Start

Hållbar upphandling

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Genom att upphandla hållbart kan du säkerställa den goda affären sett till hela livscykeln. Du bidrar också till en hållbar utveckling och till att de nationella miljökvalitetsmålen kan nås.

En hållbar upphandling omfattar inte bara miljöpåverkan utan avser den bredare definitionen av hållbarhet som inkluderar den sociala och ekonomiska dimensionen. Samtidigt kan hållbar upphandling även omfatta aspekter inom hälsa och politik.

En upphandlande myndighet har frihet att definiera och bestämma bland annat vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras så länge som de grundläggande principerna för upphandling följs. Upphandlingsmyndigheten bedömer att det går att ställa drivande krav, som går utöver EU-harmoniserad lagstiftning.

Agenda 2030

Förväntningarna på hållbara offentliga affärer ökar hos både medborgare och beslutsfattare. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Offentliga inköp kan utgöra ett verktyg för att nå många andra av de globala målen.

Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030

Stöd för hållbar upphandling

Vi erbjuder stöd som hjälper upphandlande myndigheter att upphandla varor och tjänster som är mer hållbara ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling.

Kriterietjänsten

Förutom våra kriterier och ett brett generellt stöd kring hållbarhet på vår webbplats finns det i också verktyg och mallar i form av bland annat:

Om hållbarhetskriterierna

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier som är anpassade specifikt för offentlig upphandling. 

Detta innebär att kraven är avstämda mot 

  • upphandlingslagarna
  • gällande rättspraxis
  • de praktiska förutsättningar som gäller för offentlig upphandling. 

Relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor har deltagit i processen vid utarbetande av kriterierna. 

Ställ hållbarhetskrav

Hitta hållbarhetskriterier

En hållbar upphandling kan bidra till flera samhälleliga mål. Nedan beskrivs ett urval av de effekter som upphandling kan ge.

Miljömässigt hållbar upphandling

Genom upphandling har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Du har också möjlighet att skapa en giftfri miljö genom att välja produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier. 

Socialt hållbar upphandling

Genom att ta sociala hänsyn i samband med upphandling kan upphandlande myndigheter bidra till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det kan exempelvis handla om att säkerställa schyssta arbetsvillkor för de personer som ska utföra offentliga kontrakt, att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning, eller att bidra till att alla, oavsett funktionsförmåga ska kunna vara delaktiga i samhället.

Ekonomiskt hållbar upphandling

Ekonomiskt hållbar upphandling innebär en effektiv användning av skattemedel och bidrar till att stimulera ett väl fungerande näringsliv, en variation av leverantörer, sund konkurrens, samt ekonomisk tillväxt som inte sker på bekostnad av människor eller miljö.