Start

Om offentlighetsprincipen och vad den innebär i offentlig upphandling

Att vem som helst kan ta del av allmänna handlingar utgör själva grundbulten i offentlighetsprincipen. Däremot är det inte säkert att du kan ta del av alla uppgifter eftersom de ibland kan omfattas av sekretess.

Innehåll på denna sida

Var och en har rätt att begära ut allmänna handlingar och ta del av uppgifter i allmänna handlingar. Det finns alltså inget krav på att man till exempel måste ha lämnat ett anbud i en upphandling, ha något särskilt intresse eller på annat sätt vara kvalificerad för att få ta del av handlingar eller uppgifter. 

Allmänna handlingar

Däremot finns en begränsning i vad man har rätt att ta del av. Offentlighetsprincipen omfattar nämligen bara allmänna handlingar och sådana uppgifter som förekommer i allmänna handlingar. För att du ska ha rätt att ta del av en handling eller uppgifter, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda: 

 1. Begäran ska avse en handling. 
 2. Handlingen ska vara en allmän handling. 
 3. Uppgifterna i den allmänna handlingen ska inte omfattas av sekretess.

Kom ihåg - alla kan be om att få ta del av allmän handling

Vem som helst kan be om att få ta del av en allmän handling, inte bara de som lämnat anbud i den aktuella upphandlingen.

En handling kan därför, annorlunda uttryckt, även vara ett föremål – exempelvis ett USB-minne eller en hårddisk – som innehåller någon typ av information som den upphandlande organisationen kan avläsa med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. 

I offentliga upphandlingar förekommer många olika typer av handlingar. Både upphandlingsdokument och anbudshandlingar brukar vara handlingar.  

På samma sätt kan olika typer av dokumentation som förts under upphandlingen vara handlingar, till exempel utvärderingsrapporter som har upprättats av olika jurymedlemmar som haft som uppgift att utvärdera de inkomna anbuden.

Kom ihåg - vad är en handling?

En handling kan vara mycket annat än ett dokument, till exempel innehållet på usb-minnen, bilder och ritningar.

Allmänna handlingar är offentliga

Även om något är en handling betyder det inte att vem som helst kan ta del av den. För att handlingen ska omfattas av offentlighetsprincipen måste den också vara allmän.  

För att vara en allmän handling måste handlingen förvaras hos en upphandlande organisation som omfattas av offentlighetsprincipen. Dessutom måste handlingen antingen ha  

 • kommit in till organisationen, eller  
 • ha upprättats hos organisationen 

för att den ska anses vara allmän.

Källhänvisningar

 • 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) – var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar 
 • 2 kap. 3 § TF – definition av begreppet handling i TF:s mening
 • 2 kap. 6 § TF – i vilka situationer en handling förvaras hos en myndighet 
 • RÅ 1996 ref. 25 och HFD 2020 ref. 38 – exempel när en handling inte ansetts vara förvarad hos en myndighet  
 • RÅ 1998:44 – exempel när en handling ansetts vara förvarad hos en myndighet 
 • 2 kap. 9 § TF – när en handling är inkommen till en myndighet, se särskilt andra stycket om anbud 
 • 2 kap. 10 § TF – när en handling anses vara upprättad hos en myndighet 
 • 2 kap. 12 § TF – när minnesanteckningar, utkast och koncept blir allmänna handlingar 
 • RÅ 1999 ref. 36 – exempel på om olika handlingar utgör upprättade handlingar enligt 2 kap. 10 § eller 12 § TF och därmed ska betraktas som allmänna handlingar 
 • RÅ 2004 ref. 49 – exempel på hur begreppet ”ärende” i TF:s mening ska förstås samt exempel på handlingar som inte ansetts inkomna till en myndighet och som blivit upprättade först när ärendet slutbehandlats 
 • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 818–13 – den upphandlande myndighetens poängsättning av offererade konsulters cv:n ansågs inte utgöra minnesanteckningar då de tillförde ärendet nya sakuppgifter och skulle lämnas ut då skäl för sekretess inte förelåg