning som andra upphandlande organisationer.

Eftersom reglerna kring offentlighet och sekretess kan vara snåriga, har vi tagit fram vägledningar för både upphandlande organisationer och leverantörer. Det här stödet är framtaget för leverantörer till offentlig sektor. Stödet är inte uttömmande utan ska ses som en grundläggande introduktion till ämnet. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och det viktigaste att känna till när det kommer till offentlighet och sekretess i offentliga upphandlingar.